Aktualności
samorządowe

poniedziałek 06.03.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Informacja o powołaniu Komisji konkursowej

powiększ tekst A A A

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 3 marca 2017 r. powołał Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Komisja konkursowa sporządza wykaz ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.

Powołanie Komisji konkursowej wynika z zapisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948), zgodnie z którym organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.

Do pobrania: Uchwała nr 547/2017

DJ/mags