Aktualności
samorządowe

wtorek 12.12.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Rusza XI edycja konkursu „Bądź Wielkim"!

powiększ tekst A A A

 

WAŻNE!
INFORMACJE DLA SZKÓŁ, PLACÓWEK oraz ZESPOŁÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO II ETAPU KONKURSU:
FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE II ETAPU:


1. Powołanych w szkołach/ placówkach Koordynatorów prosimy o ustalenie składu pięcioosobowych zespołów – dotyczy to tylko tych przypadków, gdzie do II etapu zakwalifikowanych zostało więcej niż 5 osób.

Koordynatorzy sami decydują, którzy uczniowie/ uczestnicy, spośród tych, którzy w teście zdobyli wymaganą liczbę punktów, wejdą w skład pięcioosobowych zespołów zakwalifikowanych do II etapu.
W przypadku szkół w skład pięcioosobowych zespołów, o których wyżej mowa, mogą wchodzić uczniowie różnych klas z danej szkoły.

Należy pamiętać, że o liczbie punktów jaka zostanie przydzielona zespołowi za I etap decyduje suma punktów uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu z testu – więcej informacji na temat obliczania punktów znajduje się w dalszej części tej informacji.

2. W przypadku, gdy do II etapu zakwalifikowanych zostało więcej niż 1 zespół Koordynatorzy są proszeni o przesłanie do Organizatorów zestawienia obejmującego:

 • nazwę szkoły/ placówki,
 • numer zespołu (nadany przez szkołę/ placówkę: Zespół nr 1, Zespół nr 2, ...)
 • dane dotyczące członków poszczególnych zespołów (imię, nazwisko, klasa).

Zestawienie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2018 r. na adres e-mail: promocja@powiatdabrowski.pl, badzwielkim@wp.pl

3. Organizatorzy przypominają, że Koordynatorzy są zobowiązani przesłać podpisane oświadczenia wyłącznie tych uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu.
Jeżeli do Organizatorów konkursu w wyznaczonym terminie przesłano skany oświadczeń – Koordynatorzy są proszeni o doręczenie oryginałów oświadczeń najpóźniej wraz z pracą konkursową wykonywaną w ramach II etapu konkursu.

II ETAP – PRACA KONKURSOWA

Zwycięskie zespoły w ramach zmagań II etapu mają zaprojektować i wykonać plakat.
Praca ma być inspirowana papieskim nauczaniem kierowanym do ludzi chorych, cierpiących - „ku pokrzepieniu serc".

Praca konkursowa:
a) powinna być „jednostronna" – na odwrocie pracę należy czytelnie opisać: pełna nazwa szkoły/ placówki + numer zespołu (jeśli dotyczy) + imiona i nazwiska członków zespołu, który ją wykonał;
b) dopuszczalny format maksymalnie A3 w pionie (wymiary 29,7x42 mm) bądź poziomie (wymiary 42x29,7 mm),
c) Charakter pracy powinien umożliwiać jej łatwą ekspozycję. Nie ma to być praca przestrzenna.
d) technika wykonania pracy: dowolna z zastrzeżeniem, że materiały, z których wykonana będzie praca nie mogą być materiałami kruchymi i łatwo psującymi, praca musi być stabilna!, bez gotowych elementów (np. praca w całości nie może być wydrukiem komputerowym czy wydrukiem zdjęć)
e) praca powinna być dostarczona w sposób zapewniający jej dalszy, bezpieczny transport;
f) do pracy konkursowej na osobnej kartce formatu A4 (kartka zalaminowana lub w inny sposób zabezpieczona przed zniszczeniem) należy dołączyć KOMENTARZ do pracy, maksymalnie w 2-3 zdania, opisujący pracę.

 • całość powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki – 13, odstęp 1;
 • objętość komentarza – 2-3 zdania (do pół strony A4) (przekroczenie wymaganej objętości komentarza będzie skutkowało obniżeniem punktacji za niezgodność z wytycznymi)
 • w górnej części kartki (wytłuszczoną czcionką) należy zamieścić podstawowe informacje dotyczące zespołu tj. pełna nazwa szkoły / placówki + numer zespołu (np. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – Zespół nr 2) + imiona i nazwiska członków zespołu wykonującego pracę + klasa do której uczęszczają,

2. Pracę konkursową wraz z komentarzem należy złożyć w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Breń 1, 33-210 Olesno w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00) lub w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pok. 40, I piętro (poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 7:30 do 15:30).

3. Złożone prace będą oceniane przez powołaną przez organizatorów Komisję konkursową według następujących kryteriów:

 1. Zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza (m.in. format pracy, objętość komentarza): 0-1 pkt.
 2. Ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność pomysłu, estetyka, atrakcyjność wizualna pracy):0-3 pkt.
 3. Komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl, sposób ujęcia tematu): 0-1 pkt.
 4. Ocena prac oraz wyniki II etapu konkursu (tj. podsumowanie I i II etapu) umieszczone zostaną na stronie internetowej głównego organizatora konkursu oraz fanpage'u na Facebooku w terminie do 17 kwietnia 2018 r.
 5. Organizatorzy przypominają, że za każdy etap zespół może uzyskać maksymalnie 5 punktów. Zespoły oceniane są w obrębie danej kategorii.

Komisja konkursowa sporządzając listę zespołów, które zakwalifikują się do finałowego etapu będzie brała pod uwagę sumę punktów:
a) uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowy zespół mógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.)*
b) przyznanych za pracę konkursową wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów).
• Przykład obliczenia liczby punktów, jaką zespół może uzyskać za test:

Suma punktów uzyskana przez poszczególnych członków zespołu podczas pisania testu zostanie podzielona przez maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia tj. 15 – dla WTZ, ŚDS, SSPdP, 20 - dla szkół podstawowych, 30 - dla szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi (2 i 3 klasa) oraz dla szkół ponadgimnazjalnych) – uzyskany wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku w górę

• Przykład: szkoły podstawowe
Zespół nr 1 (20 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt. + 20 pkt) : 20 = 5 pkt
Zespół nr 2 (20 pkt. + 19 pkt. + 18 pkt. + 18 pkt. + 19 pkt) : 20 = 4,70 pkt
Zespół nr 3 (19 pkt. + 19 pkt. + 19 pkt. + 19 pkt. + 19 pkt) : 20 = 4,75 pkt

• Przykład: szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi (klasy 2 i 3) oraz szkoły ponadgimnazjalne
Zespół nr 1 (30 pkt. + 30 pkt. + 30 pkt. + 30 pkt. + 30 pkt) : 30 = 5 pkt
Zespół nr 2 (30 pkt. + 28 pkt. + 25 pkt. + 27 pkt. + 25 pkt) : 30 = 4,50 pkt
Zespół nr 3 (24 pkt. + 24 pkt. + 24 pkt. + 24 pkt. + 24 pkt) : 30 = 4 pkt

• Przykład: WTZ, ŚDS, SSPdP
Zespół nr 1 (15 pkt. + 15 pkt. + 15 pkt. + 15 pkt. + 15 pkt) : 15 = 5 pkt
Zespół nr 2 (15 pkt. + 8 pkt. + 7 pkt. + 6 pkt. + 5 pkt) : 15 = 2,73 pkt
Zespół nr 3 (5 pkt. + 5 pkt. + 5 pkt. + 5 pkt. + 5 pkt) : 15 = 1,66 pkt

02.02.2018

tl_files/content/aktualnosci/2018/02_Luty/02_Rozstrzygnieto_I_etap_konkursu_Badz_Wielkim/XI_edycja_baner_BW.jpg

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XI edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim”.

Zapraszamy również podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i uczniów Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy.

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Jan Paweł II w trosce o chorego.” 

Jan Paweł II dał się poznać jako papież niezwykły, bijący wszelkie rekordy. Tysiące przemówień i audiencji, miliony przebytych kilometrów, wielka liczba ogłoszonych dokumentów, a także osób beatyfikowanych i kanonizowanych, obalone pod wpływem jego słów reżimy polityczne – to tylko niektóre z jego dokonań.

Konkurs „Bądź Wielkim” ma na celu:

 • oddanie hołdu wybitnemu synowi polskiej ziemi św. Janowi Pawłowi II, który był jedną z najwybitniejszych postaci XX wieku i pierwszych lat XXI wieku na świecie;
 • pogłębienie wiadomości o życiu i działalności św. Jana Pawła II na tle czasów jemu współczesnych;
 • rozwijanie wśród uczestników umiejętności współpracy i życzliwej rywalizacji.

Konkurs ma charakter regionalny. Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży nie tylko z powiatu dąbrowskiego, ale również bocheńskiego, tarnowskiego, mieleckiego i nowosądeckiego.

tl_files/content/aktualnosci/2017/12_Grudzien/12_Rusza_XI_edycja_konkursu_Badz_Wielkim/loga0.jpg

tl_files/content/aktualnosci/2017/12_Grudzien/12_Rusza_XI_edycja_konkursu_Badz_Wielkim/logo.jpg

Konkurs przebiegał będzie w III etapach:

 • I etap – indywidualny na poziomie szkoły, placówki (25.01.2018 r.)
 • II etap – grupowy dla zespołów złożonych uczestników zakwalifikowanych do II etapu na podstawie indywidualnych testów (do 10.04.2018 r.)
 • III etap – finał (18.05.2018 r.) dla najlepszych zespołów - po cztery zespoły w każdej kategorii.

Podczas pierwszego etapu uczestnicy indywidualnie wypełniają test opracowany przez organizatorów odrębnie dla każdej kategorii wiekowej. Test ma na celu sprawdzenie wiedzy uczestników na temat życia św. Jana Pawła II oraz znajomości jego nauczania.

W drugim etapie pięcioosobowe zespoły wykonują prace plastyczne związane z tematem konkursu.

Do finałowego etapu przechodzi 12 zespołów – po cztery zespoły w każdej z kategorii. Zadania tego etapu są widowiskowe i pomimo poważnej tematyki stwarzają możliwość zaznajomienia się z działalnością i nauczaniem Papieża – Wielkiego Polaka, a także rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie uczestników konkursu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat konkursu. Regulamin konkursu, karta zgłoszeń, deklaracja uczestnictwa oraz materiały konkursowe, są dostępne na stronie internetowej powiatu dąbrowskiego: www.powiatdabrowski.pl (po prawej stronie – baner „Bądź Wielkim”).

Zachęcamy również do zapoznania się z relacjami z przebiegu poprzednich edycji konkursu. W załączeniu podajemy link do relacji z przebiegu:

 • drugiego etapu X edycji konkursu pn. „Bądź Wielkim”:

http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/7258/rozstrzygnieto-ii-etap-konkursu-badz-wielkim.html

 • finałowego etapu X edycji konkursu pn. „Bądź Wielkim”:

http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/7355/final-x-edycji-konkursu-badz-wielkim-juz-za-nami.html

 Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane w terminie do 12 stycznia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu!

Wszystkim, którzy odpowiedzą na nasze zaproszenie, życzymy powodzenia w zmaganiach konkursowych. 

Załączniki:

 1. Regulamin XI edycji konkursu pn. „Bądź Wielkim”
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszeń
 3. Załącznik nr 2 do regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w konkursie
 4. Materiały konkursowe – szkoły podstawowe
 5. Materiały konkursowe – szkoły ponadgimnazjalne i szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi (klasy II i III gimnazjum)
 6. Materiały konkursowe – WTZ, ŚDS, SSPdP

Kontakt:
Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia (p. 40)

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 014/642-24-31 w. 240, fax. 014/642-22-29
e-mail: badzwielkim@wp.pl, promocja@powiatdabrowski.pl
www.facebook.com/BadzWielkim