Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2008 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2008 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w  2008 r.

§ 1. 1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w dziedzinie promocji i ochrony, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” uchwalonego uchwałą Nr XII/115/07 Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008r.

2. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, do stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz innych wskazanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z p. zm.). 

§ 2.  Przedmiotem konkursu są następujące rodzaje zadań z dziedziny promocji  i ochrony zdrowia

1) szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

2) propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego stylu życia,

3) rehabilitacja fizyczna i psychiczna, profilaktyka i edukacja kobiet po mastektomii,

4) profilaktyka i edukacja w zakresie chorób nowotworowych oraz chorób dzieci i młodzieży, 

§ 3.  Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej przeznacza na realizację zadań będących przedmiotem konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 6 100 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych)

§ 4.  Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności przepisy ujęte w art. 5 i art. 11-15 ustawy.

 § 5. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 § 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 § 7.  Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

 § 8.  Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:

1) koszty utrzymania biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów, materiały biurowe, opłaty pocztowe itp),

2) koszty osobowe etatowych pracowników oraz członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę, ponoszonych przy realizacji zadania,

3) podatki, cła, opłaty skarbowe,

4) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

5) prace remontowe i budowlane oraz zadania inwestycyjne,

6) działalność gospodarczą i polityczną.

 § 9.  Zadania należy zrealizować w terminie do dnia 30 listopada 2008 r.

§ 10. 1.  Oferty należy składać w terminie do dnia 5 marca 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5 (Dziennik Podawczy p. nr 2) lub przesłać ofertę na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej: ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (liczy się data wpływu).

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 11. 1. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym zgodnie  z następującymi wymogami:

1) złożenia kompletnej i prawidłowej oferty na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

2) dołączenia do oferty następujących załączników:

a) statut podmiotu,

b) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:

- w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny wypis z właściwego organu rejestracyjnego (z ostatnich sześciu miesięcy),

-  w przypadku pozostałych podmiotów – inne dokumenty właściwe dla podmiotu;

c) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu

d) aktualne pełnomocnictwo organu właściwego do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy –  w przypadku oferty składanej przez podmioty nie posiadające osobowości prawnej lub oddziały terenowe organizacji pozarządowych nie posiadające osobowości prawnej,

e) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z p. zm.) – bilans,

f) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub –  w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

3) w przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodnośćz oryginałem.

3. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.

 § 12. 1. Oferty pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym  są rozpatrywane pod względem merytorycznym.

2.  Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1)  możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w szczególności liczba osób zaangażowanych w realizację zadania, doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach i możliwość wykonania zaplanowanych działań  w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach, perspektywa kontynuacji projektu ( 0 - 5 pkt),

2) celowość realizacji zadania, atrakcyjność projektu dla mieszkańców Powiatu oraz liczba osób korzystających z zadania, zgodność oferty z celami konkursu i korzyści wynikające z jego realizacji ( 0 - 10 pkt),

3) koszty projektu, w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł w finansowaniu projektu, struktura wydatków, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –( 0-10 pkt),

4) kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania  ( 0 - 5 pkt),

 § 13. 1.  Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej w formie uchwały do dnia 20 marca 2008 r.

2. W sprawach określonych w ust. 1 nie stosuje się trybu odwołania.

 § 14. W roku 2007 Powiat Dąbrowski przeznaczył 6000 zł na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia

 § 15.  Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym wzór formularza wniosku, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5 ( I piętro, pokój 44) tel. 6422431 wew. 244.

§ 1. 1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w dziedzinie promocji i ochrony, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” uchwalonego uchwałą Nr XII/115/07 Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008r. 2. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, do stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz innych wskazanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z p. zm.).  § 2.  Przedmiotem konkursu są następujące rodzaje zadań z dziedziny promocji  i ochrony zdrowia 1) szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 2) propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego stylu życia, 3) rehabilitacja fizyczna i psychiczna, profilaktyka i edukacja kobiet po mastektomii, 4) profilaktyka i edukacja w zakresie chorób nowotworowych oraz chorób dzieci i młodzieży,  § 3.  Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej przeznacza na realizację zadań będących przedmiotem konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 6 100 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych) § 4.  Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności przepisy ujęte w art. 5 i art. 11-15 ustawy.  § 5. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.  § 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.  § 7.  Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.  § 8.  Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na: 1) koszty utrzymania biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów, materiały biurowe, opłaty pocztowe itp), 2) koszty osobowe etatowych pracowników oraz członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę, ponoszonych przy realizacji zadania, 3) podatki, cła, opłaty skarbowe, 4) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, 5) prace remontowe i budowlane oraz zadania inwestycyjne, 6) działalność gospodarczą i polityczną.  § 9.  Zadania należy zrealizować w terminie do dnia 30 listopada 2008 r. § 10. 1.  Oferty należy składać w terminie do dnia 5 marca 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5 (Dziennik Podawczy p. nr 2) lub przesłać ofertę na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej: ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (liczy się data wpływu). 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). § 11. 1. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. 2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym zgodnie  z następującymi wymogami: 1) złożenia kompletnej i prawidłowej oferty na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, 2) dołączenia do oferty następujących załączników: a) statut podmiotu, b) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu: - w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny wypis z właściwego organu rejestracyjnego (z ostatnich sześciu miesięcy), -  w przypadku pozostałych podmiotów – inne dokumenty właściwe dla podmiotu; c) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu d) aktualne pełnomocnictwo organu właściwego do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy –  w przypadku oferty składanej przez podmioty nie posiadające osobowości prawnej lub oddziały terenowe organizacji pozarządowych nie posiadające osobowości prawnej, e) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z p. zm.) – bilans, f) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub –  w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności, 3) w przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodnośćz oryginałem. 3. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.  § 12. 1. Oferty pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym  są rozpatrywane pod względem merytorycznym. 2.  Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: 1)  możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w szczególności liczba osób zaangażowanych w realizację zadania, doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach i możliwość wykonania zaplanowanych działań  w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach, perspektywa kontynuacji projektu ( 0 - 5 pkt), 2) celowość realizacji zadania, atrakcyjność projektu dla mieszkańców Powiatu oraz liczba osób korzystających z zadania, zgodność oferty z celami konkursu i korzyści wynikające z jego realizacji ( 0 - 10 pkt), 3) koszty projektu, w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł w finansowaniu projektu, struktura wydatków, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –( 0-10 pkt), 4) kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania  ( 0 - 5 pkt),  § 13. 1.  Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej w formie uchwały do dnia 20 marca 2008 r. 2. W sprawach określonych w ust. 1 nie stosuje się trybu odwołania.  § 14. W roku 2007 Powiat Dąbrowski przeznaczył 6000 zł na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia  § 15.  Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym wzór formularza wniosku, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5 ( I piętro, pokój 44) tel. 6422431 wew. 244.