Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. 1% - wspierajmy lokalne organizacje pożytku publicznego

1% - wspierajmy lokalne organizacje pożytku publicznego

1%  - wspierajmy lokalne organizacje pożytku publicznego

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT) za rok 2015. Do 2 maja 2016 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego o zasięgu lokalnym lub ogólnokrajowym.

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

Ty decydujesz na jaki cel przeznaczysz 1% swojego podatku

 Decyzja komu podarujemy ten symboliczny procent należy wyłącznie do nas. Kwotę tę możemy po prostu oddać Urzędowi Skarbowemu albo przekazać dowolnej organizacji pożytku publicznego. W ten sposób przyczyniamy się do tego, że dana organizacja może realizować swoje działania, a te są rozmaite: pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, rehabilitacja, promocja i ochrona zdrowia, edukacja, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój turystyki,  pomoc zwierzętom itd. Podatnik samodzielnie  wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT na wybraną organizację pożytku publicznego, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Przekazując 1 % podatku możemy pomóc tym, którzy tego potrzebują.

Przekaż 1% swojego podatku wybranej OPP z Twojej okolicy

Zachęcamy do odpisu 1% podatku na rzecz wybranej przez Państwa organizacji pożytku publicznego działającej na terenie powiatu dąbrowskiego. Pamiętajmy, że organizacje pożytku publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pozarządowych z terenu powiatu dąbrowskiego - posiadających status organizacji pożytku publicznego wg stanu na dzień 12.02.2016 r. - które mogą skorzystać z odpisu 1% podatku.

1) Stowarzyszenie „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

ul. Rynek 19, 33-230 Szczucin

KRS 0000419594

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie przez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. „Otwarte Serce” podejmuje też działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Działalność statutowa stowarzyszenia obejmuje również działania w zakresie wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Stowarzyszenie działa także na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy, jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych i prowadzenia placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie od XII 2015 r. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy.

2) Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa w Szczucinie

ul. 1-go Maja 39, 33-230 Szczucin

KRS 0000018735

Celem fundacji jest wspieranie i finansowanie działalności Muzeum Drogownictwa w Szczucinie oraz „Izb Pamięci  w jednostkach organizacyjnych Okręgów Dróg Publicznych, gromadzenie i pozyskiwanie eksponatów dla Muzeum oraz Izb pamięci, rozwijanie społecznego ruchu na rzecz ochrony zabytków techniki drogownictwa, dokumentowanie wartościowych zjawisk w drogownictwie.

Dzięki ciągłej i życzliwej współpracy Fundacji Ochrony Zabytków Drogownictwa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wg danych na I 2013 r. zostało odrestaurowane 62 zabytkowe maszyny drogowe i 284 zabytkowe drogowe urządzenia techniczne. Skatalogowano i opracowano dokumentację 4822 eksponatów. Muzeum odwiedziło kilkaset tysięcy osób.

3) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia i Edukacji Medycznej Powiatu Dąbrowskiego

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

KRS 0000109585

Celem Stowarzyszenia jest inspirowanie i wspieranie działań służących podnoszeniu standardu usług medycznych a także poprawa świadomości medycznej i zachowań prozdrowotnych wśród ludności ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Otrzymane przez Stowarzyszenia wpłaty z tytułu odpisu 1% podatku będą przeznaczone m.in. na podniesienie standardu usług medycznych, poprzez zakup aparatury dla dąbrowskiego szpitala.

4) Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Junis”

ul. Kościuszki 30, 33-230 Szczucin

KRS 0000261937

Celem działania Klubu jest dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności badmintona wśród mieszkańców gminy Szczucin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia: http://junisszczucin.c0.pl/

5) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szczucinie

ul. Kościuszki 30, 33-230 Szczucin

KRS 0000302173

Stowarzyszenie działa przy Szkole Podstawowej w Szczucinie. Jego głównym zadaniem statutowym jest podniesienie jakości kształcenia dzieci, poprawa warunków życia społeczności Szkoły oraz rozwoju miejscowości Szczucin poprzez wykonywanie zadań m.in. w zakresie nauki, edukacji oświaty i wychowania, pomocy społecznej, w tym pomocy uczniom, rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, wspomaganie wyposażenia szkoły oraz poprawa warunków jej funkcjonowania, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, działania na rzecz uczniów i osób niepełnosprawnych, upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej. W celu realizacji ww. zadań stowarzyszenie pozyskuje dodatkowe środki, które są przeznaczane na działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

 Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia: http://podstawowa-szczucin.avanet.net.pl

6) Fundacja „Znaczenie”

ul. Sportowa 11 A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

KRS 0000369969

Celem Fundacji jest m.in. wspieranie rodzin, zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówkach poza ogniskiem rodzinnym, upowszechnianie i wdrażanie nowatorskich metod terapii dla osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych.

Fundacja „Znaczenie” realizuje projekty, które są adresowane do rodzin, w których doszło do utraty pełni władzy rodzicielskiej lub jest duże ryzyko, że tak się stanie. Jest również twórcą spektakli profilaktyczno-terapeutycznych, których celem jest za pośrednictwem sztuki i środków wyrazu artystycznego przekazanie i uzmysłowienie mechanizmów zachodzących w rodzinach patologicznych. Jednym z aspektów działania fundacji ZNACZENIE jest również propagowanie metody wzmacniającej efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę (dogoterapia).

Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia: http://www.fundacjaznaczenie.pl/

Ważne informacje

Możliwość przekazania 1% odpisu podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego to wyjątkowa szansa wsparcia organizacji działających na rzecz innych.

  • Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione.
  • Wykaz wszystkich organizacji, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku zamieszany jest na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

Wykaz zawiera nazwę, numer KRS oraz informacje o siedzibie OPP.

  • Urząd skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe.
  • Na jednym formularzu PIT możesz wskazać tylko jedną organizację. Jeżeli rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację.
  • 1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.

 Załącznik:  Jak przekazać 1% podatku?

  Źródło : http://www.pit.pl/1procent, www.malopolskie.pl/DJ

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT) za rok 2015. Do 2 maja 2016 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego o zasięgu lokalnym lub ogólnokrajowym. Organizacje pożytku publicznego (OPP) to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania. Ty decydujesz na jaki cel przeznaczysz 1% swojego podatku  Decyzja komu podarujemy ten symboliczny procent należy wyłącznie do nas. Kwotę tę możemy po prostu oddać Urzędowi Skarbowemu albo przekazać dowolnej organizacji pożytku publicznego. W ten sposób przyczyniamy się do tego, że dana organizacja może realizować swoje działania, a te są rozmaite: pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, rehabilitacja, promocja i ochrona zdrowia, edukacja, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój turystyki,  pomoc zwierzętom itd. Podatnik samodzielnie  wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT na wybraną organizację pożytku publicznego, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Przekazując 1 % podatku możemy pomóc tym, którzy tego potrzebują. Przekaż 1% swojego podatku wybranej OPP z Twojej okolicy Zachęcamy do odpisu 1% podatku na rzecz wybranej przez Państwa organizacji pożytku publicznego działającej na terenie powiatu dąbrowskiego. Pamiętajmy, że organizacje pożytku publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców. Poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pozarządowych z terenu powiatu dąbrowskiego - posiadających status organizacji pożytku publicznego wg stanu na dzień 12.02.2016 r. - które mogą skorzystać z odpisu 1% podatku. 1) Stowarzyszenie „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Rynek 19, 33-230 Szczucin KRS 0000419594 Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie przez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. „Otwarte Serce” podejmuje też działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Działalność statutowa stowarzyszenia obejmuje również działania w zakresie wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Stowarzyszenie działa także na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy, jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych i prowadzenia placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie od XII 2015 r. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy. 2) Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa w Szczucinie ul. 1-go Maja 39, 33-230 Szczucin KRS 0000018735 Celem fundacji jest wspieranie i finansowanie działalności Muzeum Drogownictwa w Szczucinie oraz „Izb Pamięci  w jednostkach organizacyjnych Okręgów Dróg Publicznych, gromadzenie i pozyskiwanie eksponatów dla Muzeum oraz Izb pamięci, rozwijanie społecznego ruchu na rzecz ochrony zabytków techniki drogownictwa, dokumentowanie wartościowych zjawisk w drogownictwie. Dzięki ciągłej i życzliwej współpracy Fundacji Ochrony Zabytków Drogownictwa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wg danych na I 2013 r. zostało odrestaurowane 62 zabytkowe maszyny drogowe i 284 zabytkowe drogowe urządzenia techniczne. Skatalogowano i opracowano dokumentację 4822 eksponatów. Muzeum odwiedziło kilkaset tysięcy osób. 3) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia i Edukacji Medycznej Powiatu Dąbrowskiego ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska KRS 0000109585 Celem Stowarzyszenia jest inspirowanie i wspieranie działań służących podnoszeniu standardu usług medycznych a także poprawa świadomości medycznej i zachowań prozdrowotnych wśród ludności ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Otrzymane przez Stowarzyszenia wpłaty z tytułu odpisu 1% podatku będą przeznaczone m.in. na podniesienie standardu usług medycznych, poprzez zakup aparatury dla dąbrowskiego szpitala. 4) Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Junis” ul. Kościuszki 30, 33-230 Szczucin KRS 0000261937 Celem działania Klubu jest dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności badmintona wśród mieszkańców gminy Szczucin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia: http://junisszczucin.c0.pl/ 5) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szczucinie ul. Kościuszki 30, 33-230 Szczucin KRS 0000302173 Stowarzyszenie działa przy Szkole Podstawowej w Szczucinie. Jego głównym zadaniem statutowym jest podniesienie jakości kształcenia dzieci, poprawa warunków życia społeczności Szkoły oraz rozwoju miejscowości Szczucin poprzez wykonywanie zadań m.in. w zakresie nauki, edukacji oświaty i wychowania, pomocy społecznej, w tym pomocy uczniom, rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, wspomaganie wyposażenia szkoły oraz poprawa warunków jej funkcjonowania, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, działania na rzecz uczniów i osób niepełnosprawnych, upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej. W celu realizacji ww. zadań stowarzyszenie pozyskuje dodatkowe środki, które są przeznaczane na działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły.  Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia: http://podstawowa-szczucin.avanet.net.pl 6) Fundacja „Znaczenie” ul. Sportowa 11 A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska KRS 0000369969 Celem Fundacji jest m.in. wspieranie rodzin, zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówkach poza ogniskiem rodzinnym, upowszechnianie i wdrażanie nowatorskich metod terapii dla osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych. Fundacja „Znaczenie” realizuje projekty, które są adresowane do rodzin, w których doszło do utraty pełni władzy rodzicielskiej lub jest duże ryzyko, że tak się stanie. Jest również twórcą spektakli profilaktyczno-terapeutycznych, których celem jest za pośrednictwem sztuki i środków wyrazu artystycznego przekazanie i uzmysłowienie mechanizmów zachodzących w rodzinach patologicznych. Jednym z aspektów działania fundacji ZNACZENIE jest również propagowanie metody wzmacniającej efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę (dogoterapia). Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia: http://www.fundacjaznaczenie.pl/ Ważne informacje Możliwość przekazania 1% odpisu podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego to wyjątkowa szansa wsparcia organizacji działających na rzecz innych. Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Wykaz wszystkich organizacji, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku zamieszany jest na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html Wykaz zawiera nazwę, numer KRS oraz informacje o siedzibie OPP. Urząd skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe. Na jednym formularzu PIT możesz wskazać tylko jedną organizację. Jeżeli rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację. 1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.  Załącznik:  Jak przekazać 1% podatku?   Źródło : http://www.pit.pl/1procent, www.malopolskie.pl/DJ