Aktualności
samorządowe

poniedziałek 27.11.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Konferencja pn. „WARTO ROZMAWIAĆ"

powiększ tekst A A A

W piątek, 24 listopada 2017 r., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja pn. „Warto rozmawiać" poświęcona zdrowiu, problematyce uzależnień i budowaniu dobrych relacji, jako czynnika wyraźnie zmniejszającego ryzyko wystąpienia zachowań ryzykownych. Jej uczestnikami byli m.in. dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy z szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego, a także dyrektorzy i pracownicy instytucji i placówek, które w ramach swojej działalności niejednokrotnie spotykają się z ludźmi w kryzysowej sytuacji. Konferencja została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konferencję otworzył Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, który przywitał uczestników i prelegentów konferencji oraz zaproszonych gości. Natomiast w tematykę spotkania wprowadziła zebranych Anna Klimowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Pierwszy wykład pt. „Rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w działaniach na rzecz ochrony zdrowia" wygłosił Jarosław Foremny Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Podczas swojej prezentacji opisał pokrótce historię powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zadania jakie spoczywają na tej jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie promocji zdrowia oraz przeciwdziałania narkomanii. Zapoznał również zebranych z danymi statystycznymi dotyczącymi m.in. przypadków zatruć środkami zastępczymi w Polsce i w województwie małopolskim.

Fotografia z konferencji

Kolejny wykład pt. „Kompetencje nauczycieli w rozpoznawaniu zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży" wygłosił ks. dr Jerzy Smoleń - terapeuta, psycholog, wykładowca KUL i Akademii Ignatianum w Krakowie. Zebrani z wielką uwagą słuchali tego wystąpienia, które poświęcone było zagadnieniom samobójstw. Prelegent omawiając najczęstsze mity związane z samobójstwami (np. dotyczące tego, że samobójstwa popełniają tylko osoby z zaburzeniami psychicznymi, że zawsze jest to działanie spontaniczne) podkreślał, że niejednokrotnie tym tragediom dałoby się zapobiec, gdybyśmy umieli patrzeć i słuchać z uwagą tego, co mówią nam inni.

Fotografia z konferencji

Wykładowca podkreślał, jak ważne jest by nie bagatelizować sygnałów mogących świadczyć o zamiarach samobójczych, jakie nam dają osoby, które przechodzą kryzys życiowy i jak istotne jest nasze wsparcie, życzliwa rozmowa, szybka i mądra reakcja. W swoim wystąpieniu często przytaczał historie ludzi, z jakimi się stykał w swojej pracy jako psycholog i terapeuta.

O zwalczaniu zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej opowiadała Joanna Kosmala przedstawiciel Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Prelegentka przedstawiła przepisy prawne, którymi posługuje się PIS w celu przeciwdziałania narkomanii, etapy przeprowadzania kontroli w punktach, w których podejrzewa się sprzedaż środków psychoaktywnych oraz problemy z jakimi spotykają się pracownicy Inspekcji Sanitarnej w swoich działaniach.

Fotografia z konferencji

Wykład pt. „Rozprzestrzenianie się nowych narkotyków – walka z dynamicznym rynkiem. Rola organów ścigania" wygłosiła mł. asp. Ewelina Fiszbain Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. W swoim wystąpieniu omówiła regulacje prawne dotyczące kwestii posiadania i wprowadzania do obrotu nowych substancji psychoaktywnych, a także problemy i trudności z jakimi prokuratura i policja borykają się w swojej pracy na rzecz walki z tzw. „dopalaczami". Prelegentka podkreśliła, że identyfikacja nowych substancji psychoaktywnych czyli tzw. „dopalaczy" jest skomplikowana i kosztowna, a co za tym idzie – ustalenie statusu prawnego jest problematyczne. Gdy jedna nowa substancja zostaje zdelegalizowana, w jej miejsce pojawia się inna, na ogół jeszcze bardziej szkodliwa.

Ostatni wykład zamykający konferencję wygłosiła Bogusława Molak - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, która opowiedziała o środowiskowych, psychicznych i biologicznych uwarunkowaniach zwiększających ryzyko uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Podsumowując swoje wystąpienie podkreśliła, że zawsze warto rozmawiać i udzieliła zebranym cennych wskazówek ułatwiających dobrą komunikację.

Konferencję podsumowała Anna Klimowska dyrektor PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej, która w imieniu organizatorów podziękowała uczestnikom za przybycie i dokonała oficjalnego zamknięcia konferencji.

DJ/mags