Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja

Informacja

Informacja

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że z dniem 18.06.2009 r. uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat .

Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia iż, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627
z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

31 LIPCA 2009 r. UPŁYNIE TERMIN ROZLICZANIA SIĘ ZA I PÓŁ. 2009 r.

Opłaty wnosi się za:

 • Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza  m. in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu,
 • Pobór wód z własnych ujęć wody podziemne, powierzchniowe,
 • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m. in.  ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych,
 • Składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie
ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Zwolnienia z opłat:

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:

 • kwartalna wysokość nie przekracza 200 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres
  od IV kwartału 2003 r. do II kwartału 2005 r.,
 • półroczna wysokość nie przekracza 400 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od II półrocza 2005 r..

Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/srodowisko lub pod nr tel. (12) 63-03-203, 63-03-162,
63-03-163, 63-03-164, 63-03-329.

Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia również iż, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity:
Dz. U. Nr 90 z 2007 r. poz. 607 z późn. zm.)
 
przedsiębiorca podlegający art. 1 ww. ustawy ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Kogo dotyczy:

Art. 1. 1.  Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy,
i produkty wymienione w załącznikach nr 2 (baterie, akumulatory) i 3 (opony, oleje) do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.
     1a.  Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.

    1b.  W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.
     1c.  Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
z późn. zm.) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.

     2.  Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także:

1) przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane,

2)przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.

     3.  Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju
w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy.
Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców podlegających ustawie:

 • Zawiadomienie (art. 9 ust. 4),
 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 (art. 15).

 Więcej informacji dotyczących opłaty produktowej znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/produktowa lub pod nr tel. (12) 63-03-101.

 Miejsce składania sprawozdań

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że z dniem 18.06.2009 r. uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat . Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia iż, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. 31 LIPCA 2009 r. UPŁYNIE TERMIN ROZLICZANIA SIĘ ZA I PÓŁ. 2009 r. Opłaty wnosi się za: Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza  m. in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu, Pobór wód z własnych ujęć wody podziemne, powierzchniowe, Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m. in.  ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, Składowanie odpadów. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Zwolnienia z opłat: Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których: kwartalna wysokość nie przekracza 200 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od IV kwartału 2003 r. do II kwartału 2005 r., półroczna wysokość nie przekracza 400 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od II półrocza 2005 r.. Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/srodowisko lub pod nr tel. (12) 63-03-203, 63-03-162, 63-03-163, 63-03-164, 63-03-329. Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia również iż, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 90 z 2007 r. poz. 607 z późn. zm.)  przedsiębiorca podlegający art. 1 ww. ustawy ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Kogo dotyczy: Art. 1. 1.  Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załącznikach nr 2 (baterie, akumulatory) i 3 (opony, oleje) do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.      1a.  Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.     1b.  W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.      1c.  Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.      2.  Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także: 1) przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane, 2)przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.      3.  Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców podlegających ustawie: Zawiadomienie (art. 9 ust. 4), Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 (art. 15).  Więcej informacji dotyczących opłaty produktowej znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/produktowa lub pod nr tel. (12) 63-03-101.  Miejsce składania sprawozdań Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Budżetu i Finansów ul. Racławicka 56 30 - 017 Kraków