Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Dotacje dla NGO na działania dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy

Dotacje dla NGO na działania dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy

Dotacje dla NGO na działania dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o możliwości ubiegania się przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu (w tym OSP i KGW) o dofinansowanie działań podejmowanych w okresie od 24 lutego 2022 roku na rzecz pomocy ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zorganizowania i koordynacji współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi, preferowane jest zaangażowanie organizacji w następujących obszarach w następujących obszarach:

 1. zapewnianie aprowizacji – przygotowanie, dostarczenie, dystrybucja pożywienia i napojów dla potrzebujących,
 2. udzielanie pomocy rzeczowej – segregacja, podział, dostarczenie/dowóz, odbiór zorganizowanej pomocy rzeczowej do potrzebujących,
 3. udzielanie pomocy usługowej/świadczeniowej – usługi tłumaczenia, pomoc psychologiczna, opieka nad nieletnimi, pomoc w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zwierzętami podróżującymi z uchodźcami,
 4. podstawowej opieki medycznej,
 5. świadczenia informacyjnego – udzielanie informacji na temat możliwości otrzymania pomocy, rodzajów pomocy, legalizacji pobytu, wskazania miejsca zakwaterowania etc,
 6. świadczenia transportu – rozpoznawania wśród osób zapotrzebowania na transport, rozpoznania kierunków transportu, formy transportu,
 7. utrzymania porządku – zaangażowanie w prace porządkowe.

Uzyskanie dofinansowania powierzonych do realizacji zadań (w rodzaju: pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą – art. 4 ust. 1 pkt 24) będzie możliwe po złożeniu przez organizacje pozarządowe oferty do Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego do spraw kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy, w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2022 r. na adres e-mail: muwngo@malopolska.uw.gov.pl

Z informacji uzyskanych telefonicznie w MUW w Krakowie wynika, że koszty uwzględnione w ofercie, o których wyżej mowa, powinny się zawrzeć w okresie od 24 lutego 2022 r. do przykładowo 15 czerwca 2022 r.

Z jednego powiatu mogą być złożone maksymalnie 2-3 oferty. Dlatego Organizacje przed przystąpieniem do wypełnienia oferty i jej złożeniem proszone są o kontakt z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej tel. 14/642-24-31 wewn. 243 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30) w celu dokonania stosownych uzgodnień.

Złożenie oferty (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. poz. 2057) jest zgodne z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta powinna zawierać:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego (od 24 lutego 2022 r.),
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów
  wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy składających ofertę w zakresie, którego
  dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
  wykonanie zadania publicznego oraz o ewentualnej planowanej wysokości środków
  finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferta winna zawierać również informacje o czasie, miejscu i zakresie działań zrealizowanych po 24 lutego 2022 r. Wojewoda zastrzega, że złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem środków.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy dwie lub więcej organizacji pozarządowych, związków zawodowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 działając wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie umowy między zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania  publicznego. Zleceniobiorcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 wskazanej ustawy.

Podstawą udzielenia dofinansowania będzie zawarcie z Wojewodą Małopolskim umowy o realizację zadania publicznego, po weryfikacji i akceptacji złożonej oferty. Umowa, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie określać:

 1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki zostały przyznane środki, termin i miejsce jego wykonania,
 2. wysokość przyznanych środków i tryb płatności,
 3. termin wykorzystania środków, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
 4. tryb kontroli wykonywania zadania,
 5. termin i sposób rozliczenie przyznanych środków,
 6. termin zwrotu niewykorzystanych w części środków, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania,
 7. sposób identyfikacji osób realizujących zadania w imieniu zleceniobiorcy (identyfikatory wydane przez wojewodę itp.)

Organizacje, którym zostanie przyznana dotacja, w celu jej prawidłowego rozliczenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków związanych z prowadzeniem działań na rzecz uchodźców z Ukrainy (faktury, rachunki, umowy), które nie były rozliczane z innych źródeł dofinansowania.

Bliższych informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania udziela Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy – tel. 12 39 21 539.

Pliki do pobrania

Pobierz plik wzór oferty.docx

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o możliwości ubiegania się przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu (w tym OSP i KGW) o dofinansowanie działań podejmowanych w okresie od 24 lutego 2022 roku na rzecz pomocy ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zorganizowania i koordynacji współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi, preferowane jest zaangażowanie organizacji w następujących obszarach w następujących obszarach: zapewnianie aprowizacji – przygotowanie, dostarczenie, dystrybucja pożywienia i napojów dla potrzebujących, udzielanie pomocy rzeczowej – segregacja, podział, dostarczenie/dowóz, odbiór zorganizowanej pomocy rzeczowej do potrzebujących, udzielanie pomocy usługowej/świadczeniowej – usługi tłumaczenia, pomoc psychologiczna, opieka nad nieletnimi, pomoc w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zwierzętami podróżującymi z uchodźcami, podstawowej opieki medycznej, świadczenia informacyjnego – udzielanie informacji na temat możliwości otrzymania pomocy, rodzajów pomocy, legalizacji pobytu, wskazania miejsca zakwaterowania etc, świadczenia transportu – rozpoznawania wśród osób zapotrzebowania na transport, rozpoznania kierunków transportu, formy transportu, utrzymania porządku – zaangażowanie w prace porządkowe. Uzyskanie dofinansowania powierzonych do realizacji zadań (w rodzaju: pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą – art. 4 ust. 1 pkt 24) będzie możliwe po złożeniu przez organizacje pozarządowe oferty do Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego do spraw kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy, w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2022 r. na adres e-mail: muwngo@malopolska.uw.gov.pl Z informacji uzyskanych telefonicznie w MUW w Krakowie wynika, że koszty uwzględnione w ofercie, o których wyżej mowa, powinny się zawrzeć w okresie od 24 lutego 2022 r. do przykładowo 15 czerwca 2022 r. Z jednego powiatu mogą być złożone maksymalnie 2-3 oferty. Dlatego Organizacje przed przystąpieniem do wypełnienia oferty i jej złożeniem proszone są o kontakt z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej tel. 14/642-24-31 wewn. 243 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30) w celu dokonania stosownych uzgodnień. Złożenie oferty (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. poz. 2057) jest zgodne z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta powinna zawierać: szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego (od 24 lutego 2022 r.), kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o ewentualnej planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. Oferta winna zawierać również informacje o czasie, miejscu i zakresie działań zrealizowanych po 24 lutego 2022 r. Wojewoda zastrzega, że złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem środków. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy dwie lub więcej organizacji pozarządowych, związków zawodowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 działając wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie umowy między zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania  publicznego. Zleceniobiorcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 wskazanej ustawy. Podstawą udzielenia dofinansowania będzie zawarcie z Wojewodą Małopolskim umowy o realizację zadania publicznego, po weryfikacji i akceptacji złożonej oferty. Umowa, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie określać: szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki zostały przyznane środki, termin i miejsce jego wykonania, wysokość przyznanych środków i tryb płatności, termin wykorzystania środków, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego, tryb kontroli wykonywania zadania, termin i sposób rozliczenie przyznanych środków, termin zwrotu niewykorzystanych w części środków, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, sposób identyfikacji osób realizujących zadania w imieniu zleceniobiorcy (identyfikatory wydane przez wojewodę itp.) Organizacje, którym zostanie przyznana dotacja, w celu jej prawidłowego rozliczenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków związanych z prowadzeniem działań na rzecz uchodźców z Ukrainy (faktury, rachunki, umowy), które nie były rozliczane z innych źródeł dofinansowania. Bliższych informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania udziela Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy – tel. 12 39 21 539. Pliki do pobrania Pobierz plik wzór oferty.docx