Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony

Komisje

STAROSTWO POWIATOWE

w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Berka Joselewicza 5
tel. (0-14) 642 24 31, fax 642 22 29
e-mail: starosta.kda@powiatypolskie.pl

Komisje Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Komisja Edukacji i Polityki Społecznej

Prowadzi sprawy z zakresu edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, kultury i ochrony dóbr kultury, oraz kultury fizycznej i turystyki, a także ochrony konsumenta.

Skład powołanej Komisji Edukacji i Polityki Społecznej:
Przewodniczący: Krzysztof Bryk
Wiceprzewodniczący: Marta Chrabąszcz
Pozostali członkowie: Anna Jastrzębiec – Witowska, Andrzej Urbanik, Marek Kopia, Lesław Wieczorek

 

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

Prowadzi sprawy związane z zakresu budżetu i finansów, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy i promocji powiatu.

Skład powołanej Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego:
Przewodniczący: Andrzej Kita
Wiceprzewodniczący: Łukasz Ożóg
Pozostali członkowie: Barbara Pobiegło, Bogdan Bigos, Tadeusz Kwiatkowski, Marek Kopia, Jarosław Bartoń, Józef Misiaszek

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Prowadzi sprawy z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Skład powołanej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:
Przewodniczący: Jan Czochara
Wiceprzewodniczący: Marian Szajor
Pozostali członkowie: Andrzej Urbanik, Tadeusz Kwiatkowski, Barbara Łuszcz, Jerzy Bączek

 

Komisja Rewizyjna

 

Prowadzi kontrolę działalności Zarządu Powiatu oraz opiniuje pracę Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli a także opiniuje wykonanie budżetu powiatu. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi.

Przewodniczący Komisji: Anna Jastrzębiec - Witowska
Wiceprzewodniczący: Barbara Łuszcz
Pozostali członkowie: Andrzej Kita, Jan Czochara