Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej

Starosta Dąbrowski ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  Zgłoszeń kandydatów do Komisji konkursowej mogą dokonywać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

  Komisja, o której wyżej mowa, będzie powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego, a w jej skład wchodzić będą przedstawiciele Zarządu Powiatu Dąbrowskiego oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, biorące udział w konkursie.

  Komisja konkursowa będzie działać w oparciu o:

- ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

- uchwałę Nr I/10/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.”,

- uchwałę nr 18/2014 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- uchwałę nr 19/2014 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

  Zadaniem Komisji będzie dokonanie oceny pod względem formalnym i merytorycznym ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy ofert oraz przygotowanie propozycji rozdziału środków pomiędzy oferentami.

  Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

  Wskazania kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy dokonać na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  Formularz zgłoszenia, o którym wyżej mowa, należy przesłaćw terminie do dnia 12.01.2015 r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu):

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

- lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym pokój nr 1 (parter) w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

- lub przesłać faksem na nr 14/ 642 22 29

- lub mailem na adres: edukacja@powiatdabrowski.pl (skan zgłoszenia).

  Wskazanie przez organizacje kandydata do udziału w Komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu Komisji. Spośród wszystkich złożonych ofert Zarząd Powiatu Dąbrowskiego wybierze przedstawicieli w/w podmiotów, którzy będą reprezentować organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w pracach Komisji konkursowej.

  Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje w przypadkach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

  Informacja o powołaniu składu Komisji zostanie również umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej www.powiatdabrowski.pl (w aktualnościach oraz w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi).

Do pobrania:

formularz.doc

Starosta Dąbrowski ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.   Zgłoszeń kandydatów do Komisji konkursowej mogą dokonywać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)   Komisja, o której wyżej mowa, będzie powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego, a w jej skład wchodzić będą przedstawiciele Zarządu Powiatu Dąbrowskiego oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, biorące udział w konkursie.   Komisja konkursowa będzie działać w oparciu o: - ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) - uchwałę Nr I/10/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.”, - uchwałę nr 18/2014 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - uchwałę nr 19/2014 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.   Zadaniem Komisji będzie dokonanie oceny pod względem formalnym i merytorycznym ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy ofert oraz przygotowanie propozycji rozdziału środków pomiędzy oferentami.   Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.   Wskazania kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy dokonać na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.   Formularz zgłoszenia, o którym wyżej mowa, należy przesłaćw terminie do dnia 12.01.2015 r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu): - pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska - lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym pokój nr 1 (parter) w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, - lub przesłać faksem na nr 14/ 642 22 29 - lub mailem na adres: edukacja@powiatdabrowski.pl (skan zgłoszenia).   Wskazanie przez organizacje kandydata do udziału w Komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu Komisji. Spośród wszystkich złożonych ofert Zarząd Powiatu Dąbrowskiego wybierze przedstawicieli w/w podmiotów, którzy będą reprezentować organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w pracach Komisji konkursowej.   Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje w przypadkach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.   Informacja o powołaniu składu Komisji zostanie również umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej www.powiatdabrowski.pl (w aktualnościach oraz w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi). Do pobrania: formularz.doc