Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nabór na stanowiska

Nabór na stanowiska

Nabór na stanowiska

Zarząd Powiatu ogłasza konkursy na stanowiska:
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,

2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz.826 z późn. zm.):

1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie

placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku

nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy

w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystapieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dn. 26 stycznia

1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. - Dz. U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie

toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa wart. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611),

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora .

12) oświadczenie lustracyjne – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.).

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

odpowiednio: "Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej" lub

"Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP w Brniu" w terminie do dnia 18 maja 2007 r.,

do godz. 15 30, na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka

Joselewicza 5 (pokój 24).

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Dąbrowie

Tarnowskiej. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci

zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zarząd Powiatu ogłasza konkursy na stanowiska:Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie TarnowskiejDyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: 1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, 2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz.826 z późn. zm.): 1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, 2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, 4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystapieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego, 5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. - Dz. U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne, 7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, 8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.). 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać : 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, 3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem, 4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 6) ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek, 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa wart. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611), 11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora . 12) oświadczenie lustracyjne – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.). 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem odpowiednio: "Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej" lub "Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP w Brniu" w terminie do dnia 18 maja 2007 r., do godz. 15 30, na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5 (pokój 24). 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.