Aktualności
samorządowe

środa 28.02.2018

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

XXXI Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji

powiększ tekst A A A

W dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2018 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXXI posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, podczas którego radni podjęli 14 uchwał. W obradach, prowadzonych przez Barbarę Pobiegło przewodniczącą Rady Powiatu, uczestniczyło 16 radnych.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. W obradach uczestniczyli również: Joanna Ohratka sekretarz Powiatu, Maria Sztorc skarbnik Powiatu oraz Jerzy Pociecha Radca Prawny Urzędu.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami.

Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły m.in. dróg powiatowych i działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Starosta Tadeusz Kwiatkowski podczas posiedzenia poinformował o możliwości wznowienia przejazdów kolejowych na trasie Dąbrowa Tarnowska – Tarnów. Obecnie nasz samorząd powiatowy prowadzi rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami Gminy Dąbrowa Tarnowska, tarnowskiego samorządu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Zdjęcie z posiedzenia Rady Powiatu Dąbrowskiego

Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 20178 roku radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały:

 • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,
 • uchwałę w sprawie zmian przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018 – 2030,
 • uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Dąbrowskiemu i podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg,
 • uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2018 rok,
 • uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2018 rok,
 • uchwałę w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2018 rok,
 • uchwałę sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2018 rok,
 • uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego,
 • uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
 • uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020,
 • uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2018 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXIII/295/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków wraz z autopoprawką,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

Przyjęto również informację Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z osiągniętych w 2017 roku dochodów z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski

mags