Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. OGŁOSZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030"

OGŁOSZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030"

OGŁOSZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu  pn.

Na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 225) oraz zgodnie z Uchwałą nr L/490/2023 Rady Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Starosta Dąbrowski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030.

Konsultacje społeczne mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem strategii oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu. Będą przeprowadzone są w terminie od dnia 20.11.2023 r. do dnia 20.12.2023 r.


Projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:
1. z mieszkańcami powiatu,
2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3. z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Dąbrowskiego i ich związkami.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.
Konsultacje prowadzone są w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiatdabrowski.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Powiatu”.
b) drogą korespondencyjną tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33–200 Dąbrowa Tarnowska, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Powiatu”.
c) bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, w godzinach pracy Starostwa.
2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej na stronie internetowej Powiatu (powiatdabrowski.pl) i stronie podmiotowej powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej(bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska) oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,ul. Berka Joselewicza 5, 33–200 Dąbrowa Tarnowska, w godzinach pracy Starostwa.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Starosta Dąbrowski.

Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 20.11.2023 r.:
• w wersji papierowej, w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej - sekretariat oraz dziennik podawczy;
• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska) i na stronie internetowej powiatu (www.powiatdabrowski.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego (powiatdobrowski.pl) i stronie podmiotowej powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska).

Na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 225) oraz zgodnie z Uchwałą nr L/490/2023 Rady Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Starosta Dąbrowski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030. Konsultacje społeczne mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem strategii oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu. Będą przeprowadzone są w terminie od dnia 20.11.2023 r. do dnia 20.12.2023 r. Projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom: 1. z mieszkańcami powiatu, 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 3. z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Dąbrowskiego i ich związkami.Do podmiotów wskazanych w pkt. 3 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach. Konsultacje prowadzone są w następujących formach:1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiatdabrowski.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Powiatu”.b) drogą korespondencyjną tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33–200 Dąbrowa Tarnowska, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Powiatu”.c) bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, w godzinach pracy Starostwa.2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej na stronie internetowej Powiatu (powiatdabrowski.pl) i stronie podmiotowej powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej(bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska) oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,ul. Berka Joselewicza 5, 33–200 Dąbrowa Tarnowska, w godzinach pracy Starostwa. Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Starosta Dąbrowski.Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 20.11.2023 r.:• w wersji papierowej, w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej - sekretariat oraz dziennik podawczy;• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska) i na stronie internetowej powiatu (www.powiatdabrowski.pl). Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego (powiatdobrowski.pl) i stronie podmiotowej powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska). Pliki do pobrania Pobierz plik Formularz zgłaszania uwag do Strategii.docx Pobierz plik Projekt 1.0 Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023-2030.pdf