Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Jak to z wnioskami naprawdę było? – Ministerstwo przyznało rację Wicestaroście

Jak to z wnioskami naprawdę było? – Ministerstwo przyznało rację Wicestaroście

Jak to z wnioskami naprawdę było? – Ministerstwo przyznało rację Wicestaroście

W związku z dużym zainteresowaniem mediów tj. radio, telewizji i prasy sprawą złożonego przeze mnie podpisu na formularzu wniosków dotyczących przebudowy dróg powiatowych Dąbrowa Tarnowska – Żelichów oraz Szczucin – Radgoszcz, kierowanych o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, pragnę wyjaśnić i przedstawić faktyczny stan sprawy.
Wnioski zostały złożone w dniu 15.04.2005r. w Urzędzie Marszałkowskim zgodnie z procedurą. W dniach 22.09.2005r. oraz 19.09.2005r. otrzymaliśmy informację, że po ocenie formalnej występują niewielkie uchybienia, które należy uzupełnić do dnia odpowiednio 27.09.2005r. i 23.09.2005r. Uchybieniem między innymi był brak kontrasygnaty Wicestarosty oraz Skarbnika Powiatu. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w Uchwale Budżetowej przez Radę Powiatu, termin dostarczenia uzupełnień na naszą prośbę został przedłużony do 07.10.2005r. W wyniku ponownej oceny wskazano dwa błędy tj. „błędnie wypełniona tabela wskaźników w punkcie E2" oraz „kontrasygnata Wicestarosty na oryginale formularza wykonana została kolorem czarnym – zgodnie z zasadami rozdziału 6 Podręcznika Wdrażania Procedur ZPORR, formularz powinien być parafowany kolorem niebieskim". Ze względu na niespełnienie powyższego kryterium formalnego wnioski nie skierowano do dalszej oceny, o czym zostaliśmy powiadomieni w dniu 14.11.2005r.
W dniu 15.11.2005r. złożyliśmy odwołanie od tych decyzji do Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych - Punkt Ewidencji Wniosków ZPORR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W uzasadnieniu, odnosząc się do nieprawidłowej kontrasygnaty Wicestarosty przedstawiono, że w przypadku samorządu ma być dokonana kontrasygnata dwóch przedstawicieli: wójta i skarbnika. W przedmiotowej instrukcji nie ma podziału na gminę i powiat, więc Starostwo Powiatowe postąpiło zgodnie z wytycznymi w sprawie uchybień formalnych. Wymóg niebieskiego tuszu zgodnie z Podręcznikiem Wdrażania Procedur ZPORR jest poświadczeniem oryginału dokumentu, co w przypadku starosty i skarbnika (niebieski długopis i czerwona pieczęć) jest zgodne z instrukcją, która mówi o potwierdzeniu dokumentu w przypadku samorządów przez dwie osoby.
Zespół Zadaniowy przychylił się do argumentacji odnośnie uwagi dotyczącej tabeli E2, natomiast podtrzymał rozstrzygnięcie dotyczące odrzucenia wniosków z uwagi na kontrasygnatę czarnym tuszem, tym razem przez Skarbnika Powiatu, o czym Urząd Marszałkowski poinformował pismem z dn. 06.01.2006r., przekazując jednocześnie nasze odwołanie wraz z uzasadnieniem do Instytucji Zarządzającej tj. Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Warszawie do rozpoznania według kompetencji.
W dniu 16.01.2006r. skierowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego kolejne odwołania w zakresie kwestii proceduralnych, podnosząc sprawę pozbawienia nas przez Zespół Zadaniowy możliwości jednorazowego uzupełnienia lub poprawy danego braku, co jest złamaniem przysługującego nam prawa wynikającego z Podręcznika Wdrażania Procedur ZPORR. Ponieważ błąd „koloru podpisu" pojawił się po raz pierwszy, mieliśmy prawo go poprawić a zostało nam to uniemożliwione przez odrzucenie wniosku, nasze odwołania przesłaliśmy do Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Sekretarza Stanu w tym Ministerstwie.
W dniu 27.03.2005r. otrzymaliśmy stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, w którym uwzględnia się nasze odwołanie, przyjmując nasze uzasadnienie i stwierdza się „że podpis złożony na wniosku spełnia wymagania ustalone w 6 Rozdziale Podręcznika ZPORR" i przywraca projekt do postępowania w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania ze środków działania 3.1 ZPORR.
Po ocenie merytoryczno – technicznej, Panel Ekspertów stwierdził, że wnioski spełniają kryteria i ocenił je odpowiednio na 90,38% Dąbrowa Tarnowska – Żelichów, 83,33% Szczucin – Radgoszcz, kierując na posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego.
Pismem z dnia 02.05.2006r. Marszałek Województwa poinformował Starostę o przebiegu oceny m.in. tych wniosków wskazując umieszczenie tych zadań na liście rezerwowych, co w przypadku zmiany kursu euro lub ujawnienia się oszczędności państwowych, stwarza możliwość dofinansowania projektów.
Nie znam na dziś stanowiska RKS i Zarządu Województwa, ale trudno zgodzić się z tą propozycją. Wnioski zostały wysoko ocenione i miały szansę na dofinansowanie z pierwszej listy rankingowej. Popełniony został błąd przez Zespół Zadaniowy, co zostało potwierdzone decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, nie zaś jak wynika z publikowanych i przedstawianych informacji przez Wicestarostę Dąbrowskiego.
To w wyniku błędów interpretacyjnych i proceduralnych na poziomie województwa doszło do odrzucenia wniosków i ograniczenia dostępu do środków europejskich dla naszego Powiatu. Ludzie mogą popełnić błędy, ale należy je odpowiednio wskazywać i wyciągać z nich wnioski. Moja walka o pieniądze na te zadania nie została jeszcze zakończona. Mam nadzieję, że w ludziach z mediów zdobędę sprzymierzeńców, a przynajmniej obiektywnych informatorów, co do tej pory raczej nie ma miejsca.
Liczę również na zrozumienie Zarządu Województwa i wspólne pozytywne wyjście z tej sytuacji. Mam świadomość, że ocena Panelu Ekspertów nie jest ostatecznym czynnikiem decydującym o dofinansowaniu zadania bo kolejne decyzje podejmuje Regionalny Komitet Sterujący a ostateczne Zarząd Województwa. Tak więc sformułowanie medialne „że mój podpis kosztuje 5 mln zł i taką dotację stracił dąbrowski samorząd" jest zwykłym przekłamaniem i dezinformacją dla mieszkańców. Proszę o przyjęcie tych faktów i przekazanie ich mieszkańcom.

Wiestarosta Dąbrowski
Kazimierz Tęczar

W związku z dużym zainteresowaniem mediów tj. radio, telewizji i prasy sprawą złożonego przeze mnie podpisu na formularzu wniosków dotyczących przebudowy dróg powiatowych Dąbrowa Tarnowska – Żelichów oraz Szczucin – Radgoszcz, kierowanych o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, pragnę wyjaśnić i przedstawić faktyczny stan sprawy.Wnioski zostały złożone w dniu 15.04.2005r. w Urzędzie Marszałkowskim zgodnie z procedurą. W dniach 22.09.2005r. oraz 19.09.2005r. otrzymaliśmy informację, że po ocenie formalnej występują niewielkie uchybienia, które należy uzupełnić do dnia odpowiednio 27.09.2005r. i 23.09.2005r. Uchybieniem między innymi był brak kontrasygnaty Wicestarosty oraz Skarbnika Powiatu. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w Uchwale Budżetowej przez Radę Powiatu, termin dostarczenia uzupełnień na naszą prośbę został przedłużony do 07.10.2005r. W wyniku ponownej oceny wskazano dwa błędy tj. „błędnie wypełniona tabela wskaźników w punkcie E2" oraz „kontrasygnata Wicestarosty na oryginale formularza wykonana została kolorem czarnym – zgodnie z zasadami rozdziału 6 Podręcznika Wdrażania Procedur ZPORR, formularz powinien być parafowany kolorem niebieskim". Ze względu na niespełnienie powyższego kryterium formalnego wnioski nie skierowano do dalszej oceny, o czym zostaliśmy powiadomieni w dniu 14.11.2005r.W dniu 15.11.2005r. złożyliśmy odwołanie od tych decyzji do Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych - Punkt Ewidencji Wniosków ZPORR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W uzasadnieniu, odnosząc się do nieprawidłowej kontrasygnaty Wicestarosty przedstawiono, że w przypadku samorządu ma być dokonana kontrasygnata dwóch przedstawicieli: wójta i skarbnika. W przedmiotowej instrukcji nie ma podziału na gminę i powiat, więc Starostwo Powiatowe postąpiło zgodnie z wytycznymi w sprawie uchybień formalnych. Wymóg niebieskiego tuszu zgodnie z Podręcznikiem Wdrażania Procedur ZPORR jest poświadczeniem oryginału dokumentu, co w przypadku starosty i skarbnika (niebieski długopis i czerwona pieczęć) jest zgodne z instrukcją, która mówi o potwierdzeniu dokumentu w przypadku samorządów przez dwie osoby.Zespół Zadaniowy przychylił się do argumentacji odnośnie uwagi dotyczącej tabeli E2, natomiast podtrzymał rozstrzygnięcie dotyczące odrzucenia wniosków z uwagi na kontrasygnatę czarnym tuszem, tym razem przez Skarbnika Powiatu, o czym Urząd Marszałkowski poinformował pismem z dn. 06.01.2006r., przekazując jednocześnie nasze odwołanie wraz z uzasadnieniem do Instytucji Zarządzającej tj. Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Warszawie do rozpoznania według kompetencji.W dniu 16.01.2006r. skierowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego kolejne odwołania w zakresie kwestii proceduralnych, podnosząc sprawę pozbawienia nas przez Zespół Zadaniowy możliwości jednorazowego uzupełnienia lub poprawy danego braku, co jest złamaniem przysługującego nam prawa wynikającego z Podręcznika Wdrażania Procedur ZPORR. Ponieważ błąd „koloru podpisu" pojawił się po raz pierwszy, mieliśmy prawo go poprawić a zostało nam to uniemożliwione przez odrzucenie wniosku, nasze odwołania przesłaliśmy do Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Sekretarza Stanu w tym Ministerstwie.W dniu 27.03.2005r. otrzymaliśmy stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, w którym uwzględnia się nasze odwołanie, przyjmując nasze uzasadnienie i stwierdza się „że podpis złożony na wniosku spełnia wymagania ustalone w 6 Rozdziale Podręcznika ZPORR" i przywraca projekt do postępowania w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania ze środków działania 3.1 ZPORR.Po ocenie merytoryczno – technicznej, Panel Ekspertów stwierdził, że wnioski spełniają kryteria i ocenił je odpowiednio na 90,38% Dąbrowa Tarnowska – Żelichów, 83,33% Szczucin – Radgoszcz, kierując na posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego.Pismem z dnia 02.05.2006r. Marszałek Województwa poinformował Starostę o przebiegu oceny m.in. tych wniosków wskazując umieszczenie tych zadań na liście rezerwowych, co w przypadku zmiany kursu euro lub ujawnienia się oszczędności państwowych, stwarza możliwość dofinansowania projektów.Nie znam na dziś stanowiska RKS i Zarządu Województwa, ale trudno zgodzić się z tą propozycją. Wnioski zostały wysoko ocenione i miały szansę na dofinansowanie z pierwszej listy rankingowej. Popełniony został błąd przez Zespół Zadaniowy, co zostało potwierdzone decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, nie zaś jak wynika z publikowanych i przedstawianych informacji przez Wicestarostę Dąbrowskiego.To w wyniku błędów interpretacyjnych i proceduralnych na poziomie województwa doszło do odrzucenia wniosków i ograniczenia dostępu do środków europejskich dla naszego Powiatu. Ludzie mogą popełnić błędy, ale należy je odpowiednio wskazywać i wyciągać z nich wnioski. Moja walka o pieniądze na te zadania nie została jeszcze zakończona. Mam nadzieję, że w ludziach z mediów zdobędę sprzymierzeńców, a przynajmniej obiektywnych informatorów, co do tej pory raczej nie ma miejsca.Liczę również na zrozumienie Zarządu Województwa i wspólne pozytywne wyjście z tej sytuacji. Mam świadomość, że ocena Panelu Ekspertów nie jest ostatecznym czynnikiem decydującym o dofinansowaniu zadania bo kolejne decyzje podejmuje Regionalny Komitet Sterujący a ostateczne Zarząd Województwa. Tak więc sformułowanie medialne „że mój podpis kosztuje 5 mln zł i taką dotację stracił dąbrowski samorząd" jest zwykłym przekłamaniem i dezinformacją dla mieszkańców. Proszę o przyjęcie tych faktów i przekazanie ich mieszkańcom. Wiestarosta DąbrowskiKazimierz Tęczar