Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Otwarty konkurs ofert „Mecenat Małopolski”

Otwarty konkurs ofert „Mecenat Małopolski”

Otwarty  konkurs ofert „Mecenat Małopolski”

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”.

W ramach konkursu przewidziano 7 kierunków wsparcia realizacji zadań:
•    „Twórczość profesjonalna”;
•    „Tożsamość oraz kreatywność”;
•    „Przestrzeń dla piękna”;
•    „Zapis - literatura, wydawnictwa, media”;
•    „Kultury równoległe”;
•    „Kultura przez pokolenia”;
•    „Znaki czasu – etos patriotyczny”.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą w okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 2013 roku i będą się kończyć do 10 grudnia 2013 roku. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2 000 000 zł.

Termin składania ofert do udziału w konkursie upływa w dniu 31.12.2012 r. (liczy się data wpływu oferty do urzędu). Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 (parter, nowy budynek) w Krakowie

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 15 000 zł.
Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości:
1.    20% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji mieści się w przedziale od 15 000 zł do 50 000 zł,
2.    50% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji przekracza 50 000 zł.
Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem  finansowym, osobowym i rzeczowym.
Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego; środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych; pozostałe np. od sponsorów) oraz wkładu osobowego .
Oferenci mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem i jego załącznikami (ramowy wzór oferty, wzór umowy, ramowy wzór sprawozdania).

Załączniki do oferty:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z Rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta. Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych);

b) inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; terenowe oddziały organizacji (które nie posiadają osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny); w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w  § 7 pkt. VI ust. 2 Regulaminu konkursu, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;
c)Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie Statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS;

d) dokument poświadczający zakres prowadzonej nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego (statut lub inny akt wewnętrzny - zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Regulamin otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” na 2013 rok wraz z załącznikami można znaleźć na stronach :
http://www.malopolskie.pl/Kultura/Mecenat/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/przedmiotowe/Kultura/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawe/

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem ofert w konkursie „Mecenat Małopolski”.

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”. W ramach konkursu przewidziano 7 kierunków wsparcia realizacji zadań:•    „Twórczość profesjonalna”;•    „Tożsamość oraz kreatywność”;•    „Przestrzeń dla piękna”;•    „Zapis - literatura, wydawnictwa, media”;•    „Kultury równoległe”;•    „Kultura przez pokolenia”;•    „Znaki czasu – etos patriotyczny”. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą w okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 2013 roku i będą się kończyć do 10 grudnia 2013 roku. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2 000 000 zł. Termin składania ofert do udziału w konkursie upływa w dniu 31.12.2012 r. (liczy się data wpływu oferty do urzędu). Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 (parter, nowy budynek) w Krakowie Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 15 000 zł.Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości:1.    20% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji mieści się w przedziale od 15 000 zł do 50 000 zł,2.    50% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji przekracza 50 000 zł.Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem  finansowym, osobowym i rzeczowym.Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego; środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych; pozostałe np. od sponsorów) oraz wkładu osobowego .Oferenci mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem i jego załącznikami (ramowy wzór oferty, wzór umowy, ramowy wzór sprawozdania). Załączniki do oferty: a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z Rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta. Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych); b) inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; terenowe oddziały organizacji (które nie posiadają osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny); w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w  § 7 pkt. VI ust. 2 Regulaminu konkursu, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;c)Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie Statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS; d) dokument poświadczający zakres prowadzonej nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego (statut lub inny akt wewnętrzny - zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Regulamin otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” na 2013 rok wraz z załącznikami można znaleźć na stronach :http://www.malopolskie.pl/Kultura/Mecenat/ http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/przedmiotowe/Kultura/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawe/ Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem ofert w konkursie „Mecenat Małopolski”.