Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2019 jednogłośnie uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2019 jednogłośnie uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2019 jednogłośnie uchwalony!

20 grudnia odbyło się drugie posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w kadencji 2018-2023. Na sesji, radni jednogłośnie uchwalili budżet Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019.

Powołano również nową Radę Społeczną przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej i wybrano przedstawicieli powiatu do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, a także delegatów do  Stowarzyszenia Samorządu Powiatu Dąbrowskiego, Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Obrady poprowadziła przewodnicząca rady Marta Chrabąszcz. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Lesław Wieczorek starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Budżet na 2019 rok uchwalony!

Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu starosta dąbrowski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu.

Przedstawiony budżet na 2019 rok, przy zachowaniu zasady gospodarności i celowości planowanych wydatków, daje możliwość racjonalnego wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych oraz dochodów własnych. Budżet jest odpowiedzialny z punktu widzenia finansów, ma szansę w pełni się zrealizować - mówił starosta Lesław Wieczorek.

Uchwalenie budżetu na rok 2019 poprzedziło odczytanie przez wiceprzewodniczącego rady Krzysztofa Kupca opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 17 radnych, a więc budżet na przyszły rok uchwalono jednogłośnie. Starosta podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok w łącznej kwocie 49 006 457,84 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 4 282 674 zł oraz wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok w łącznej kwocie 51 695 312,80 zł.

Ponadto, w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na przyszły rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 11 700 296 zł, z tego między innymi na infrastrukturę drogową zaplanowano kwotę 6 540 501 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 1 813 665 zł, na zadania związane z oświatą i wychowaniem 562 623 zł oraz zadania na ochronę zdrowia jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na kwotę 2 763 507 zł.  

Nowa Rada Społeczna

Na sesji powołano nową Radę Społeczną przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, której przewodniczącym został Lesław Wieczorek starosta dąbrowski. Pozostali członkowie to:

 • przedstawiciel Wojewody Małopolskiego  -Stanisław Krawiec
 • przedstawiciele Rady Powiatu Dąbrowskiego:
  • Krzysztof Bryk wicestarosta dąbrowski
  • Marta Chrabąszcz przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego
  • Kamil Kwiatkowski  członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego
  • Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
  • Krzysztof Gil wójt gminy Gręboszów
  • Witold Morawiec wójt gminy Olesno
  • Marek Lupa wójt gminy Radgoszcz
  • Jan Sipior burmistrz Szczucina

Wybrano nowych przedstawicieli powiatu i delegatów

Przedstawicielami Powiatu Dąbrowskiego w Tarnowskiej Organizacji Turystycznej będą starosta Lesław Wieczorek i wiceprzewodniczący rady Krzysztof Kupiec. Zdecydowano, że delegatem Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego będzie radny Kamil Kwiatkowski.

Natomiast na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski samorząd powiatowy będzie reprezentował starosta Lesław Wieczorek.

Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wybrano wiceprzewodniczącego rady Mariana Szajora oraz radnego Kamila Kwiatkowskiego.

Na sesji podjęto również uchwały:

 • w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,
 • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018-2029,
 • w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Dąbrowskiego do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej,
 • w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego,
 • w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
 • w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,
 • w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019,
 • w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2018 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Dąbrowskiego,w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2019 roku

mags

20 grudnia odbyło się drugie posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w kadencji 2018-2023. Na sesji, radni jednogłośnie uchwalili budżet Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019. Powołano również nową Radę Społeczną przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej i wybrano przedstawicieli powiatu do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, a także delegatów do  Stowarzyszenia Samorządu Powiatu Dąbrowskiego, Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Obrady poprowadziła przewodnicząca rady Marta Chrabąszcz. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Lesław Wieczorek starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Budżet na 2019 rok uchwalony! Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu starosta dąbrowski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu. Przedstawiony budżet na 2019 rok, przy zachowaniu zasady gospodarności i celowości planowanych wydatków, daje możliwość racjonalnego wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych oraz dochodów własnych. Budżet jest odpowiedzialny z punktu widzenia finansów, ma szansę w pełni się zrealizować - mówił starosta Lesław Wieczorek. Uchwalenie budżetu na rok 2019 poprzedziło odczytanie przez wiceprzewodniczącego rady Krzysztofa Kupca opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 17 radnych, a więc budżet na przyszły rok uchwalono jednogłośnie. Starosta podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej. W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok w łącznej kwocie 49 006 457,84 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 4 282 674 zł oraz wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok w łącznej kwocie 51 695 312,80 zł. Ponadto, w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na przyszły rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 11 700 296 zł, z tego między innymi na infrastrukturę drogową zaplanowano kwotę 6 540 501 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 1 813 665 zł, na zadania związane z oświatą i wychowaniem 562 623 zł oraz zadania na ochronę zdrowia jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na kwotę 2 763 507 zł.   Nowa Rada Społeczna Na sesji powołano nową Radę Społeczną przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, której przewodniczącym został Lesław Wieczorek starosta dąbrowski. Pozostali członkowie to: przedstawiciel Wojewody Małopolskiego  -Stanisław Krawiec przedstawiciele Rady Powiatu Dąbrowskiego: Krzysztof Bryk wicestarosta dąbrowski Marta Chrabąszcz przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Kamil Kwiatkowski  członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Gil wójt gminy Gręboszów Witold Morawiec wójt gminy Olesno Marek Lupa wójt gminy Radgoszcz Jan Sipior burmistrz Szczucina Wybrano nowych przedstawicieli powiatu i delegatów Przedstawicielami Powiatu Dąbrowskiego w Tarnowskiej Organizacji Turystycznej będą starosta Lesław Wieczorek i wiceprzewodniczący rady Krzysztof Kupiec. Zdecydowano, że delegatem Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego będzie radny Kamil Kwiatkowski. Natomiast na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski samorząd powiatowy będzie reprezentował starosta Lesław Wieczorek. Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wybrano wiceprzewodniczącego rady Mariana Szajora oraz radnego Kamila Kwiatkowskiego. Na sesji podjęto również uchwały: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok, w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018-2029, w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Dąbrowskiego do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019, w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2018 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Dąbrowskiego,w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2019 roku mags