Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

Powiat Dąbrowski jako pierwszy w Małopolsce otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 358 750,00 zł w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”. 29 sierpnia 2019 roku, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk podpisali umowę na powyższe dofinansowanie z dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON Martą Mordarską.

Przyznane środki finansowe przeznaczone zostaną przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego na pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu. Umowa przewiduje jednorazowe świadczenia na rehabilitację społeczną oraz formy jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat. Świadczenia mogą dotyczyć m.in. zakupu lub naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek żywiołu.

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 roku, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?

Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:

  • w ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną
    w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego,
  • w ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w trybie ciągłym od dnia 2 września 2019 roku do dnia 2 grudnia 2019 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski będą dostępne na stronie internetowej PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej pod adresem www.pcprdt.pl w zakładce pliki do pobrania od dnia 2 września 2019 roku oraz w siedzibie PCPR ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Więcej informacji (procedury realizacji programu, kierunki działań, zasady, wnioski) można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób www.pfron.org.pl, oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 i pod numerem telefonu 14 642-44-15.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej/gd

Powiat Dąbrowski jako pierwszy w Małopolsce otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 358 750,00 zł w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”. 29 sierpnia 2019 roku, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk podpisali umowę na powyższe dofinansowanie z dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON Martą Mordarską. Przyznane środki finansowe przeznaczone zostaną przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego na pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu. Umowa przewiduje jednorazowe świadczenia na rehabilitację społeczną oraz formy jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat. Świadczenia mogą dotyczyć m.in. zakupu lub naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek żywiołu. Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 roku, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych). Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu? Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać: w ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego, w ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON). Wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w trybie ciągłym od dnia 2 września 2019 roku do dnia 2 grudnia 2019 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób. Wnioski będą dostępne na stronie internetowej PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej pod adresem www.pcprdt.pl w zakładce pliki do pobrania od dnia 2 września 2019 roku oraz w siedzibie PCPR ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Więcej informacji (procedury realizacji programu, kierunki działań, zasady, wnioski) można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób www.pfron.org.pl, oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 i pod numerem telefonu 14 642-44-15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej/gd