Aktualności
samorządowe

wtorek 06.12.2016

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Rusza X edycja konkursu „Bądź Wielkim"!

powiększ tekst A A A

ROZSTRZYGNIĘTO I ETAP KONKURSU

Organizatorzy X edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto I etap konkursu.

Do testu wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II przystąpiło ponad 600 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Niepublicznych Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy.

Konkurs swoim zasięgiem objął 6 powiatów, w tym powiat dąbrowski, bocheński, brzeski, mielecki, nowosądecki i tarnowski.

Komisja konkursowa do II etapu zakwalifikowała 34 pięcioosobowe zespoły, których członkowie w teście uzyskali wymaganą liczbę punktów.

W kategorii „szkoły podstawowe” do II etapu zakwalifikowanych zostało 13 zespołów: 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej – 1 zespół
 2. Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej – 1 zespół
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej – 1 zespół
 4. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej – 3 zespoły
 5. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie – 2 zespoły
 6. Szkoła Podstawowa w Szczurowej – 1 zespół
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce – 1 zespół
 8. Zespół Szkół w Tuchowie – 1 zespół
 9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu – 1 zespół
 10. Szkoła Podstawowa im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie – 1 zespół

W kategorii „gimnazja”  do II etapu zakwalifikowanych zostało 7 zespołów: 

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej – 1 zespół
 2. Zespół Szkół Publicznych w Luszowicach – Gimanzjum nr 2 im. 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II w Luszowicach – 1 zespół
 3. Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu – 1 zespół
 4. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – 2 zespoły
 5. Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie – 1 zespół
 6. Publiczne Gimnazjum w Wojniczu – 1 zespół

W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” do II etapu zakwalifikowanych zostało 6 zespołów: 

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Brniu – 2 zespoły
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – 2 zespoły
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – 1 zespół
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie – 1 zespół

 

W kategorii „WTZ, ŚDS, SSPdP” do II etapu zakwalifikowanych zostało 8 zespołów: 

 1. Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kupieninie – 1 zespół
 2. Warsztaty Terapii zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji -  1 zespół
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy – 2 zespoły
 4. Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu – 1 zespół
 5. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie – 1 zespół
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy – 2 zespoły

 Organizatorzy konkursu: 

 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego,
 • Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brniu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.

Lista osób, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach I etapu konkursu

 Wszystkim laureatom I etapu serdecznie gratulujemy. Zespołom zakwalifikowanym do II etapu życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.

WAŻNE!

INFORMACJE DLA SZKÓŁ, PLACÓWEK oraz ZESPOŁÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO II ETAPU KONKURSU:

FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE II ETAPU:

1. Powołanych w szkołach/ placówkach Koordynatorów prosimy o ustalenie składu pięcioosobowych zespołów – dotyczy to tylko tych przypadków, gdzie do II etapu zakwalifikowanych zostało więcej niż 5 osób.

Koordynatorzy sami decydują, którzy uczniowie/ uczestnicy, spośród tych, którzy w teście zdobyli wymaganą liczbę punktów, wejdą w skład pięcioosobowych zespołów zakwalifikowanych do II etapu.

W przypadku szkół w skład pięcioosobowych zespołów, o których wyżej mowa, mogą wchodzić uczniowie różnych klas z danej szkoły.

Należy pamiętać, że o liczbie punktów jaka zostanie przydzielona zespołowi za I etap decyduje suma punktów uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu z testu – więcej informacji na temat obliczania punktów znajduje się w dalszej części tej informacji.

2. W przypadku, gdy do II etapu zakwalifikowanych zostało więcej niż 1 zespół Koordynatorzy są proszeni o przesłanie do Organizatorów zestawienia obejmującego:

 • nazwę szkoły/ placówki,
 • numer zespołu (nadany przez szkołę/ placówkę: Zespół nr 1, Zespół nr 2, ...)
 • dane dotyczące członków poszczególnych zespołów (imię, nazwisko, klasa).

Zestawienie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2017 r. na adres e-mail: promocja@powiatdabrowski.pl, badzwielkim@wp.pl

 3. Organizatorzy przypominają, że Koordynatorzy są zobowiązani przesłać podpisane oświadczenia wyłącznie tych uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu.

Jeżeli do Organizatorów konkursu w wyznaczonym terminie przesłano skany oświadczeń – Koordynatorzy są proszeni o doręczenie oryginałów oświadczeń najpóźniej wraz z pracą konkursową wykonywaną w ramach II etapu konkursu.

II ETAP – PRACA KONKURSOWA

Zwycięskie zespoły w ramach zmagań II etapu mają zaprojektować i wykonać widokówkę. Praca ma być inspirowana jedną z wybranych przez uczestników myśli/ przesłań Jana Pawła II z okresu  16.10.1998 r. – 02.04.2005 r.

Praca konkursowa:

a)      powinna być „jednostronna” – na odwrocie pracę należy czytelnie opisać: pełna nazwa szkoły/ placówki + numer zespołu (jeśli dotyczy) + imiona i nazwiska członków zespołu, który ją wykonał;

b)      dopuszczalny format A3 w pionie (wymiary 29,7x42 cm) bądź poziomie (wymiary 42x29,7 cm),

c) Charakter pracy powinien umożliwiać jej łatwą ekspozycję. Praca powinna być usztywniona w postaci np. tektury, pleksy, płyty, antyramy (max. 5 mm). W przypadku pracy przestrzennej wystarczy samo usztywnienie.

d) technika wykonania pracy: dowolna z zastrzeżeniem, że materiały, z których wykonana będzie praca nie mogą być materiałami kruchymi i łatwo psującymi, praca musi być stabilna!, bez gotowych elementów (np. praca w całości nie może być wydrukiem komputerowym czy wydrukiem zdjęć)

e)     praca powinna być dostarczona w sposób zapewniający jej dalszy, bezpieczny transport;

f)      do pracy konkursowej na osobnej kartce formatu A4 (kartka zalaminowana lub w inny sposób zabezpieczona przed zniszczeniem) należy dołączyć KOMENTARZ do pracy:

 • Na podstawie najbliższych Ci słów z nauczania Jana Pawła II z okresu 16.10.1998 r. – 02.04.2005 r. napisz w formie apelu do młodych komentarz do przedłożonej pracy, który powinien objaśniać co przedstawia praca, jaka myśl/ przesłanie Jana Pawła II stały się inspiracją do jej wykonania oraz powinien uwzględniać własne przemyślenia.
 • całość powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki – 13, odstęp 1;
 • objętość komentarza – maksymalnie jedna strona A4 (przekroczenie wymaganej objętości komentarza będzie skutkowało obniżeniem punktacji za niezgodność z wytycznymi)
 • w górnej części kartki (wytłuszczoną czcionką) należy zamieścić podstawowe informacje dotyczące zespołu tj. pełna nazwa szkoły / placówki + numer zespołu (np. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – Zespół nr 2) + imiona i nazwiska członków zespołu wykonującego pracę + klasa do której uczęszczają,

2. Pracę konkursową wraz z komentarzem należy złożyć w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Breń 1, 33-210 Olesno w terminie do 7 kwietnia 2017 r.  (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00) lub w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pok. 40, I piętro (poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 7:30 do 15:30).

3. Złożone prace będą oceniane przez powołaną przez organizatorów Komisję konkursową według następujących kryteriów:

1) Zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza (m.in. format pracy, objętość komentarza): 0-0,5 pkt.

2) Ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność pomysłu, estetyka, atrakcyjność wizualna pracy):0-3 pkt.

3) Komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl, sposób ujęcia tematu): 0-1,5 pkt.

4. Ocena prac oraz wyniki II etapu konkursu (tj. podsumowanie I i II etapu) umieszczone zostaną na stronie internetowej głównego organizatora konkursu oraz fanpage’u na Facebooku w terminie do 14 kwietnia 2017 r.

5. Organizatorzy przypominają, że za każdy etap zespół może uzyskać maksymalnie 5 punktów. Zespoły oceniane są w obrębie danej kategorii.

Komisja konkursowa sporządzając listę zespołów, które zakwalifikują się do finałowego etapu będzie brała pod uwagę sumę punktów:

a) uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowy zespół mógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.)*

b) przyznanych za pracę konkursową wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów).

 • Przykład obliczenia liczby punktów, jaką zespół może uzyskać za test:

Suma punktów uzyskana przez poszczególnych członków zespołu podczas pisania testu zostanie podzielona przez maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia tj. 15 – dla WTZ, ŚDS, SSPdP, 25 - dla szkół podstawowych, 28  - dla szkół gimnazjalnych i 35 – dla szkół ponadgimnazjalnych) – uzyskany wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku w górę

 • Przykład: szkoły podstawowe     

Zespół nr 1 (25 pkt. + 25 pkt. + 25 pkt. + 25 pkt. + 25 pkt) : 25 = 5 pkt

Zespół nr 2 (25 pkt. + 24 pkt. + 23 pkt. + 21 pkt. + 20 pkt) : 25 = 4,52 pkt

Zespół nr 3 (20 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt) : 25 = 4 pkt

 •  Przykład: szkoły ponadgimnazjalne    

Zespół nr 1 (35 pkt. + 35 pkt. + 35 pkt. + 35 pkt. + 35 pkt) : 35 = 5 pkt

Zespół nr 2 (35 pkt. + 32 pkt. + 30 pkt. + 29 pkt. + 28 pkt) : 35 = 4,40 pkt

Zespół nr 3 (28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt) : 35 = 4 pkt

 •  Przykład: szkoły gimnazjalne     

Zespół nr 1 (28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt) : 28 = 5 pkt

Zespół nr 2 (27 pkt. + 24 pkt. + 23 pkt. + 22 pkt. + 22 pkt) : 28 = 4,21 pkt

Zespół nr 3 (22 pkt. + 22 pkt. + 22 pkt. + 22 pkt. + 22 pkt) : 28 = 3,92 pkt

 • Przykład: WTZ, ŚDS, SSPdP     

Zespół nr 1 (15 pkt. + 15 pkt. + 15 pkt. + 15 pkt. + 15 pkt) : 15 = 5 pkt

Zespół nr 2 (15 pkt. + 8 pkt. + 7 pkt. + 6 pkt. + 5 pkt) : 15 = 2,73 pkt

Zespół nr 3 (5 pkt. + 5 pkt. + 5 pkt. + 5 pkt. + 5 pkt) : 15 = 1,66 pkt

 

 III ETAP: FINAŁ – 18 i 19 maja 2017 r. 

    1. Do finału zakwalifikowanych zostanie 16 zespołów (po cztery zespoły z każdej kategorii).  Mając na uwadze sprawne przeprowadzenie finałowego etapu konkursu Organizatorzy zdecydowali, że finał przebiegał będzie w dwóch turach:

 • w dniu 18 maja 2017 r. (czwartek) o tytuł laureata konkursu będą walczyć w swoich kategoriach uczniowie szkół podstawowych i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Niepublicznych Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy;
 • w dniu 19 maja 2017 r. (piątek) o tytuł laureata konkursu będą walczyć w swoich kategoriach uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

       2. Bliższe informacje na temat zadania finałowego, w tym kryteria oceny zostaną podane w terminie późniejszym.

 1. Przypominamy, że o miejscu w finale będzie decydowała suma punktów uzyskanych przez zespół w poszczególnych etapach – tj. I, II i III – każdy zespół może uzyskać maksymalnie 15 punktów). 
 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego,
 • Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brniu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.

24.02.2017r.

 

tl_files/content/aktualnosci/2017/02_Luty/24_Rozstrzygnieto_I_etap_konkursu_Badz_Wielkim/baner BW na strone.jpg

INFORMACJA DLA SZKÓŁ, PLACÓWEK

oraz UCZESTNIKÓW KONKURSU „BĄDŹ WIELKIM”

1. Organizatorzy X edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez św. Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" przypominają, że termin przyjmowania zgłoszeń udziału w konkursie upływa w dniu 11.01.2017 r. (środa). Zgłoszenia mozna wysyłać:

na numer faxu:  014/642-22-29

- bądź mailem na adres:  badzwielkim@wp.pl

2. W dniu 16.02.2017 (czwartek) w szkołach/ placówkach zostaną przeprowadzone testy w ramach I etapu konkursu. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 45 minut.

Test będzie się składał z:

- 35 pytań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

- 30 pytań dla uczniów gimnazjów

- 25 pytań dla uczniów szkół podstawowych

- 15 pytań dla uczestników WTZ, ŚDS i SSPdP.

Na każde pytanie testowe będzie tylko jedna odpowiedź mająca potwierdzenie w materiałach przygotowanych przez Organizatorów. Odpowiedzi inne, pomimo że w innych źródłach mogą być wskazywane jako prawidłowe, nie będą uznawane za prawidłowe.

Formularz testu zostanie przesłany drogą mailową na adres szkoły/ placówki zgłaszającej uczestników konkursu w środę  15 lutego br. do południa.

W wyjątkowych sytuacjach szkoła/ placówka będzie mogła odebrać gotowe testy (w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników) w biurze organizacyjnym konkursu: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – I piętro, pokój nr 40. Jeżeli szkoła/ placówka wybierze ten sposób odbioru testów proszę to zgłosić pracownikowi Starostwa Powiatowego - tel. 014/642-24-31 wewn. 240, w nieprzekraczalnym terminie do 3.02.2017 r. (piątek).

Za organizację I etap konkursu odpowiadają Koordynatorzy wyznaczeni przez szkołę/ placówkę.

Powołane przez szkoły/ placówki Komisje dokonują oceny prac zgodnie z przesłanym przez głównego organizatora kluczem.

 Koordynatorzy będą zobowiązani:

a) do dnia 20.02.2017 r. (poniedziałek) do godz. 12:00 przesłać protokół z prac Komisji szkolnej wraz z imienną listą uczestników konkursu (wg otrzymanego wzoru):

- na nr faxu: 14/642 22 29

- bądź na adres e-mail: badzwielkim@wp.pl (skan protokołu).

b) w terminie do 23.02.2017 r. przesłać podpisane deklaracje uczestnictwa  wyłącznie tych uczestników, którzy w teście zdobyli wymaganą liczbę punktów.

Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu, temat pracy konkursowej wykonywanej w ramach II etapu oraz kryteria jej oceny będą zamieszczone na stronie internetowej głównego organizatora konkursu oraz fanpage’u na Facebooku najpóźniej w terminie do 24.02.2017 r.

Organizatorzy X Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim”

 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego,
 • Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brniu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.

02.01.2017 r.

 

tl_files/content/aktualnosci/2016/12_Grudzien/06_Rusza_X_edycja_Badz_Wielkim/baner BW na strone.jpg


 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim”.

Zapraszamy również podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i uczniów Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy.

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: „W drodze ku świętości… Papież – Pielgrzym. Pontyfikat Jana Pawła II w okresie 16.10.1998 r. – 02.04.2005 r.” 

Jan Paweł II dał się poznać jako papież niezwykły, bijący wszelkie rekordy. Tysiące przemówień i audiencji, miliony przebytych kilometrów, wielka liczba ogłoszonych dokumentów, a także osób beatyfikowanych i kanonizowanych, obalone pod wpływem jego słów reżimy polityczne – to tylko niektóre z jego dokonań.

Konkurs „Bądź Wielkim” ma na celu:

 • oddanie hołdu wybitnemu synowi polskiej ziemi św. Janowi Pawłowi II, który był jedną z najwybitniejszych postaci XX wieku i pierwszych lat XXI wieku na świecie;
 • pogłębienie wiadomości o życiu i działalności św. Jana Pawła II na tle czasów jemu współczesnych;
 • rozwijanie wśród uczestników umiejętności współpracy i życzliwej rywalizacji.

Konkurs ma charakter regionalny. Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży nie tylko z powiatu dąbrowskiego, ale również bocheńskiego, tarnowskiego, mieleckiego i nowosądeckiego.

Głównymi organizatorami tegorocznej edycji konkursu są:

 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Współorganizatorami konkursu są:

 

Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu

 

Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Kardynał Stanisław Dziwisz

Biskup Andrzej Jeż Biskup Tarnowski


Konkurs przebiegał będzie w III etapach:

 • I etap – indywidualny na poziomie szkoły, placówki (16.02.2017 r.)
 • II etap – grupowy dla zespołów złożonych uczestników zakwalifikowanych do II etapu na podstawie indywidualnych testów (do 7.04.2017 r.)
 • III etap – finał (18 i 19.05.2017 r.) dla najlepszych zespołów - po cztery zespoły w każdej kategorii.

Podczas pierwszego etapu uczestnicy indywidualnie wypełniają test opracowany przez organizatorów odrębnie dla każdej kategorii wiekowej. Test ma na celu sprawdzenie wiedzy uczestników na temat życia św. Jana Pawła II oraz znajomości jego nauczania.

W drugim etapie pięcioosobowe zespoły wykonują prace plastyczne związane z tematem konkursu.

Do finałowego etapu przechodzi 16 zespołów – po cztery zespoły w każdej z kategorii. Zadania tego etapu są widowiskowe i pomimo poważnej tematyki stwarzają możliwość zaznajomienia się z działalnością i nauczaniem Papieża – Wielkiego Polaka, a także rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie uczestników konkursu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat konkursu. Regulamin konkursu, karta zgłoszeń, deklaracja uczestnictwa oraz materiały konkursowe, są dostępne na stronie internetowej powiatu dąbrowskiego: www.powiatdabrowski.pl (po prawej stronie – baner „Bądź Wielkim”).

Zachęcamy również do zapoznania się z relacjami z przebiegu poprzednich edycji konkursu. W załączeniu podajemy link do relacji z przebiegu:

 • drugiego etapu IX edycji konkursu pn. „Bądź Wielkim”:

http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/6329/rozstrzygnieto-ii-etap-konkursu-badz-wielkim.html

 • finałowego etapu IX edycji konkursu pn. „Bądź Wielkim”:

http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/6485/final-ix-edycji-konkursu-badz-wielkim-juz-za-nami.html

Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane w terminie do 11 stycznia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji konkursu!

Wszystkim, którzy odpowiedzą na nasze zaproszenie, życzymy powodzenia w zmaganiach konkursowych.  

Załączniki:

 1. Regulamin X edycji konkursu pn. „Bądź Wielkim”
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszeń
 3. Załącznik nr 2 do regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w konkursie
 4. Materiały konkursowe – szkoły podstawowe
 5. Materiały konkursowe – gimnazjum
 6. Materiały konkursowe – szkoły ponadgimnazjalne
 7. Materiały konkursowe – WTZ, ŚDS, SSPdP

Kontakt:
Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia (p. 40)

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 014/642-24-31 w. 240, fax. 014/642-22-29
e-mail: badzwielkim@wp.pl, promocja@powiatdabrowski.pl
www.facebook.com/BadzWielkim