Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Dla tych, co jadą za chlebem

Dla tych, co jadą za chlebem

Na Powiślu o pracę trudno, dlatego sporo młodych osób wyjeżdża do pracy za granicę. Starostwo Powiatowe pomaga im zamieszczając na swoich internetowych stronach, które ułatwiają start opuszczającym kraj po raz pierwszy.

Niedawno na stronie samorządowej pojawił się nowy odsyłacz „Poradnik dla wyjeżdżających za granicę”.

Ten pomysł pojawił się w związku z dużą emigracją za chlebem – wyjaśnia Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski.
Chcieliśmy im pomóc znaleźć się w nowych realiach, ułatwić unikanie problemów.

Planującym poszukiwanie pracy w Europie zaserwowano porcję podstawowych zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Te informacje przydadzą się już w trakcie planowania wyjazdu, a także w samej podróży. W jednym miejscu znaleźć można także opis okoliczności, w których pomocą służy konsul. Dalej znajduje się odsyłacz do stron MSZ, gdzie z łatwością znajdziemy opis interesującego nas kraju, a także wykaz placówek dyplomatycznych.

Od kilkunastu miesięcy najbardziej popularny kierunek zarobkowych wyjazdów to Wielka Brytania. Sporo na temat panujących tam realiów znajdziemy „klikając” na odsyłacze do stron poświęconych pracy i nauce w Hiszpanii, Anglii i Irlandii.
- Chcemy rozwijać ten serwis. Także docierając za jego pomocą do rodaków za granicą. I zachęcać tych, którzy już zgromadzili jakiś kapitał do powrotu i zainwestowania pieniędzy u nas – oświadczył Starosta Dąbrowski, Wiesław Krajewski.

 Źródło: Gazeta Krakowska

Zalecenia ogólne

 Ministerstwa Spraw Zagranicznych


Niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, pojawiające się, na równi z istniejącymi, nowe ogniska zapalne i konflikty oraz wciąż aktualne zagrożenie aktami terrorystycznymi - wszystko to przemawia za przemyślanym i ostrożnym planowaniem podróży turystycznych oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów za granicę. Przy podejmowaniu tych decyzji należy również uwzględniać zagrożenia związane z epidemiami chorób zakaźnych oraz kataklizmami występującymi na niektórych obszarach. Wszelkie tego typu wydarzenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważnie monitoruje, publikując stosowne komunikaty i przestrzegając przed podróżowaniem w zagrożone rejony.

Na stronie internetowej MSZ (www.msz.gov.pl) znajduje się elektroniczna wersja publikacji "Polak za granicą", w której stale aktualizowane są informacje dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym. Podczas podróży za granicę należy przestrzegać porządku prawnego i zwyczajów kraju pobytu, w pełni respektując prawo gospodarzy do wymagania stosownego zachowania od cudzoziemców odwiedzających ich kraj. W celu podniesienia bezpieczeństwa pobytu za granicą i -w razie potrzeby - uzyskania skutecznej pomocy Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca:

Przed wyjazdem z Polski:

 • zapoznanie się z warunkami istniejącymi w krajach, które pragniemy odwiedzić (unikanie regionów objętych działaniami zbrojnymi, zamieszkami lub z innych powodów szczególnie niebezpiecznych),
 • wykupienie w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiednich ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz komunikacyjnych,
 • zaopatrzenie się w adresy i numery telefonów najbliższych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
 • zaopatrzenie się w adresy i numery telefonów bliskich osób w Polsce, które należy zawiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku (dane te należy ołówkiem wpisać w odpowiednim miejscu do paszportu).

W czasie podróży:

 • utrzymywanie regularnego kontaktu z rodziną w Polsce, szczególnie podczas dłuższych pobytów poza krajem,
 • korzystanie z hoteli cieszących się dobrą opinią,
 • nienocowanie w namiotach i samochodach poza miejscami wyznaczonymi, zamkniętymi i chronionymi,
 • oddawanie cennych przedmiotów, biletów, środków płatniczych i paszportów do depozytu w hotelu,
 • posiadanie kilku rodzajów środków płatniczych (gotówka, czeki podróżne, karty kredytowe itp.) i przechowywanie ich w różnych miejscach,
 • niezawieranie przygodnych znajomości, niekorzystanie z autostopu oraz z usług osób postronnych, w tym szczególnie dotyczących zakwaterowania, a także wystrzeganie się ofert uzyskania łatwego zarobku,
 • unikanie przebywania w nieznanych miejscach po zmroku,
 • w miarę możliwości odbywanie podróży w większej grupie osób,
 • unikanie miejsc zatłoczonych i zachowanie ostrożności w miejscach publicznych,
 • unikanie odbywania podróży w porze nocnej, szczególnie bocznymi drogami, oraz niezatrzymywanie się poza miejscami wyznaczonymi i chronionymi,
 • zachowanie wzmożonej ostrożności przy prowadzeniu pojazdów - w nieznanych warunkach na drodze nietrudno o kolizję, której spowodowanie przysporzyć może wielu kłopotów, a w szczególnych sytuacjach doprowadzić nawet do zagrożenia bezpieczeństwa osobistego,
 • unikanie wypraw w tereny nieznane lub niebezpieczne,
 • podczas wypraw uwzględnianie warunków klimatycznych oraz własnych możliwości kondycyjnych i zdrowotnych,
 • unikanie ekstrawaganckiego i prowokującego ubioru oraz takiegoż zachowania,
 • spożywanie wyłącznie sprawdzonych produktów i przestrzeganie zasad higieny,
 • niestawianie oporu w razie napadu z użyciem broni,
 • w razie aresztowania lub zatrzymania domaganie się kontaktu z polskim konsulem,
 • korzystanie z usług renomowanych biur turystycznych w danym państwie, w których można nabyć broszury czy informatory zawierające praktyczne wiadomości o charakterze lokalnym, często nieuwzględniane w ogólnych przewodnikach.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych szczególnie przestrzega przed posiadaniem i przewożeniem narkotyków. W wielu krajach grozi za to kara wieloletniego więzienia lub nawet śmierci. W związku z powtarzającymi się sygnałami o naruszaniu przez polskich obywateli prawa o zatrudnieniu obowiązującego w państwie pobytu oraz o dokonywanych nielegalnych naborach do pracy za granicą Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że podstawowym warunkiem legalnego podjęcia pracy jest posiadanie wydanego przez właściwe władze państwa pobytu zezwolenia na zatrudnienie. W wielu krajach dokumentem potwierdzającym uzyskanie takiego zezwolenia jest wiza z prawem do pracy, wstawiana do paszportów obywateli RP jeszcze przed ich wyjazdem z Polski przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne tych państw. Dlatego, o czym wielokrotnie przypomina Ministerstwo, w celu uniknięcia problemów podczas pobytu za granicą obywatele polscy zamierzający podjąć pracę powinni jeszcze przed wyjazdem z kraju sprawdzać wiarygodność rekrutujących ich pośredników oraz żądać potwierdzenia legalności zatrudnienia. Ministerstwo ostrzega, że wobec cudzoziemców naruszających prawo państwa pobytu wymierzane są kary przewidziane w miejscowym ustawodawstwie, a po ich odbyciu cudzoziemcy są wydalani i otrzymują niekiedy wieloletnie zakazy wjazdu na terytorium danego państwa. Departament Konsularny i Polonii MSZ przypomina, iż w wielu trudnych sytuacjach konsul polski może obywatelom RP udzielić skutecznej pomocy. Podjęcie przez konsula interwencji możliwe jest jednak dopiero po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu. Należy także przy tym pamiętać, że wykonuje on swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały obywateli polskich inaczej, niż traktują obywateli własnego kraju.

Na jaką pomoc ze strony konsula może liczyć polski turysta? W razie utraty paszportu lub innych dokumentów (zgubienie, kradzież) konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.

W przypadku utraty pieniędzy konsul może:

 • pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
 • w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
 • w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do Polski, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu.

Należy pamiętać, że pośredniczenie polskiej placówki w przekazywaniu pieniędzy ogranicza się do wyjątkowych sytuacji - w zdecydowanej większości krajów istnieje możliwość szybkiego transferu pieniędzy z Polski drogą bankową lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji (np. Western Union), uregulowania należności za świadczenia przelewem, opłacenia na odległość biletu powrotnego. Przed wyjazdem z Polski warto zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej utraty pieniędzy podczas podróży i uzyskać stosowne informacje. Wiele banków czy biur podróży oferuje pomoc w takich sytuacjach. Ktoś z bliskich może np. w razie potrzeby wykupić w kraju bilet lotniczy na powrót, który dzięki systemowi PTA będzie można odebrać w miejscu pobytu jeszcze tego samego dnia. W razie zatrzymania lub aresztowania turysta ma prawo prosić o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa.

Ponadto w przypadku aresztowania obywatela polskiego konsul może:

 • powiadomić rodzinę o aresztowaniu,
 • wystąpić do władz miejscowych w celu uzyskania informacji o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia,
 • dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi jednak dokonać sam zatrzymany),
 • odwiedzać go w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt.
 • W razie śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia bliskich w Polsce.

Jakich działań konsul nie może podjąć?

 • prowadzić spraw obywatela polskiego w charakterze adwokata oraz angażować za niego prawników (może natomiast dostarczyć mu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego),
 • płacić za niego rachunków, grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych i adwokackich,
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • załatwiać zakwaterowania lub zgody na pracę.

Ministerstwo podkreśla, że bezpieczeństwo, zdrowie i życie turystów zależą w największym stopniu od nich samych. Zawarte w poradniku "Polak za granicą" zalecenia mają jedynie pomóc w zachowaniu ostrożności oraz zapobiec wielu niepotrzebnym sytuacjom, których można uniknąć.

Na Powiślu o pracę trudno, dlatego sporo młodych osób wyjeżdża do pracy za granicę. Starostwo Powiatowe pomaga im zamieszczając na swoich internetowych stronach, które ułatwiają start opuszczającym kraj po raz pierwszy. Niedawno na stronie samorządowej pojawił się nowy odsyłacz „Poradnik dla wyjeżdżających za granicę”. Ten pomysł pojawił się w związku z dużą emigracją za chlebem – wyjaśnia Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski. Chcieliśmy im pomóc znaleźć się w nowych realiach, ułatwić unikanie problemów. Planującym poszukiwanie pracy w Europie zaserwowano porcję podstawowych zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Te informacje przydadzą się już w trakcie planowania wyjazdu, a także w samej podróży. W jednym miejscu znaleźć można także opis okoliczności, w których pomocą służy konsul. Dalej znajduje się odsyłacz do stron MSZ, gdzie z łatwością znajdziemy opis interesującego nas kraju, a także wykaz placówek dyplomatycznych. Od kilkunastu miesięcy najbardziej popularny kierunek zarobkowych wyjazdów to Wielka Brytania. Sporo na temat panujących tam realiów znajdziemy „klikając” na odsyłacze do stron poświęconych pracy i nauce w Hiszpanii, Anglii i Irlandii. - Chcemy rozwijać ten serwis. Także docierając za jego pomocą do rodaków za granicą. I zachęcać tych, którzy już zgromadzili jakiś kapitał do powrotu i zainwestowania pieniędzy u nas – oświadczył Starosta Dąbrowski, Wiesław Krajewski.  Źródło: Gazeta Krakowska Zalecenia ogólne  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, pojawiające się, na równi z istniejącymi, nowe ogniska zapalne i konflikty oraz wciąż aktualne zagrożenie aktami terrorystycznymi - wszystko to przemawia za przemyślanym i ostrożnym planowaniem podróży turystycznych oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów za granicę. Przy podejmowaniu tych decyzji należy również uwzględniać zagrożenia związane z epidemiami chorób zakaźnych oraz kataklizmami występującymi na niektórych obszarach. Wszelkie tego typu wydarzenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważnie monitoruje, publikując stosowne komunikaty i przestrzegając przed podróżowaniem w zagrożone rejony. Na stronie internetowej MSZ (www.msz.gov.pl) znajduje się elektroniczna wersja publikacji "Polak za granicą", w której stale aktualizowane są informacje dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym. Podczas podróży za granicę należy przestrzegać porządku prawnego i zwyczajów kraju pobytu, w pełni respektując prawo gospodarzy do wymagania stosownego zachowania od cudzoziemców odwiedzających ich kraj. W celu podniesienia bezpieczeństwa pobytu za granicą i -w razie potrzeby - uzyskania skutecznej pomocy Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca: Przed wyjazdem z Polski: zapoznanie się z warunkami istniejącymi w krajach, które pragniemy odwiedzić (unikanie regionów objętych działaniami zbrojnymi, zamieszkami lub z innych powodów szczególnie niebezpiecznych), wykupienie w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiednich ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz komunikacyjnych, zaopatrzenie się w adresy i numery telefonów najbliższych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, zaopatrzenie się w adresy i numery telefonów bliskich osób w Polsce, które należy zawiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku (dane te należy ołówkiem wpisać w odpowiednim miejscu do paszportu). W czasie podróży: utrzymywanie regularnego kontaktu z rodziną w Polsce, szczególnie podczas dłuższych pobytów poza krajem, korzystanie z hoteli cieszących się dobrą opinią, nienocowanie w namiotach i samochodach poza miejscami wyznaczonymi, zamkniętymi i chronionymi, oddawanie cennych przedmiotów, biletów, środków płatniczych i paszportów do depozytu w hotelu, posiadanie kilku rodzajów środków płatniczych (gotówka, czeki podróżne, karty kredytowe itp.) i przechowywanie ich w różnych miejscach, niezawieranie przygodnych znajomości, niekorzystanie z autostopu oraz z usług osób postronnych, w tym szczególnie dotyczących zakwaterowania, a także wystrzeganie się ofert uzyskania łatwego zarobku, unikanie przebywania w nieznanych miejscach po zmroku, w miarę możliwości odbywanie podróży w większej grupie osób, unikanie miejsc zatłoczonych i zachowanie ostrożności w miejscach publicznych, unikanie odbywania podróży w porze nocnej, szczególnie bocznymi drogami, oraz niezatrzymywanie się poza miejscami wyznaczonymi i chronionymi, zachowanie wzmożonej ostrożności przy prowadzeniu pojazdów - w nieznanych warunkach na drodze nietrudno o kolizję, której spowodowanie przysporzyć może wielu kłopotów, a w szczególnych sytuacjach doprowadzić nawet do zagrożenia bezpieczeństwa osobistego, unikanie wypraw w tereny nieznane lub niebezpieczne, podczas wypraw uwzględnianie warunków klimatycznych oraz własnych możliwości kondycyjnych i zdrowotnych, unikanie ekstrawaganckiego i prowokującego ubioru oraz takiegoż zachowania, spożywanie wyłącznie sprawdzonych produktów i przestrzeganie zasad higieny, niestawianie oporu w razie napadu z użyciem broni, w razie aresztowania lub zatrzymania domaganie się kontaktu z polskim konsulem, korzystanie z usług renomowanych biur turystycznych w danym państwie, w których można nabyć broszury czy informatory zawierające praktyczne wiadomości o charakterze lokalnym, często nieuwzględniane w ogólnych przewodnikach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych szczególnie przestrzega przed posiadaniem i przewożeniem narkotyków. W wielu krajach grozi za to kara wieloletniego więzienia lub nawet śmierci. W związku z powtarzającymi się sygnałami o naruszaniu przez polskich obywateli prawa o zatrudnieniu obowiązującego w państwie pobytu oraz o dokonywanych nielegalnych naborach do pracy za granicą Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że podstawowym warunkiem legalnego podjęcia pracy jest posiadanie wydanego przez właściwe władze państwa pobytu zezwolenia na zatrudnienie. W wielu krajach dokumentem potwierdzającym uzyskanie takiego zezwolenia jest wiza z prawem do pracy, wstawiana do paszportów obywateli RP jeszcze przed ich wyjazdem z Polski przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne tych państw. Dlatego, o czym wielokrotnie przypomina Ministerstwo, w celu uniknięcia problemów podczas pobytu za granicą obywatele polscy zamierzający podjąć pracę powinni jeszcze przed wyjazdem z kraju sprawdzać wiarygodność rekrutujących ich pośredników oraz żądać potwierdzenia legalności zatrudnienia. Ministerstwo ostrzega, że wobec cudzoziemców naruszających prawo państwa pobytu wymierzane są kary przewidziane w miejscowym ustawodawstwie, a po ich odbyciu cudzoziemcy są wydalani i otrzymują niekiedy wieloletnie zakazy wjazdu na terytorium danego państwa. Departament Konsularny i Polonii MSZ przypomina, iż w wielu trudnych sytuacjach konsul polski może obywatelom RP udzielić skutecznej pomocy. Podjęcie przez konsula interwencji możliwe jest jednak dopiero po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu. Należy także przy tym pamiętać, że wykonuje on swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały obywateli polskich inaczej, niż traktują obywateli własnego kraju. Na jaką pomoc ze strony konsula może liczyć polski turysta? W razie utraty paszportu lub innych dokumentów (zgubienie, kradzież) konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski. W przypadku utraty pieniędzy konsul może: pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce, w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do Polski, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu. Należy pamiętać, że pośredniczenie polskiej placówki w przekazywaniu pieniędzy ogranicza się do wyjątkowych sytuacji - w zdecydowanej większości krajów istnieje możliwość szybkiego transferu pieniędzy z Polski drogą bankową lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji (np. Western Union), uregulowania należności za świadczenia przelewem, opłacenia na odległość biletu powrotnego. Przed wyjazdem z Polski warto zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej utraty pieniędzy podczas podróży i uzyskać stosowne informacje. Wiele banków czy biur podróży oferuje pomoc w takich sytuacjach. Ktoś z bliskich może np. w razie potrzeby wykupić w kraju bilet lotniczy na powrót, który dzięki systemowi PTA będzie można odebrać w miejscu pobytu jeszcze tego samego dnia. W razie zatrzymania lub aresztowania turysta ma prawo prosić o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa. Ponadto w przypadku aresztowania obywatela polskiego konsul może: powiadomić rodzinę o aresztowaniu, wystąpić do władz miejscowych w celu uzyskania informacji o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia, dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi jednak dokonać sam zatrzymany), odwiedzać go w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt. W razie śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia bliskich w Polsce. Jakich działań konsul nie może podjąć? prowadzić spraw obywatela polskiego w charakterze adwokata oraz angażować za niego prawników (może natomiast dostarczyć mu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego), płacić za niego rachunków, grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych i adwokackich, świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe, załatwiać zakwaterowania lub zgody na pracę. Ministerstwo podkreśla, że bezpieczeństwo, zdrowie i życie turystów zależą w największym stopniu od nich samych. Zawarte w poradniku "Polak za granicą" zalecenia mają jedynie pomóc w zachowaniu ostrożności oraz zapobiec wielu niepotrzebnym sytuacjom, których można uniknąć.