Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. 20 maja mija termin dostosowania się stowarzyszeń do zmian w przepisach!

20 maja mija termin dostosowania się stowarzyszeń do zmian w przepisach!

20 maja mija termin dostosowania się stowarzyszeń do zmian w przepisach!

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, iż w dniu 20 maja 2018 roku upływa 24-miesięczny termin dostosowania statutów stowarzyszeń i związków stowarzyszeń do treści ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 25 września 2015 roku zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015 roku, pozycja 1923. Stan prawa w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń obowiązuje od 20 maja 2016 roku.

ZMIANY DOTYCZĄCE STOWARZYSZEŃ ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM.

1) Ilość osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia.

Z obowiązującego dotąd limitu 15 osób, po nowelizacji osoby w liczbie co najmniej 7, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

2) Interesy zbiorowe członków.

W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia będą mogły reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

3) Zatrudnianie członków.

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, a od 20 maja 2016 roku także swoich członków.

4) Umowy i spory z członkiem zarządu.

W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

5) Statut stowarzyszenia i tworzenie jednostek terenowych.

W statucie stowarzyszenia trzeba będzie określać możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, a w zakresie sposobu reprezentowania stowarzyszenia – w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia.

6) Tworzenie jednostek terenowych.

Nowelizacja dodała też nowe przepisy, które dotyczą tworzenia jednostek terenowych przez stowarzyszenia. Postanowienia o tym także musi określać statut stowarzyszenia.

7 ) Zlikwidowano kompetencje organów nadzoru do opiniowania statutów nowo powołujących się organizacji, jak i dokonywanych zmian.

Po 20 maja 2018 roku wszystkie wnioski o zmiany w statucie dokonywane będą z pominięciem organu nadzoru. Sąd po zakończeniu postępowania będzie jedynie przysyłał postanowienia/zawiadomienia o rejestracji. Dla postępowań, które rozpoczęły się przed 20 maja 2018 roku obowiązują stare przepisy.

8) Uszczegółowiono nadzór.

Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać: dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia. Organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie do podjętych działań nadzorczych.

9) Terminy

Artykuł 20a. ustęp 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż  w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

10) Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisu zmiany statutu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu stowarzyszenia do tego rejestru.

11) Dostosowanie statutów.

Stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych miały dwa lata na dostosowanie swoich statutów do wymagań przewidzianych przepisami nowelizacji.

To czy dane stowarzyszenie będzie musiało dokonać zmian w statucie, będzie kwestią indywidualną – kwestią potrzeby i decyzji. Przykładowo: jeśli stowarzyszenie będzie planowało opłacać pracę członków zarządu, musi dokonać odpowiedniego zapisu w statucie (będzie to właśnie dostosowanie statutu do nowych przepisów). Ale jeśli w stowarzyszeniu nie ma potrzeby wynagradzania członków zarządu, nie będzie trzeba poprawiać statutu.

Opłaty w Krajowym Rejestrze Sądowym - wnioski stowarzyszeń o rejestrację, zmianę danych są wolne od opłat skarbowych. Płacą jedynie te stowarzyszenia, które wpisane są również do rejestru przedsiębiorców.

ZMIANY DOTYCZĄCE STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.

Od 20 maja 2016 roku stowarzyszenia zwykłe tworzone są na nowych zasadach. Jednak nowelizacja ma duże znaczenie również dla stowarzyszeń zwykłych, które powstały wcześniej. „Stare” stowarzyszenia zwykłe, takie, które zostały założone przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach (przed 20 maja 2016 roku), powinny dostosować się do nowych przepisów i wprowadzić konieczne zmiany. Takie stowarzyszenia zwykłe muszą uzyskać wpis do nowej ewidencji. Jeśli wpisu nie uzyskają, zostaną rozwiązane z mocy prawa.  

Aby dostosować stare stowarzyszenie zwykłe do nowych przepisów potrzebne są zmiany w regulaminie, ponieważ ustawa opisała, co powinno się w nim znaleźć. Należy podjąć decyzję, czy reprezentantem ma być przedstawiciel, czy też lepiej powołać zarząd. Można również powołać komisję rewizyjną.

Po 20 maja 2016 roku zaczęła funkcjonować ewidencja, dokładnie opisana w przepisach ustawy i w przepisach wykonawczych. Do takiej ewidencji stare stowarzyszenia zwykłe mają obowiązek się zgłosić.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
  • ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw obowiązująca od 20 maja 2016 r.;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, iż w dniu 20 maja 2018 roku upływa 24-miesięczny termin dostosowania statutów stowarzyszeń i związków stowarzyszeń do treści ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 25 września 2015 roku zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015 roku, pozycja 1923. Stan prawa w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń obowiązuje od 20 maja 2016 roku. ZMIANY DOTYCZĄCE STOWARZYSZEŃ ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM. 1) Ilość osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia. Z obowiązującego dotąd limitu 15 osób, po nowelizacji osoby w liczbie co najmniej 7, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. 2) Interesy zbiorowe członków. W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia będą mogły reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej. 3) Zatrudnianie członków. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, a od 20 maja 2016 roku także swoich członków. 4) Umowy i spory z członkiem zarządu. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków. 5) Statut stowarzyszenia i tworzenie jednostek terenowych. W statucie stowarzyszenia trzeba będzie określać możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, a w zakresie sposobu reprezentowania stowarzyszenia – w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia. 6) Tworzenie jednostek terenowych. Nowelizacja dodała też nowe przepisy, które dotyczą tworzenia jednostek terenowych przez stowarzyszenia. Postanowienia o tym także musi określać statut stowarzyszenia. 7 ) Zlikwidowano kompetencje organów nadzoru do opiniowania statutów nowo powołujących się organizacji, jak i dokonywanych zmian. Po 20 maja 2018 roku wszystkie wnioski o zmiany w statucie dokonywane będą z pominięciem organu nadzoru. Sąd po zakończeniu postępowania będzie jedynie przysyłał postanowienia/zawiadomienia o rejestracji. Dla postępowań, które rozpoczęły się przed 20 maja 2018 roku obowiązują stare przepisy. 8) Uszczegółowiono nadzór. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać: dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia. Organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie do podjętych działań nadzorczych. 9) Terminy Artykuł 20a. ustęp 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż  w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. 10) Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisu zmiany statutu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu stowarzyszenia do tego rejestru. 11) Dostosowanie statutów. Stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych miały dwa lata na dostosowanie swoich statutów do wymagań przewidzianych przepisami nowelizacji. To czy dane stowarzyszenie będzie musiało dokonać zmian w statucie, będzie kwestią indywidualną – kwestią potrzeby i decyzji. Przykładowo: jeśli stowarzyszenie będzie planowało opłacać pracę członków zarządu, musi dokonać odpowiedniego zapisu w statucie (będzie to właśnie dostosowanie statutu do nowych przepisów). Ale jeśli w stowarzyszeniu nie ma potrzeby wynagradzania członków zarządu, nie będzie trzeba poprawiać statutu. Opłaty w Krajowym Rejestrze Sądowym - wnioski stowarzyszeń o rejestrację, zmianę danych są wolne od opłat skarbowych. Płacą jedynie te stowarzyszenia, które wpisane są również do rejestru przedsiębiorców. ZMIANY DOTYCZĄCE STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH. Od 20 maja 2016 roku stowarzyszenia zwykłe tworzone są na nowych zasadach. Jednak nowelizacja ma duże znaczenie również dla stowarzyszeń zwykłych, które powstały wcześniej. „Stare” stowarzyszenia zwykłe, takie, które zostały założone przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach (przed 20 maja 2016 roku), powinny dostosować się do nowych przepisów i wprowadzić konieczne zmiany. Takie stowarzyszenia zwykłe muszą uzyskać wpis do nowej ewidencji. Jeśli wpisu nie uzyskają, zostaną rozwiązane z mocy prawa.   Aby dostosować stare stowarzyszenie zwykłe do nowych przepisów potrzebne są zmiany w regulaminie, ponieważ ustawa opisała, co powinno się w nim znaleźć. Należy podjąć decyzję, czy reprezentantem ma być przedstawiciel, czy też lepiej powołać zarząd. Można również powołać komisję rewizyjną. Po 20 maja 2016 roku zaczęła funkcjonować ewidencja, dokładnie opisana w przepisach ustawy i w przepisach wykonawczych. Do takiej ewidencji stare stowarzyszenia zwykłe mają obowiązek się zgłosić. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw obowiązująca od 20 maja 2016 r.; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.