Aktualności
samorządowe

wtorek 27.02.2018

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Informacja dot. Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

powiększ tekst A A A

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, informuję, że dnia 24 stycznia 2018 r. utworzono "Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami", o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018r. poz.21 z p.zm.)

Podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ww. ustawy zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 234 ust. 2 i art. 49 ust. 3 ustawy o odpadach).

Natomiast podmioty wskazane w art. 51 ust. 1 oraz art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach zostaną wpisane do rejestru z urzędu w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności dla podmiotów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 – 5, a ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dla wyszczególnionych w art. 51 ust. 1 pkt 6 oraz art. 234 ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach, w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru tracą moc decyzje zezwalające na transport odpadów. Podmioty posiadające wspomniane decyzje jak również wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport, które chcą kontynuować wspomnianą działalność mają obowiązek złożyć w tym terminie wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

Ponadto, najliczniejszą grupę zobowiązanych do złożenia rzeczonego wniosku są wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach. Dodatkowo podmioty, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności wskazanej w art. 50 ust. 1 ww. ustawy są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru przed jej rozpoczęciem (art. 50 ust. 2 ww. ustawy).

Rejestr jest dostępny na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl

Na podstawie art. 54 i 55 ustawy o odpadach Marszałek Województwa nadaje indywidualny numer rejestrowy, tworzy konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a następnie zawiadamia podmiot o nadanym numerze a także o aktywacji konta oraz o identyfikatorze (login) i haśle dostępu do konta.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.malopolska.pl/rejestr

KW/OŚR/UMWM/mags