Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Dwudniowe, wyjazdowe warsztaty terapeutyczne w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość”

Dwudniowe, wyjazdowe warsztaty terapeutyczne w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość”

Dwudniowe, wyjazdowe warsztaty terapeutyczne w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość”

W dniach 18-19 września 2021r. Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”, wzięli udział w kolejnych, dwudniowych, wyjazdowych warsztatach terapeutycznych obejmujących zajęcia grupowe z psychologiem/pedagogiem oraz zajęcia ruchowe o charakterze rehabilitacyjnym z wykorzystaniem wód termalnych,. Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników Projektu. Założeniem treningu jest m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektu, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia. W wyniku realizacji niniejszego treningu Uczestnicy Projektu zostali aktywizowani społecznie, nauczyli się wyrażać emocje, stanowić o sobie,  zmienili swoje nastawienie do aktywności społecznej poprzez pryzmat swoich możliwości, potencjału, marzeń, pragnień i nadziei.

Warsztaty odbyły się w górskiej miejscowości, atrakcyjnej turystycznie na ternie RP – Zakopanem. Założeniem Warsztatów było m.in. wypracowanie optymalnego modelu aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia dla uczestników warsztatów i upowszechnienie go wśród tej grupy, podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, propagowanie aktywnego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego i  zwiększenie dostępu do zorganizowanych i indywidualnych form spędzania czasu wolnego oraz wskazanie sposobów na podtrzymywanie sprawności i dobrego samopoczucia psychofizycznego, upowszechnienie wiedzy z zakresu odpowiednio planowanej i kontrolowanej aktywności ruchowej. Zajęcia terapeutyczne m.in.: dotyczyły treningu asertywności i autoprezentacji, dzięki czemu uczestnicy warsztatów nauczyli się zachowań asertywnych i nabyli umiejętności tworzenia pozytywnego wizerunku.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W roku 2021 Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przeszłość 2021-2023” jest 20 osób, którymi są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące lub pracujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jak również osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą.

W ramach realizacji projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowane są różnego rodzaju usługi aktywnej integracji, których celem jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniach 18-19 września 2021r. Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”, wzięli udział w kolejnych, dwudniowych, wyjazdowych warsztatach terapeutycznych obejmujących zajęcia grupowe z psychologiem/pedagogiem oraz zajęcia ruchowe o charakterze rehabilitacyjnym z wykorzystaniem wód termalnych,. Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników Projektu. Założeniem treningu jest m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektu, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia. W wyniku realizacji niniejszego treningu Uczestnicy Projektu zostali aktywizowani społecznie, nauczyli się wyrażać emocje, stanowić o sobie,  zmienili swoje nastawienie do aktywności społecznej poprzez pryzmat swoich możliwości, potencjału, marzeń, pragnień i nadziei. Warsztaty odbyły się w górskiej miejscowości, atrakcyjnej turystycznie na ternie RP – Zakopanem. Założeniem Warsztatów było m.in. wypracowanie optymalnego modelu aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia dla uczestników warsztatów i upowszechnienie go wśród tej grupy, podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, propagowanie aktywnego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego i  zwiększenie dostępu do zorganizowanych i indywidualnych form spędzania czasu wolnego oraz wskazanie sposobów na podtrzymywanie sprawności i dobrego samopoczucia psychofizycznego, upowszechnienie wiedzy z zakresu odpowiednio planowanej i kontrolowanej aktywności ruchowej. Zajęcia terapeutyczne m.in.: dotyczyły treningu asertywności i autoprezentacji, dzięki czemu uczestnicy warsztatów nauczyli się zachowań asertywnych i nabyli umiejętności tworzenia pozytywnego wizerunku. Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W roku 2021 Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przeszłość 2021-2023” jest 20 osób, którymi są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące lub pracujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego: osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jak również osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych), osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. W ramach realizacji projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowane są różnego rodzaju usługi aktywnej integracji, których celem jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej