Aktualności
samorządowe

środa 15.03.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju

powiększ tekst A A A

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje o opracowaniu aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju.

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami jest program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK). Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. PWŚK podlega przeglądowi co 6 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju znajdują się pod adresami:

Do pobrania:

 mags