Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ostatnia w 2010 roku - III Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

Ostatnia w 2010 roku - III Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

Ostatnia w 2010 roku - III Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 30 grudnia br., w sali obrad Starostwa Powiatowego odbyła się III sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego, podczas której uchwalony został budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2011 rok.
Sesję otworzyła i powitała wszystkich przybyłych radnych i gości – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – Barbara Pobiegło.

Zaproszenie na sesję przyjęli: Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Kierownik Delegatury w Tarnowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie – Krystyna Gołębiowska, Komendant Powiatowy Policji Bogdan Tabiś oraz Kierownik ARiMR – Biura Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej – Adam Murczek.
W sesji wzięli również udział: Sekretarz Powiatu Zdzisław Kogut, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc, Radca Prawny Powiatu Jerzy Pociecha oraz Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych i Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły spraw finansowych ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu przystąpiła do procedury budżetowej odczytując zebranym projekt uchwały budżetowej, wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu.

Uchwalenie budżetu na rok 2011 poprzedziło:

- odczytanie przez Przewodniczących Komisji, opinii komisji, które pozytywnie ustosunkowały się do projektu uchwały budżetowej
- odczytanie przez Przewodniczącą Rady, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie, która również zaakceptowała przedstawiony jej projekt budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2011 r.

Następnym punktem obrad było głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej ustalono:

- dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2011 rok w łącznej kwocie 47.091.901 zł,
w tym
- dochody bieżące na kwotę 37.744.285 zł oraz
- dochody majątkowe na kwotę 9.347.616 zł

Ustalono również wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2011 rok w łącznej kwocie 53.733.544 zł, z tego

- wydatki bieżące na kwotę 35.603.676 zł oraz
- wydatki majątkowe na kwotę 18.129.868 zł

Za uchwałą budżetową głosowało 12 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej.

Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła również uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2011-2021

Podczas sesji, informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Dąbrowskiego w roku 2009, przedstawiła Radzie Powiatu Krystyna Gołębiowska.

Rada Powiatu Dąbrowskiego w dalszej części sesji podjęła następujące uchwały:

- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

- w sprawie wyboru delegata Powiatu do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.

Rada Powiatu powołała delegata, w osobie Wicestarosty Dąbrowskiego Roberta Pantery.

- w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Rada Powiatu powołała na delegata Wicestarostę Dąbrowskiego Roberta Panterę.

- w sprawie wyboru delegata Powiatu na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

Na delegata Rada Powiatu powołała Starostę Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego.

- w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rada Powiatu Dąbrowskiego powołała 11 osób w skład Rady Społecznej ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej: z mocy ustawy w skład Rady wchodzi Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, a przedstawicielem Wojewody Małopolskiego w Radzie Społecznej jest Krzysztof Korzec.
Ponadto w skład Rady Społecznej weszli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Jadwiga Lech, Robert Kądzielawa, Marek Kopia, Paweł Lechowicz oraz Łukasz Ożóg.

- w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2010r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Następnie Rada Powiatu przyjęła informację:

- o podjętych działaniach przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego w 2010r. w dziedzinie kultury, turystyki i ochronie zabytków oraz
- o podjętych działaniach przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego w 2010r. w dziedzinie promocji i ochronie zdrowia, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej, pomieszczeń biurowych na terenie budynku Starostwa Powiatowego
- w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
- w sprawie zmiany w uchwale budżetowej w 2010r.

W końcowej części sesji, Rada Powiatu Dąbrowskiego przyjęła również sprawozdanie z realizacji inwestycji drogowych w roku 2010 r.

Na zakończenie obrad, ostatniej w tym roku III sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego, Przewodnicząca Rady Barbara Pobiegło, przekazała nadesłane od Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy – życzenia dla Rady Powiatu Dąbrowskiego a następnie zarówno Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Starosta Dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

W dniu 30 grudnia br., w sali obrad Starostwa Powiatowego odbyła się III sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego, podczas której uchwalony został budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2011 rok.Sesję otworzyła i powitała wszystkich przybyłych radnych i gości – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – Barbara Pobiegło. Zaproszenie na sesję przyjęli: Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Kierownik Delegatury w Tarnowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie – Krystyna Gołębiowska, Komendant Powiatowy Policji Bogdan Tabiś oraz Kierownik ARiMR – Biura Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej – Adam Murczek.W sesji wzięli również udział: Sekretarz Powiatu Zdzisław Kogut, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc, Radca Prawny Powiatu Jerzy Pociecha oraz Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych i Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły spraw finansowych ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu przystąpiła do procedury budżetowej odczytując zebranym projekt uchwały budżetowej, wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu. Uchwalenie budżetu na rok 2011 poprzedziło: - odczytanie przez Przewodniczących Komisji, opinii komisji, które pozytywnie ustosunkowały się do projektu uchwały budżetowej- odczytanie przez Przewodniczącą Rady, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie, która również zaakceptowała przedstawiony jej projekt budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2011 r. Następnym punktem obrad było głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. W uchwale budżetowej ustalono: - dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2011 rok w łącznej kwocie 47.091.901 zł,w tym- dochody bieżące na kwotę 37.744.285 zł oraz- dochody majątkowe na kwotę 9.347.616 zł Ustalono również wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2011 rok w łącznej kwocie 53.733.544 zł, z tego - wydatki bieżące na kwotę 35.603.676 zł oraz- wydatki majątkowe na kwotę 18.129.868 zł Za uchwałą budżetową głosowało 12 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej. Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła również uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2011-2021 Podczas sesji, informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Dąbrowskiego w roku 2009, przedstawiła Radzie Powiatu Krystyna Gołębiowska. Rada Powiatu Dąbrowskiego w dalszej części sesji podjęła następujące uchwały: - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. - w sprawie wyboru delegata Powiatu do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Rada Powiatu powołała delegata, w osobie Wicestarosty Dąbrowskiego Roberta Pantery. - w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Rada Powiatu powołała na delegata Wicestarostę Dąbrowskiego Roberta Panterę. - w sprawie wyboru delegata Powiatu na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Na delegata Rada Powiatu powołała Starostę Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego. - w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Rada Powiatu Dąbrowskiego powołała 11 osób w skład Rady Społecznej ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej: z mocy ustawy w skład Rady wchodzi Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, a przedstawicielem Wojewody Małopolskiego w Radzie Społecznej jest Krzysztof Korzec.Ponadto w skład Rady Społecznej weszli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Jadwiga Lech, Robert Kądzielawa, Marek Kopia, Paweł Lechowicz oraz Łukasz Ożóg. - w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2010r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Następnie Rada Powiatu przyjęła informację: - o podjętych działaniach przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego w 2010r. w dziedzinie kultury, turystyki i ochronie zabytków oraz- o podjętych działaniach przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego w 2010r. w dziedzinie promocji i ochronie zdrowia, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła następujące uchwały: - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej, pomieszczeń biurowych na terenie budynku Starostwa Powiatowego- w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,- w sprawie zmiany w uchwale budżetowej w 2010r. W końcowej części sesji, Rada Powiatu Dąbrowskiego przyjęła również sprawozdanie z realizacji inwestycji drogowych w roku 2010 r. Na zakończenie obrad, ostatniej w tym roku III sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego, Przewodnicząca Rady Barbara Pobiegło, przekazała nadesłane od Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy – życzenia dla Rady Powiatu Dąbrowskiego a następnie zarówno Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Starosta Dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne.