Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Informacja dotycząca sprawozdawczości i opłat za korzystanie ze środowiska

Informacja dotycząca sprawozdawczości i opłat za korzystanie ze środowiska

Informacja dotycząca sprawozdawczości i opłat za korzystanie ze środowiska

  Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:

1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2014 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2015 roku: www.malopolskie.pl/srodowisko.

2. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2014 w terminie do 31 marca 2015 roku oraz wnieść należną opłatę w terminie do 15 marca 2015 roku: www.malopolskie.pl/produktowa.

3. Przedsiębiorcy, którzy w roku 2014 wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach w ilości nieprzekraczającej 1 Mg powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego dokumenty o których mowa w art. 7 ust. 3 w terminie do 15 marca 2015 roku oraz przedłożyć sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2014: www.malopolskie.pl/produktowa.

4. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty (opony, oleje)  wymienione w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej powinni wnieść opłatę oraz przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2014 w terminie do 31 marca 2015 roku: www.malopolskie.pl/produktowa.

5. Podmioty będące wytwórcami odpadów (lub komunalnych osadów ściekowych), a także prowadzącymi działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami lub wydobywaniu odpadów ze składowiska lub zwałowiska, są zobowiązane do składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych do urzędu marszałkowskiego za 2014 rok w  terminie do 15 marca 2015 roku: www.malopolskie.pl/zbiorcze.

6. Przedsiębiorcy będący producentami, importerami, dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterami i dokonującymi wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są zobowiązani do składania sprawozdań OPAK -1, OPAK – 2 lub OPAK – 3 do urzędu marszałkowskiego za 2014 rok w terminie do 31 marca 2015 roku (natomiast za rok 2015 w terminie do 15 marca 2016 roku): www.malopolskie.pl/opaki.

7. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu, zbierania, przetwarzania, recyklingu lub unieszkodliwiania sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami do urzędu marszałkowskiego za 2014 rok w terminie do 15 marca 2015 roku: www.malopolskie.pl/baterie.

8. Gminy, przedsiębiorstwa oraz osoby prawne (dotyczy również urzędów gmin i miast województwa małopolskiego) są zobowiązane do przedłożenia Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach zawierających azbest (gminy w terminie do 31 marca 2015 roku, pozostałe podmioty w terminie do 31 stycznia 2015 roku), jak również aktualizowanych na bieżąco informacji o wykorzystywanych polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT):www.malopolskie.pl/azbest.

  Jednocześnie, Departament Środowiska informuje, iż z dniem 1 stycznia 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach, która wprowadza m.in. zwolnienia dla małych przedsiębiorstw, ograniczenia w zakresie finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, a także uściśla przekazywanie informacji o masie zebranych oraz przetworzonych zużytych baterii i akumulatorów.

  Ponadto Departament Środowiska przypomina, iż ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadziła dla przedsiębiorców nowe obowiązki  oraz wprowadziła szereg zmian w przepisach w zakresie spełnienia obowiązku osiągnięcia wymaganego poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych m.in. od 1.01.2014 r.:

- wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,

- wprowadzone zostały nowe zasady rozliczania się przedsiębiorców wprowadzających środki niebezpieczne w opakowaniach oraz produkty w opakowaniach wielomateriałowych,

- przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału oraz do powstałych z nich opadów opakowaniowych,

- zmianie uległy zasady wyliczenia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych  i poużytkowych,

- wprowadzono nowe zasady zwolnienia z opłaty produktowej,

- wprowadzono nowe dokumenty potwierdzające wykonanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- obowiązują nowe zasady dotyczące nadwyżki (w roku 2014 można rozliczyć nie więcej niż 10 % nadwyżki (art. 80 ustawy) natomiast w roku 2015 i kolejnych brak możliwości rozliczania nadwyżki).

  Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż: 1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2014 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2015 roku: www.malopolskie.pl/srodowisko. 2. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2014 w terminie do 31 marca 2015 roku oraz wnieść należną opłatę w terminie do 15 marca 2015 roku: www.malopolskie.pl/produktowa. 3. Przedsiębiorcy, którzy w roku 2014 wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach w ilości nieprzekraczającej 1 Mg powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego dokumenty o których mowa w art. 7 ust. 3 w terminie do 15 marca 2015 roku oraz przedłożyć sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2014: www.malopolskie.pl/produktowa. 4. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty (opony, oleje)  wymienione w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej powinni wnieść opłatę oraz przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2014 w terminie do 31 marca 2015 roku: www.malopolskie.pl/produktowa. 5. Podmioty będące wytwórcami odpadów (lub komunalnych osadów ściekowych), a także prowadzącymi działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami lub wydobywaniu odpadów ze składowiska lub zwałowiska, są zobowiązane do składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych do urzędu marszałkowskiego za 2014 rok w  terminie do 15 marca 2015 roku: www.malopolskie.pl/zbiorcze. 6. Przedsiębiorcy będący producentami, importerami, dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterami i dokonującymi wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są zobowiązani do składania sprawozdań OPAK -1, OPAK – 2 lub OPAK – 3 do urzędu marszałkowskiego za 2014 rok w terminie do 31 marca 2015 roku (natomiast za rok 2015 w terminie do 15 marca 2016 roku): www.malopolskie.pl/opaki. 7. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu, zbierania, przetwarzania, recyklingu lub unieszkodliwiania sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami do urzędu marszałkowskiego za 2014 rok w terminie do 15 marca 2015 roku: www.malopolskie.pl/baterie. 8. Gminy, przedsiębiorstwa oraz osoby prawne (dotyczy również urzędów gmin i miast województwa małopolskiego) są zobowiązane do przedłożenia Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach zawierających azbest (gminy w terminie do 31 marca 2015 roku, pozostałe podmioty w terminie do 31 stycznia 2015 roku), jak również aktualizowanych na bieżąco informacji o wykorzystywanych polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT):www.malopolskie.pl/azbest.   Jednocześnie, Departament Środowiska informuje, iż z dniem 1 stycznia 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach, która wprowadza m.in. zwolnienia dla małych przedsiębiorstw, ograniczenia w zakresie finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, a także uściśla przekazywanie informacji o masie zebranych oraz przetworzonych zużytych baterii i akumulatorów.   Ponadto Departament Środowiska przypomina, iż ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadziła dla przedsiębiorców nowe obowiązki  oraz wprowadziła szereg zmian w przepisach w zakresie spełnienia obowiązku osiągnięcia wymaganego poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych m.in. od 1.01.2014 r.: - wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, - wprowadzone zostały nowe zasady rozliczania się przedsiębiorców wprowadzających środki niebezpieczne w opakowaniach oraz produkty w opakowaniach wielomateriałowych, - przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału oraz do powstałych z nich opadów opakowaniowych, - zmianie uległy zasady wyliczenia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych  i poużytkowych, - wprowadzono nowe zasady zwolnienia z opłaty produktowej, - wprowadzono nowe dokumenty potwierdzające wykonanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, - obowiązują nowe zasady dotyczące nadwyżki (w roku 2014 można rozliczyć nie więcej niż 10 % nadwyżki (art. 80 ustawy) natomiast w roku 2015 i kolejnych brak możliwości rozliczania nadwyżki).