Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

W dniu 20 czerwca br. odbyła się XXI sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej w IV kadencji. Obrady prowadziła Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Spośród zaproszonych gości obecni byli: Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Teresa Kopczyńska Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Murczek Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej.

Głównym punktem posiedzenia Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego za 2012 rok. Informację z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego odczytał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

Starosta złożył podziękowania Pani Barbarze Pobiegło Przewodniczącej Rady Powiatu i wszystkim radnym obecnej kadencji za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz powiatowej wspólnoty, wszystkim samorządom gminnym z terenu Powiatu Dąbrowskiego za zrozumienie i przystąpienie do wspólnej realizacji przedsięwzięć oraz inwestycji mających na celu poprawę i rozwój wizerunku Powiatu Dąbrowskiego a także kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za bardzo duży wkład pracy, który pozwolił zamknąć rok budżetowy i zapewnił prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Lechowicz odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
Radni w głosowaniu podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2012 rok.
Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Uchwała ta została przyjęta przez 12 radnych. Pięciu radnych opozycyjnych głosowało przeciw.

Na XXI sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto także następujące uchwały i przyjęto sprawozdania:

1) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,

2) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,

3) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum polonii- Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,

4)  uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2012 rok,

5)  uchwała w sprawie powierzenia gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi,

6)  uchwała w sprawie udzielenia gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,

7)  uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013,

8)  uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025,

9) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na konserwację estetyczna prospektu organowego w kościele parafialnym pw. Świętej Marii Magdaleny w Szczucinie,

10) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na modernizację instalacji elektrycznej kościoła parafialnego pw. Świętego Oblubieńca NMP w Luszowicach,

11) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na renowację figur Św. Józefa i Św. Antoniego Padewskiego z ołtarza pw. Św. Franciszka w kościele parafialnym pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy,

12) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na izolację poziomą ścian zewnętrznych kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie,

13) uchwała w sprawie udzielenia dotacji an restaurację i konserwację instrumentu organowego w XVIII-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej,

14)  uchwała w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowych obejścia kościoła oraz ogrodzenia, a także wykonanie remontu konserwatorskiego odbudowy drogi procesyjnej wokół kościoła parafialnego Św. Wojciecha w Bolesławiu,

15) uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie projektu pn. „Zdrowa matka, zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

16) uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Dąbrowskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

17)  uchwała w sprawie likwidacji technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
w Szczucinie,

18)  uchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenia w formie zaocznej nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

19) uchwała o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,

20) uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,

21) uchwała w sprawie poparcia  ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,

22) uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,

23)  sprawozdanie z realizacji w roku 2012Programu współpracy Powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

PODSUMOWANIE 2012 ROKU

W 2012 roku dochody Powiatu Dąbrowskiego wyniosły 49.438.635 zł, więcej o 7.080.806 zł niż zakładano w uchwale budżetowej. Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2012 roku wynosiło 49.326.594 zł, co stanowiło 99,8 % planu.

Wydatki powiatu wyniosły 49.485.415 zł, co stanowi 96,8 % zaplanowanej realizacji. Zadłużenie na koniec ubiegłego roku wyniosło 13.026.005 zł i dotyczyło zadłużenia wyłącznie z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu powiatu była konsekwencją wypełniania zadań wynikających z uchwalonej Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007 – 2013. Opierała się na wykonywaniu zadań z zakresu remontów i odbudowy dróg, oświaty, bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony zdrowia, kultury i ochrony zabytków, działalności kulturalnej i sportowej, pomocy osobom niepełnosprawnym i rozwoju przedsiębiorczości.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na realizację zadań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 10.682.614 zł. Odbudowano i wyremontowano ponad 19 km dróg powiatowych.

Źródłem finansowania tych zadań były dotacje celowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi, środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz środki Funduszu Solidarności UE (na zadania powodziowe). Środki zewnętrzne zostały również wsparte pomocą finansową z urzędów gmin. Realizacja zadań odbywała się przy udziale środków własnych powiatu.

W ramach środków na usuwanie skutków powodzi z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 5.138.145 zł. Efektem rzeczowym było przeprowadzenie remontów dróg powiatowych o długości 16.515 mb. 

Na wydatki majątkowe dotyczące infrastruktury drogowej wydatkowano kwotę 5.544.469 zł, z czego na :            

- z zakresu usuwania skutków powodzi wykonano zadanie  pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki  w km  8+900 – 9+800”, na które wydatkowano środki w wysokości 1.108.972 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 870.630 zł, UG Radgoszcz – 116.834 zł oraz środki własne Powiatu – 121.508 zł) pozwoliły na odbudowę drogi powiatowej na długości 900 mb.

- na pozostałe zadania inwestycyjne wykonane w 2012 r.  wydatkowano kwotę  4.435.497 zł, źródła  finansowania to budżet państwa – 1.000.000 zł, Urzędy Gmin – 633.865 zł oraz środki własne Powiatu – 2.801.632 zł).

Przy współudziale środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  wykonano „Przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odc. Swarzów – Mędrzechów w km 1+200 – 2+520 oraz drogi powiatowej Nr 1314K Podborze – Smęgorzów w km 0+000 – 0+460 ”.

Wykonanie finansowe wynosiło 3.612.827 zł  Efektem rzeczowym była przebudowa drogi powiatowej Nr 1307K na długości 1.320 mb oraz drogi Nr 1314K na odcinku 460 mb. Ponadto, wykonano 2.344 mb chodnika.

Kolejne inwestycje  to  „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w m. Lipiny” w wyniku czego wybudowano chodnik o długości 500 mb (środki własne Powiatu – 75.00 zł oraz UG Dąbrowa Tarnowska – 75.000 zł) oraz „Budowę chodnika przy drodze Powiatowej Nr 1315K Wielopole – Odporyszów – Breń w m. Laskówka Chorąska – I etap” (środki własne Powiatu – 175.000 zł i UG Dąbrowa Tarnowska – 175.000 zł). Efektem była budowa chodnika na długości 598 mb.

Dokonano również przebudowy „skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1324K Nieczajna Górna – Smyków i Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny oraz budowy chodnika z kanalizacją opadową w ciągu drogi powiatowej Nr 1324K Nieczajna – Smyków w m. Luszowice wraz ze zjazdami i poszerzeniami jezdni – III etap” (środki Powiatu oraz UG Radgoszcz – każdy po 101.182 zł). Przebudowę wykonano na długości 264 mb drogi.

Wykonano dokumentację projektową na „budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudową przepustu przy drodze powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska – Smyków, w m. Szarwark” oraz na „budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1303K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin w m. Gręboszów”, za łączną kwotę 25.215 zł Efektem będzie budowa ok. 700 mb chodnika.

Ponadto, przekazano środki w wysokości 90.000 zł jako pomoc finansową dla Urzędu Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej na budowę parkingu przy ul. Szpitalnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

            Łącznie wykonano następujący zakres prac na drogach powiatowych :

- remonty dróg na długości 16.515 mb (powódź),

- odbudowa drogi na długości 900 mb (powódź),

- przebudowa dróg powiatowych na długości 1.780 mb,

- budowa chodników o długości 3.887 mb.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W trosce o osoby niepełnosprawne, w celu umożliwienia im załatwiania różnych spraw w urzędzie,  wybudowano szyb windowy z windą wraz z przebudową wejścia głównego i bocznych schodów z zadaszeniem. Wartość wykonanych robót wynosiła  774.938 zł, w tym dofinansowanie środkami PFRON w kwocie 70.000 zł. Wykonano również remonty pomieszczeń Starostwa Powiatowego na kwotę 38.900 zł.

OŚWIATA

Samorząd Powiatu, w ramach realizacji zadań oświatowych, starał się podnosić standard szkół ponadgimnazjalnych i unowocześnić bazę dydaktyczną m. innymi poprzez przeprowadzone prace remontowe w szkołach i internacie na łączną kwotę 120.975 zł. Prace remontowe w obiektach szkolnych polegały m.in. na remoncie sal lekcyjnych, bibliotek i warsztatów szkolnych, wymianie grzejników centralnego ogrzewania, remoncie ogrodzeń.
W internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej wykonano posadzkę w holu i na schodach wejściowych z płytek grysowych, wymieniono część instalacji elektrycznej, wymalowano pokoje młodzieży, wymieniono parapety i framugi drzwi wewnętrznych budynku.

Samorząd Powiatowy wspierał zdolnych uczniów, którym przyznano  214 stypendiów na łączną  kwotę 26.390 zł.       

Młodzież zespołów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego aktywnie uczestniczyła w wielu formach wsparcia proponowanych w ramach projektu unijnego  pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany we wszystkich szkołach zawodowych Powiatu. W ramach tego projektu uczniowie mieli możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych, kursów i szkoleń.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Samorząd Powiatu, dbając o rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży przeznaczył środki finansowe na organizację imprez i zawodów sportowych mających na celu współzawodnictwo szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy eliminacji powiatowych mogą rywalizować z najlepszymi w eliminacjach wojewódzkich. Dotacje na realizację tych zadań zostały przekazane Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu  - kwota 8.000 zł oraz OSP w Radgoszczy – kwota 1.500 zł, OSP w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 6.000 zł oraz Ludowemu Klubowi Sportowemu „Powiśle” w Bolesławiu – kwota 2.475 zł.

W ramach dotacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego zorganizowano wiele zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

OCHRONA ZDROWIA

Prawidłowe funkcjonowanie szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej wymaga ciągłego inwestowania. W 2012 roku Powiat udzielił dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na działalność inwestycyjną w łącznej kwocie 297.322 zł.

W ramach tych środków udzielono dotacji w wysokości 36.490 zł na zakup 39 łóżek rehabilitacyjnych (z elektryczną regulacją) wraz z materacami przeciwodleżynowymi dla potrzeb ZOL-u w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przekazano również dotację w wysokości 22.632 zł. na opracowanie dokumentacji do wpisania miejsca przeznaczonego do startów i lądowań śmigłowców przy szpitalu do centralnej ewidencji lądowisk.  

Udzielono dotacji w wysokości 195.000 zł na wykonanie zadania pn. „Budowa placów i parkingów na terenie ZOZ Dabrowa Tarnowska – etap II”.  W ramach tej dotacji dofinansowano zakup i wymianę kostki brukowej pomiędzy Pawilonem Zakaźnym a wejściem do Pawilonu C i E. Ułożenie kostki przyczyniło się do bezpieczniejszego transportu pacjentów do Budynku Głównego celem wykonania badań czy specjalistycznych konsultacji.

Rada Powiatu udzieliła również dotacji w wysokości 43.200 zł na zakup trzech stanowisk porodowych z wyposażeniem dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego ZOZ Dąbrowa Tarnowska.  

OPIEKA SPOŁECZNA I WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przykładem zastosowania na terenie Powiatu Dąbrowskiego rozwiązań służących wyrównywaniu szans w dostępie osób niepełnosprawnych do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia była realizacja projektu pn. „Dobra przyszłość – rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji”. Głównym celem projektu było wzmocnienie podstawowego, elementarnego systemu wspierania rodzin z terenu Powiatu Dąbrowskiego, które są zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacja społeczna i zawodowa.

Cele zapisane w projekcie realizowane były poprzez wsparcie rehabilitanta, logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego. Ponadto, beneficjenci uczestniczyli w grupie wsparcia, warsztatach kompetencji społecznych czy zespole ćwiczeń usprawniających ruchowo.

Ponadto na bieżącą działalność dwóch Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych przekazano środki w kwocie 1.603.209 zł, w tym ORW w Kupieninie – kwota 1.165.085 zł dla 22 wychowanków oraz ORW w Szarwarku – kwota 438.124 zł dla 9 wychowanków.

Dodatkowo samorząd powiatowy z własnych środków przekazał kwotę 107.533 zł jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dla Urzędu Gminy Olesno przekazano pomoc finansową w kwocie 13.880 zł jako udział Powiatu w wyposażeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy.

OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zakończono część prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Brniu, których celem było przywrócenie pierwotnego wyglądu ogrodu francuskiego z drugiej polowy XVIII wieku. Samorząd Powiatu w 2012r.   przeznaczył  na ten cel  kwotę 1.353.369 zł. Środki pochodziły z  NFOŚiGW – 1.304.237 zł. oraz budżetu powiatu - 49.132 zł.

Prace obejmowały karczowanie pni po wycince drzew zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne w koronach drzew oraz przygotowanie terenu pod nasadzenie nowych roślin. Wykonano również zabiegi pielęgnacyjne mające na celu utrzymanie nowo założonego drzewostanu w parku w Brniu.

Ponadto Powiat otrzymał kwotę z budżetu państwa w wysokości 1.888.091 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont zalanych i zmytych alejek parkowych wraz z remontem zniszczonego mostku drewnianego, bel, filarów oraz zabytkowych barierek w Założeniu Dworsko-Parkowym w Brniu”. Zakres rzeczowy obejmował remont alejek spacerowych oraz odbudowę białego mostku na kanale wodnym. Obecna odbudowa zachowała cechy pierwowzoru.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, Powiat Dąbrowski udzielił dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych obiektów zabytkowych dla następujących parafii: Radgoszcz – 10.000 zł, Szczucin – 10.000 zł, Luszowice – 10.000 zł, Bolesław – 15.000 zł, Dąbrowa Tarnowska – 15.000 zł oraz Gręboszów – 15.000 zł.

KULTURA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Samorząd Powiatu wychodzi naprzeciw mieszkańcom Powiśla Dąbrowskiego z bogatą ofertą kulturalną. Dużą popularnością cieszyło się Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze. Z powodzeniem odbyły się też różne konkursy m.in. „Regionalny konkurs poświęcony wartościom głoszonym przez Jana Pawła II Bądź Wielkim”.

Ponadto w celu popierania działalności kulturalnej na terenie naszego regionu Zarząd Powiatu Dąbrowskiego wsparł następujące imprezy: Malowana Chata, Powiatowy Konkurs Palm, Pisanek i Plastyki Obrzędowej, Święto Truskawki w Nieczajnej, V Spotkanie Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej i inne imprezy kulturalne i konkursy organizowane na terenie Powiatu.

Samorząd Powiatowy był organizatorem uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej rozstrzelanym przez hitlerowców w grudniu 939 roku mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego.

W roku 2012 kontynuowano współpracę międzynarodową. Powiat uczestniczył w realizacji projektu „In tune with Europe 2011 – 2012”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez kraje partnerskie: Bułgarię, Niemcy, Rumunię, Włochy, Węgry i Polskę.

W październiku 2012 roku podpisano umowę o współpracy międzynarodowej z Rejonem Bałckim na Ukrainie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego przekazał środki w wysokości 15.860 zł na zakup samochodu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na opracowanie dokumentacji obejmującej budowę strażnicy oraz magazynu przeciwpowodziowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w DT, Zarząd Powiatu przekazał środki w kwocie 108.978 zł. Budynek strażnicy będzie się składał z części socjalnej dla strażaków systemu zmianowego oraz części administracyjno-biurowej. Ponadto, w skład całego kompleksu wejdą garaże z pomieszczeniami magazynowymi. Będzie również wiata magazynowa, plac manewrowy połączony z placem do ćwiczeń , parking na 21 miejsc parkingowych. Na terenie obiektu znajdzie się również wspinalnia z bieżnią i boisko do gier zespołowych o wymiarach 24x12. Nowa strażnica będzie spełniała wszystkie warunki jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz stanowiska kierowania i przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach z możliwością przekierowywania do właściwych służb. Ułatwi organizowanie szkoleń i ćwiczeń a także doskonalenie zawodowe strażaków i członków ochotniczych straży pożarnych czy ewentualnych spotkań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Magazyn przeciwpowodziowy będzie służył do przechowywania zapasów oraz rezerw sprzętu i materiałów niezbędnych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej przekazano środki własne w kwocie  65.506 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego KIA SORENTO dla potrzeb Komendy.

 

 

 

 

W dniu 20 czerwca br. odbyła się XXI sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej w IV kadencji. Obrady prowadziła Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego. Spośród zaproszonych gości obecni byli: Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Teresa Kopczyńska Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Murczek Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. Głównym punktem posiedzenia Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego za 2012 rok. Informację z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego odczytał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Starosta złożył podziękowania Pani Barbarze Pobiegło Przewodniczącej Rady Powiatu i wszystkim radnym obecnej kadencji za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz powiatowej wspólnoty, wszystkim samorządom gminnym z terenu Powiatu Dąbrowskiego za zrozumienie i przystąpienie do wspólnej realizacji przedsięwzięć oraz inwestycji mających na celu poprawę i rozwój wizerunku Powiatu Dąbrowskiego a także kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za bardzo duży wkład pracy, który pozwolił zamknąć rok budżetowy i zapewnił prawidłowe funkcjonowanie jednostek. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Lechowicz odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Radni w głosowaniu podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2012 rok. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Uchwała ta została przyjęta przez 12 radnych. Pięciu radnych opozycyjnych głosowało przeciw. Na XXI sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto także następujące uchwały i przyjęto sprawozdania: 1) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok, 2) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, 3) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum polonii- Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, 4)  uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2012 rok, 5)  uchwała w sprawie powierzenia gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi, 6)  uchwała w sprawie udzielenia gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, 7)  uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013, 8)  uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025, 9) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na konserwację estetyczna prospektu organowego w kościele parafialnym pw. Świętej Marii Magdaleny w Szczucinie, 10) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na modernizację instalacji elektrycznej kościoła parafialnego pw. Świętego Oblubieńca NMP w Luszowicach, 11) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na renowację figur Św. Józefa i Św. Antoniego Padewskiego z ołtarza pw. Św. Franciszka w kościele parafialnym pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy, 12) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na izolację poziomą ścian zewnętrznych kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, 13) uchwała w sprawie udzielenia dotacji an restaurację i konserwację instrumentu organowego w XVIII-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej, 14)  uchwała w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowych obejścia kościoła oraz ogrodzenia, a także wykonanie remontu konserwatorskiego odbudowy drogi procesyjnej wokół kościoła parafialnego Św. Wojciecha w Bolesławiu, 15) uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie projektu pn. „Zdrowa matka, zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 16) uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Dąbrowskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 17)  uchwała w sprawie likwidacji technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczucinie, 18)  uchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenia w formie zaocznej nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 19) uchwała o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, 20) uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 21) uchwała w sprawie poparcia  ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, 22) uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, 23)  sprawozdanie z realizacji w roku 2012Programu współpracy Powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. PODSUMOWANIE 2012 ROKU W 2012 roku dochody Powiatu Dąbrowskiego wyniosły 49.438.635 zł, więcej o 7.080.806 zł niż zakładano w uchwale budżetowej. Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2012 roku wynosiło 49.326.594 zł, co stanowiło 99,8 % planu. Wydatki powiatu wyniosły 49.485.415 zł, co stanowi 96,8 % zaplanowanej realizacji. Zadłużenie na koniec ubiegłego roku wyniosło 13.026.005 zł i dotyczyło zadłużenia wyłącznie z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych. Realizacja budżetu powiatu była konsekwencją wypełniania zadań wynikających z uchwalonej Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007 – 2013. Opierała się na wykonywaniu zadań z zakresu remontów i odbudowy dróg, oświaty, bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony zdrowia, kultury i ochrony zabytków, działalności kulturalnej i sportowej, pomocy osobom niepełnosprawnym i rozwoju przedsiębiorczości. INFRASTRUKTURA DROGOWA Na realizację zadań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 10.682.614 zł. Odbudowano i wyremontowano ponad 19 km dróg powiatowych. Źródłem finansowania tych zadań były dotacje celowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi, środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz środki Funduszu Solidarności UE (na zadania powodziowe). Środki zewnętrzne zostały również wsparte pomocą finansową z urzędów gmin. Realizacja zadań odbywała się przy udziale środków własnych powiatu. W ramach środków na usuwanie skutków powodzi z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 5.138.145 zł. Efektem rzeczowym było przeprowadzenie remontów dróg powiatowych o długości 16.515 mb.  Na wydatki majątkowe dotyczące infrastruktury drogowej wydatkowano kwotę 5.544.469 zł, z czego na :             - z zakresu usuwania skutków powodzi wykonano zadanie  pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki  w km  8+900 – 9+800”, na które wydatkowano środki w wysokości 1.108.972 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 870.630 zł, UG Radgoszcz – 116.834 zł oraz środki własne Powiatu – 121.508 zł) pozwoliły na odbudowę drogi powiatowej na długości 900 mb. - na pozostałe zadania inwestycyjne wykonane w 2012 r.  wydatkowano kwotę  4.435.497 zł, źródła  finansowania to budżet państwa – 1.000.000 zł, Urzędy Gmin – 633.865 zł oraz środki własne Powiatu – 2.801.632 zł). Przy współudziale środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  wykonano „Przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odc. Swarzów – Mędrzechów w km 1+200 – 2+520 oraz drogi powiatowej Nr 1314K Podborze – Smęgorzów w km 0+000 – 0+460 ”. Wykonanie finansowe wynosiło 3.612.827 zł  Efektem rzeczowym była przebudowa drogi powiatowej Nr 1307K na długości 1.320 mb oraz drogi Nr 1314K na odcinku 460 mb. Ponadto, wykonano 2.344 mb chodnika. Kolejne inwestycje  to  „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w m. Lipiny” w wyniku czego wybudowano chodnik o długości 500 mb (środki własne Powiatu – 75.00 zł oraz UG Dąbrowa Tarnowska – 75.000 zł) oraz „Budowę chodnika przy drodze Powiatowej Nr 1315K Wielopole – Odporyszów – Breń w m. Laskówka Chorąska – I etap” (środki własne Powiatu – 175.000 zł i UG Dąbrowa Tarnowska – 175.000 zł). Efektem była budowa chodnika na długości 598 mb. Dokonano również przebudowy „skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1324K Nieczajna Górna – Smyków i Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny oraz budowy chodnika z kanalizacją opadową w ciągu drogi powiatowej Nr 1324K Nieczajna – Smyków w m. Luszowice wraz ze zjazdami i poszerzeniami jezdni – III etap” (środki Powiatu oraz UG Radgoszcz – każdy po 101.182 zł). Przebudowę wykonano na długości 264 mb drogi. Wykonano dokumentację projektową na „budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudową przepustu przy drodze powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska – Smyków, w m. Szarwark” oraz na „budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1303K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin w m. Gręboszów”, za łączną kwotę 25.215 zł Efektem będzie budowa ok. 700 mb chodnika. Ponadto, przekazano środki w wysokości 90.000 zł jako pomoc finansową dla Urzędu Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej na budowę parkingu przy ul. Szpitalnej w Dąbrowie Tarnowskiej.             Łącznie wykonano następujący zakres prac na drogach powiatowych : - remonty dróg na długości 16.515 mb (powódź), - odbudowa drogi na długości 900 mb (powódź), - przebudowa dróg powiatowych na długości 1.780 mb, - budowa chodników o długości 3.887 mb. ADMINISTRACJA PUBLICZNA W trosce o osoby niepełnosprawne, w celu umożliwienia im załatwiania różnych spraw w urzędzie,  wybudowano szyb windowy z windą wraz z przebudową wejścia głównego i bocznych schodów z zadaszeniem. Wartość wykonanych robót wynosiła  774.938 zł, w tym dofinansowanie środkami PFRON w kwocie 70.000 zł. Wykonano również remonty pomieszczeń Starostwa Powiatowego na kwotę 38.900 zł. OŚWIATA Samorząd Powiatu, w ramach realizacji zadań oświatowych, starał się podnosić standard szkół ponadgimnazjalnych i unowocześnić bazę dydaktyczną m. innymi poprzez przeprowadzone prace remontowe w szkołach i internacie na łączną kwotę 120.975 zł. Prace remontowe w obiektach szkolnych polegały m.in. na remoncie sal lekcyjnych, bibliotek i warsztatów szkolnych, wymianie grzejników centralnego ogrzewania, remoncie ogrodzeń. W internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej wykonano posadzkę w holu i na schodach wejściowych z płytek grysowych, wymieniono część instalacji elektrycznej, wymalowano pokoje młodzieży, wymieniono parapety i framugi drzwi wewnętrznych budynku. Samorząd Powiatowy wspierał zdolnych uczniów, którym przyznano  214 stypendiów na łączną  kwotę 26.390 zł.        Młodzież zespołów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego aktywnie uczestniczyła w wielu formach wsparcia proponowanych w ramach projektu unijnego  pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany we wszystkich szkołach zawodowych Powiatu. W ramach tego projektu uczniowie mieli możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych, kursów i szkoleń. KULTURA FIZYCZNA I SPORT Samorząd Powiatu, dbając o rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży przeznaczył środki finansowe na organizację imprez i zawodów sportowych mających na celu współzawodnictwo szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy eliminacji powiatowych mogą rywalizować z najlepszymi w eliminacjach wojewódzkich. Dotacje na realizację tych zadań zostały przekazane Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu  - kwota 8.000 zł oraz OSP w Radgoszczy – kwota 1.500 zł, OSP w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 6.000 zł oraz Ludowemu Klubowi Sportowemu „Powiśle” w Bolesławiu – kwota 2.475 zł. W ramach dotacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego zorganizowano wiele zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. OCHRONA ZDROWIA Prawidłowe funkcjonowanie szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej wymaga ciągłego inwestowania. W 2012 roku Powiat udzielił dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na działalność inwestycyjną w łącznej kwocie 297.322 zł. W ramach tych środków udzielono dotacji w wysokości 36.490 zł na zakup 39 łóżek rehabilitacyjnych (z elektryczną regulacją) wraz z materacami przeciwodleżynowymi dla potrzeb ZOL-u w Dąbrowie Tarnowskiej. Przekazano również dotację w wysokości 22.632 zł. na opracowanie dokumentacji do wpisania miejsca przeznaczonego do startów i lądowań śmigłowców przy szpitalu do centralnej ewidencji lądowisk.   Udzielono dotacji w wysokości 195.000 zł na wykonanie zadania pn. „Budowa placów i parkingów na terenie ZOZ Dabrowa Tarnowska – etap II”.  W ramach tej dotacji dofinansowano zakup i wymianę kostki brukowej pomiędzy Pawilonem Zakaźnym a wejściem do Pawilonu C i E. Ułożenie kostki przyczyniło się do bezpieczniejszego transportu pacjentów do Budynku Głównego celem wykonania badań czy specjalistycznych konsultacji. Rada Powiatu udzieliła również dotacji w wysokości 43.200 zł na zakup trzech stanowisk porodowych z wyposażeniem dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego ZOZ Dąbrowa Tarnowska.   OPIEKA SPOŁECZNA I WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przykładem zastosowania na terenie Powiatu Dąbrowskiego rozwiązań służących wyrównywaniu szans w dostępie osób niepełnosprawnych do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia była realizacja projektu pn. „Dobra przyszłość – rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji”. Głównym celem projektu było wzmocnienie podstawowego, elementarnego systemu wspierania rodzin z terenu Powiatu Dąbrowskiego, które są zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacja społeczna i zawodowa. Cele zapisane w projekcie realizowane były poprzez wsparcie rehabilitanta, logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego. Ponadto, beneficjenci uczestniczyli w grupie wsparcia, warsztatach kompetencji społecznych czy zespole ćwiczeń usprawniających ruchowo. Ponadto na bieżącą działalność dwóch Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych przekazano środki w kwocie 1.603.209 zł, w tym ORW w Kupieninie – kwota 1.165.085 zł dla 22 wychowanków oraz ORW w Szarwarku – kwota 438.124 zł dla 9 wychowanków. Dodatkowo samorząd powiatowy z własnych środków przekazał kwotę 107.533 zł jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Dla Urzędu Gminy Olesno przekazano pomoc finansową w kwocie 13.880 zł jako udział Powiatu w wyposażeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zakończono część prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Brniu, których celem było przywrócenie pierwotnego wyglądu ogrodu francuskiego z drugiej polowy XVIII wieku. Samorząd Powiatu w 2012r.   przeznaczył  na ten cel  kwotę 1.353.369 zł. Środki pochodziły z  NFOŚiGW – 1.304.237 zł. oraz budżetu powiatu - 49.132 zł. Prace obejmowały karczowanie pni po wycince drzew zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne w koronach drzew oraz przygotowanie terenu pod nasadzenie nowych roślin. Wykonano również zabiegi pielęgnacyjne mające na celu utrzymanie nowo założonego drzewostanu w parku w Brniu. Ponadto Powiat otrzymał kwotę z budżetu państwa w wysokości 1.888.091 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont zalanych i zmytych alejek parkowych wraz z remontem zniszczonego mostku drewnianego, bel, filarów oraz zabytkowych barierek w Założeniu Dworsko-Parkowym w Brniu”. Zakres rzeczowy obejmował remont alejek spacerowych oraz odbudowę białego mostku na kanale wodnym. Obecna odbudowa zachowała cechy pierwowzoru. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, Powiat Dąbrowski udzielił dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych obiektów zabytkowych dla następujących parafii: Radgoszcz – 10.000 zł, Szczucin – 10.000 zł, Luszowice – 10.000 zł, Bolesław – 15.000 zł, Dąbrowa Tarnowska – 15.000 zł oraz Gręboszów – 15.000 zł. KULTURA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Samorząd Powiatu wychodzi naprzeciw mieszkańcom Powiśla Dąbrowskiego z bogatą ofertą kulturalną. Dużą popularnością cieszyło się Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze. Z powodzeniem odbyły się też różne konkursy m.in. „Regionalny konkurs poświęcony wartościom głoszonym przez Jana Pawła II Bądź Wielkim”. Ponadto w celu popierania działalności kulturalnej na terenie naszego regionu Zarząd Powiatu Dąbrowskiego wsparł następujące imprezy: Malowana Chata, Powiatowy Konkurs Palm, Pisanek i Plastyki Obrzędowej, Święto Truskawki w Nieczajnej, V Spotkanie Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej i inne imprezy kulturalne i konkursy organizowane na terenie Powiatu. Samorząd Powiatowy był organizatorem uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej rozstrzelanym przez hitlerowców w grudniu 939 roku mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego. W roku 2012 kontynuowano współpracę międzynarodową. Powiat uczestniczył w realizacji projektu „In tune with Europe 2011 – 2012”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez kraje partnerskie: Bułgarię, Niemcy, Rumunię, Włochy, Węgry i Polskę. W październiku 2012 roku podpisano umowę o współpracy międzynarodowej z Rejonem Bałckim na Ukrainie. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Samorząd Powiatu Dąbrowskiego przekazał środki w wysokości 15.860 zł na zakup samochodu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Na opracowanie dokumentacji obejmującej budowę strażnicy oraz magazynu przeciwpowodziowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w DT, Zarząd Powiatu przekazał środki w kwocie 108.978 zł. Budynek strażnicy będzie się składał z części socjalnej dla strażaków systemu zmianowego oraz części administracyjno-biurowej. Ponadto, w skład całego kompleksu wejdą garaże z pomieszczeniami magazynowymi. Będzie również wiata magazynowa, plac manewrowy połączony z placem do ćwiczeń , parking na 21 miejsc parkingowych. Na terenie obiektu znajdzie się również wspinalnia z bieżnią i boisko do gier zespołowych o wymiarach 24x12. Nowa strażnica będzie spełniała wszystkie warunki jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz stanowiska kierowania i przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach z możliwością przekierowywania do właściwych służb. Ułatwi organizowanie szkoleń i ćwiczeń a także doskonalenie zawodowe strażaków i członków ochotniczych straży pożarnych czy ewentualnych spotkań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Magazyn przeciwpowodziowy będzie służył do przechowywania zapasów oraz rezerw sprzętu i materiałów niezbędnych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej przekazano środki własne w kwocie  65.506 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego KIA SORENTO dla potrzeb Komendy.        
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG