Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Budżet 2016 dobrze wykonany. Absolutorium dla Zarząd Powiatu Dąbrowskiego!

Budżet 2016 dobrze wykonany. Absolutorium dla Zarząd Powiatu Dąbrowskiego!

Budżet 2016 dobrze wykonany. Absolutorium dla Zarząd Powiatu Dąbrowskiego!

W dniu wczorajszym, tj. 10 maja 2017 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, którego najważniejszym punktem było głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016 rok oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Bolesław Łączyński radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. W sesji uczestniczyli również: Joanna Ohratka sekretarz Powiatu, Maria Sztorc skarbnik Powiatu oraz Jerzy Pociecha radca prawny urzędu. Obrady prowadziła Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego.

files/aktualnosci/2017/05_Maj/11_Budzet_2016_dobrze_wykonany_absolutorium_dla_Zarzadu_Powiatu/02-DSC_1451.JPG

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami.

files/aktualnosci/2017/05_Maj/11_Budzet_2016_dobrze_wykonany_absolutorium_dla_Zarzadu_Powiatu/14-DSC_1496.JPG

Głównym punktem posiedzenia Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego za 2016 rok, którą poprzedziło:

 • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego,
 • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016 rok.

files/aktualnosci/2017/05_Maj/11_Budzet_2016_dobrze_wykonany_absolutorium_dla_Zarzadu_Powiatu/15-DSC_1497.JPG

Informację z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego odczytał starosta Tadeusz Kwiatkowski. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016 rok.

Szanowni Radni, podsumowując ubiegły rok należy stwierdzić, że był on korzystny dla rozwoju Powiatu Dąbrowskiego. W mojej ocenie Zarząd powiatu wykonując Uchwalę Budżetową na 2016 rok prawidłowo wykonał powierzone mu obowiązki - mówił starosta Tadeusz Kwiatkowski.

files/aktualnosci/2017/05_Maj/11_Budzet_2016_dobrze_wykonany_absolutorium_dla_Zarzadu_Powiatu/17-DSC_1501.JPG

Najważniejszym punktem XXV posiedzenia w V kadencji było udzielenie absolutorium dla Zarządu naszego powiatu. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych - oddano 10 głosów za przyjęciem uchwały i 4 wstrzymujące.

files/aktualnosci/2017/05_Maj/11_Budzet_2016_dobrze_wykonany_absolutorium_dla_Zarzadu_Powiatu/19-DSC_1509.JPG

Starosta złożył podziękowania Barbarze Pobiegło przewodniczącej Rady Powiatu, członkom Zarządu Powiatu i wszystkim radnym obecnej kadencji za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz powiatowej wspólnoty, Marii Sztorc skarbnikowi, pracownikom Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, wszystkim samorządom gminnym z terenu powiatu dąbrowskiego za zrozumienie i przystąpienie do wspólnej realizacji przedsięwzięć oraz inwestycji mających na celu poprawę i rozwój wizerunku powiatu dąbrowskiego, a także kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za bardzo duży wkład pracy, który pozwolił zamknąć rok budżetowy i zapewnił prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

files/aktualnosci/2017/05_Maj/11_Budzet_2016_dobrze_wykonany_absolutorium_dla_Zarzadu_Powiatu/23-DSC_1524.JPG

Podziękowania, a zarazem gratulacje złożyła również Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, która podkreśliła, że był to kolejny dobrze wykonany budżet.

Gratulacje z okazji udzielenia absolutorium, dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego na czele ze starostą dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskim, złożył także Bolesław Łączyński radny Sejmiku województwa Małopolskiego. Podziękował również za dotychczasową dobrze układającą się współpracę.

files/aktualnosci/2017/05_Maj/11_Budzet_2016_dobrze_wykonany_absolutorium_dla_Zarzadu_Powiatu/21-DSC_1517.JPG

Podczas XXV obrad Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały:

 • uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
 • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok,
 • uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029,
 • uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2016 rok,
 • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Zygmunta w Żelichowie,
 • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz restauratorskich – wymiana uszkodzonych tynków Kościoła Parafialnego pn. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap III,
 • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót konserwacyjnych z izolacją poziomą i pionową oraz drenażem przy Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach,
 • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie drenaża opaskowego z izolacją fundamentów i budowę nowej kanalizacji opadowej przy Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Oleśnie,
 • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu obiektu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie,
 • uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR,
 • uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

files/aktualnosci/2017/05_Maj/11_Budzet_2016_dobrze_wykonany_absolutorium_dla_Zarzadu_Powiatu/01-DSC_1449.JPG

Na posiedzeniu przyjęto również sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatura w Tarnowie za 2016 rok, a także raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dąbrowskiego za lata 2014-2015.

mags

W dniu wczorajszym, tj. 10 maja 2017 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, którego najważniejszym punktem było głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016 rok oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego. Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Bolesław Łączyński radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. W sesji uczestniczyli również: Joanna Ohratka sekretarz Powiatu, Maria Sztorc skarbnik Powiatu oraz Jerzy Pociecha radca prawny urzędu. Obrady prowadziła Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Głównym punktem posiedzenia Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego za 2016 rok, którą poprzedziło: odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego, odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016 rok. Informację z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego odczytał starosta Tadeusz Kwiatkowski. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016 rok. Szanowni Radni, podsumowując ubiegły rok należy stwierdzić, że był on korzystny dla rozwoju Powiatu Dąbrowskiego. W mojej ocenie Zarząd powiatu wykonując Uchwalę Budżetową na 2016 rok prawidłowo wykonał powierzone mu obowiązki - mówił starosta Tadeusz Kwiatkowski. Najważniejszym punktem XXV posiedzenia w V kadencji było udzielenie absolutorium dla Zarządu naszego powiatu. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych - oddano 10 głosów za przyjęciem uchwały i 4 wstrzymujące. Starosta złożył podziękowania Barbarze Pobiegło przewodniczącej Rady Powiatu, członkom Zarządu Powiatu i wszystkim radnym obecnej kadencji za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz powiatowej wspólnoty, Marii Sztorc skarbnikowi, pracownikom Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, wszystkim samorządom gminnym z terenu powiatu dąbrowskiego za zrozumienie i przystąpienie do wspólnej realizacji przedsięwzięć oraz inwestycji mających na celu poprawę i rozwój wizerunku powiatu dąbrowskiego, a także kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za bardzo duży wkład pracy, który pozwolił zamknąć rok budżetowy i zapewnił prawidłowe funkcjonowanie jednostek. Podziękowania, a zarazem gratulacje złożyła również Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, która podkreśliła, że był to kolejny dobrze wykonany budżet. Gratulacje z okazji udzielenia absolutorium, dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego na czele ze starostą dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskim, złożył także Bolesław Łączyński radny Sejmiku województwa Małopolskiego. Podziękował również za dotychczasową dobrze układającą się współpracę. Podczas XXV obrad Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały: uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok, uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029, uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2016 rok, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Zygmunta w Żelichowie, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz restauratorskich – wymiana uszkodzonych tynków Kościoła Parafialnego pn. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap III, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót konserwacyjnych z izolacją poziomą i pionową oraz drenażem przy Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie drenaża opaskowego z izolacją fundamentów i budowę nowej kanalizacji opadowej przy Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Oleśnie, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu obiektu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na posiedzeniu przyjęto również sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatura w Tarnowie za 2016 rok, a także raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dąbrowskiego za lata 2014-2015. mags