Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Powiat dąbrowski. Podsumowanie 2008 roku

Powiat dąbrowski. Podsumowanie 2008 roku

Powiat dąbrowski. Podsumowanie 2008 roku

Koniec roku to właściwa chwila na dokonanie podsumowania. Działania Samorządu Powiatowego w 2008r. skupione zostały na realizacji najważniejszych potrzeb mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego a dotyczyły m.in. infrastruktury drogowej, edukacji, ochrony zdrowia oraz wzbogacenia oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rozwoju przedsiębiorczości.

Należy bezsprzecznie stwierdzić, że 2008 rok był kolejnym dobrym okresem dla rozwoju Powiatu. Plany i wizja rozwoju Powiatu z kolejnym rokiem stają się rzeczywistością a prace rozpoczęte w roku 2007 i 2008 pozwalają z dużym optymizmem spoglądać na nadchodzący rok 2009.

OŚWIATA

W szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego uczy się ponad 2200 uczniów. W jednostkach oświatowych pracuje 163 pełnozatrudnionych nauczycieli i 14,81 w przeliczeniu na pełne etaty niepełnozatrudnionych nauczycieli oraz 55 pracowników administracji i obsługi.

Największym sukcesem uczniów naszych szkół było zajęcie I miejsca przez Mateusza Woźniaka z ZSP w Brniu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz zdobycie tytułu laureata III stopnia przez Pawła Marcinka z ZSP w Szczucinie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH".
Ponadto duże sukcesy osiągali uczniowie naszych szkół w różnorodnych ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach.

Zajęcia pozalekcyjne i wyposażenie w pomoce dydaktyczne:

Zarząd Powiatu w tej kadencji położył nacisk na doposażenie pracowni szkolnych ze środków własnych i z dostępnych programów m. in. POKL:
- W technikach w każdym zespole szkół ponadgimnazjalnych realizowany jest program „Europejska przyszłość", w ramach którego realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczne i zajęcia praktyczne, wyjazdy do firm i kursy zawodowe pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz zakupy pomocy dydaktycznych dla pracowni zawodowych,

Ponadto w szkołach powiatowych w Brniu i Szczucinie realizowany jest program „ Mój dobry start w życiu", polegający na kształtowaniu postaw przedsiębiorczości i przygotowaniu ucznia do aktywnego uczestnictwa w warunkach gospodarki rynkowej. Łączna wartość finansowa obydwu programów wynosi 290 tys. zł.
- Ze środków budżetowych zostały zakupione m. in. pracownia do nauki języków obcych w ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, pracownie komputerowe w Technikum Informatycznym w ZSP Nr 1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem koniecznym do właściwego przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego oraz stoliki kreślarskie dla technikum w ZSP w Brniu.

W ZSP w Szczucinie i w Brniu uruchomiono w tym roku monitoring w ramach rządowego programu i dofinansowaniu w z budżetu Powiatu. W ubiegłym roku taki monitoring został zainstalowany w szkołach ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Tarnowskiej

Ponadto w ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej został wykonany nowoczesny, kompleksowy system nagłaśniający, który m. in. będzie wykorzystywany do funkcjonowania szkolnego radia.

Realizacja powiatowego programu rozwoju bazy sportowej:
- wybudowano drugie w powiecie boisko wielofunkcyjne przy ZSP w Szczucinie wraz z oświetleniem, współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
- zlecona została dokumentacja na podobne boisko przy ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,

Inwestycje i remonty w szkołach:

Konieczność nowych inwestycji i remontów wynikała z konieczności dostosowania warunków szkolnych do obowiązujących standardów bhp jak również stworzenia właściwych warunków do nauki i pracy. Łączna wartość inwestycji i remontów w obiektach szkolnych wyniosła w 2008roku prawie 500 tys. zł.
Między innymi wykonano:
- wjazd i parking przy ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
- budowę ogrodzenia ZSP Nr 1 od strony torów kolejowych,
- zamontowanie oświetlenia na wielofunkcyjnym boisku przy ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
- urządzenie terenów zielonych wokół ZSP nr 1 przy wydatnej pomocy finansowej WFOŚiGW w Krakowie

Najwięcej środków remontowych zostało włożone w malowanie sal lekcyjnych, remonty korytarzy i łazienek i pozostałych pomieszczeń we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.

Stypendia dla młodzieży

Powiat aktywnie uczestniczył w realizacji programów stypendialnych w ramach MRPO i ZPORR, ostatni taki program był realizowany na przełomie listopada i grudnia br., skorzystało z niego 85 uczniów.
Oprócz tego przyznawane z budżetu Powiatu są stypendia motywacyjne za osiągane wyniki w nauce i sporcie.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Powiat Dąbrowski w 2008r. uchwalił również program pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół powiatowych rekompensujący w części poniesione wydatki na leczenie.

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0007.jpg

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0009.jpg

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0012.jpg

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0013.jpg

INFRASTRUKTURA DROGOWA:

Remonty dróg:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska – Sutków, w miejsc. Dąbrowa Tarnowska- Szarwark – Lipiny – 8 km - wartość zadania 2.953.982,78 zł. współfinansowanie ze środków ZPORR i dotacji z Gminy Dąbrowa Tarnowska
2. Droga Radgoszcz- Narożniki – 320mb – wartość 152 tys. zł;
3. Drogi Powiatowa Nr 1303 K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin w miejscowości Bolesław 705 mb, współfinansowanie z Gminą Bolesław, wartość – 250 tys.,
4. Droga Szczucin – Radgoszcz w Małcu – 350 mb. – wartość 92 tys. zł
5. Droga Zawierzbie- Kozłów – Szczucin w Woli Gręboszowskiej i Kozłowie - 660mb –wartość 214 tys.
6. Remont drogi powiatowej 1319 K Szczucin – Radgoszcz, 300 mb - wartość zadania 125.000,00 zł,
7. Remont drogi powiatowej 1303 K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin, -600mb - wartość zadania 275.000,00 zł,

Chodniki:

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1317K Szczucin – Maniów Borki wartość zadania 98.166,86 zł. współfinansowanie z gminą Szczucin – wysokość otrzymanej dotacji 49.084,00zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1327K Radgoszcz – Narożniki – wartość zadania 151.764,91 zł. – współfinansowanie z Gminą Radgoszcz – wysokość otrzymanej dotacji 80.587,17 zł.
3. Budowa chodnika i kanalizacji opadowej wraz z zatoką parkingową przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole- Odporyszów – Breń w miejscowości Laskówka Chorąska o długości 229mb, wartość zadania 118.847,17 zł. współfinansowanie z Gminą Dąbrowa Tarnowska – wysokość otrzymanej dotacji 59.424,00 zł.
4. Budowa chodnika i kanalizacji opadowej przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa T. – Sutków w miejscowości Gruszów Wielki o długości 178 mb, wartość zadania 60.000,00 zł. współfinansowanie z Gminą Dąbrowa Tarnowska – wysokość otrzymanej dotacji 30.000,00 zł.
5. Budowa chodnika w Woli Mędrzechowskiej wartość zadania 99.865,03 zł.
6.Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1301 K Wola Żelichowska – Gręboszów wartość zadania 68.699,87 zł. współfinansowanie z Gminą Gręboszów – wysokość otrzymanej dotacji 34.350,00 zł.

Pozostałe urządzenia infrastruktury drogowej:

1. Remont urządzenia budowlanego – kanału burzowego w ciągu drogi powiatowej 1316 K Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Wielopole o wartości szacunkowej zadania 100.000,00 zł.
2. przepust w ciągu drogi 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w Gruszowie Wielkim – wartość 74 tys. zł
w 2008 r. uzyskano dofinansowanie na drogi, których realizacja rozpocznie się w 2009r.
1) Przebudowa drogi 1303K „Kozłów – Szczucin" w ramach w ramach rządowego programu (tzw. „schetynówka") długość 14,4 km wartość zadania 6 mln zł, współfinansowanie gmin: Szczucin, Bolesław, Mędrzechów i Gręboszów,
2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1313K Dąbrowa Tarnowska – Żelichów na odcinku Dąbrowa Tarnowska – Żelichów" w ramach MRPO Dz. 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, schemat C – Drogi powiatowe; 14 km, wartość 10 mln,

W ramach przygotowań do realizacji w latach następnych opracowano studium przygotowawcze i wykonywana jest dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Dąbrowskiego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz na odcinku Dąbrowa T. – Radgoszcz granica powiatu o długości 14,400 km" . Współfinansowanie z Gminą Dąbrowa Tarnowska i Radgoszcz.

Rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z budową mostu na rzece Wisła. Samorządy Wojewódzkie zleciły przygotowanie studium wykonalności zadania.

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0002.jpg

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0116.jpg

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0119.jpg

OCHRONA ZDROWIA

W 2008 r. przy finansowym wsparciu samorządu Powiatu Dąbrowskiego zrealizowano następujące zadania w zakresie ochrony zdrowia:
– zakończono inwestycję związaną z budową instalacji solarnej przy ZOZ stanowiącej część zadania pn. Termomodernizacja szpitala,
– zakończono remont Pracowni Diagnostyki Obrazowej ZOZ oraz zakupiono nowoczesny sprzęt RTG wraz z tomografem komputerowym – szpital zakupił w/w sprzęt przy finansowym wsparciu samorządów gminnych, dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla ZOZ (RTG, tomograf komputerowy) wyniosła 134 618 zł
– opracowano dokumentację na budowę nowoczesnego bloku operacyjnego (Powiat Dąbrowski udzielił na ten cel dotację w wysokości 79 500 zł), w dn. 31.10.2008 r. ZOZ złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę – ta ważna dla szpitala inwestycja zostanie zakończona do 2012 r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
– Stowarzyszenie KLUB AMAZONKA pn. "Rehabilitacja fizyczna i psychiczna – profilaktyka i edukacja kobiet po mastektomii z terenu powiatu Dąbrowa Tarnowska"
– Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, -zadanie pn. "Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy – elementarne".

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_00091.jpg

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0014.jpg

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0056.jpg

SPORT

W ramach posiadanych środków zakupiono nagrody dla uczestników powiatowych imprez sportowych, organizowanych m.in. przez kluby/związki sportowe, szkoły oraz współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.

Współorganizatorem większości powiatowych imprez sportowych jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, będący stowarzyszeniem kultury fizycznej nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Celem funkcjonowania Związku jest uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej, planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku i zainteresowań sportowych oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej organizowanej na obszarze Powiatu Dąbrowskiego i poza nim. PSZS jest głównym organizatorem wszystkich powiatowych zawodów sportowych skierowanych do uczniów szkół z terenu Powiatu Dąbrowskiego i organizowanych w ramach Igrzysk młodzieży szkolnej, Gimnazjady i Licealiady.

W listopadzie br. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. W ramach projektu pn. "Pływanie – nasza pasja" przewidziano uczestnictwo 175 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Dąbrowski jest organem prowadzącym, dodatkowe, bezpłatne zajęcia na Krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie 12.01.2009- 10.12.2009 r.

Uczniowie samodzielnie zdecydują, w których zajęciach chcą uczestniczyć tj. w zajęciach, ogólnie nazwanych „Zajęcia nauki pływania dla początkujących", bądź w zajęciach pod nazwą „Doskonalenie umiejętności pływania – dla zaawansowanych". Zajęcia będą przeprowadzane zazwyczaj w 15-sto osobowych grupach pod okiem doświadczonych instruktorów. Częstotliwość zajęć 1 raz w tygodniu (1 lub 2 godziny).

Wartość projektu wynosi 67 980 zł, z czego 50% tj. 33 990 zł stanowi wkład własny Powiatu.

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/p21532841.jpg

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC05796.jpg

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0190.JPG

KULTURA

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego utworzył pierwszą powiatową instytucję kultury - Powiatową Bibliotekę, która będzie również realizować zadania powiatu z zakresu kultury. Powiatowa Biblioteka ( jedna z pierwszych w kraju) rozpoczęła funkcjonowanie w maju 2008r. Podstawowymi zadaniami powiatowej biblioteki gromadzenie księgozbioru zwłaszcza dotyczącego wiedzy o własnym regionie oraz dokumentującego jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

Dbając o dziedzictwo kulturowe Powiśla Dąbrowskiego, samorząd powiatowy utworzył w niszczejącym zespole dworsko – parkowym w Brniu „Centrum Polonii – Ośrodek Kultury Turystyki i Rekreacji". Aby instytucja ta mogła funkcjonować złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na adaptację pomieszczeń budynku stajni cugowej pod działalność tego centrum. Projekt obejmuje modernizację budynku stajni cugowych pod działalność instytucji kultury, budowę kotłowni w budynku dworu w Brniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Głównym celem powstania Centrum Polonii jest zwiększenie oddziaływania kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy regionu, wzrost dostępności do infrastruktury kulturalnej oraz ochrona unikalnego dziedzictwa kulturowego. Działalność tej instytucji będzie skupiała się w trzech obszarach:
- obszar kulturowy
- obszar biznesowy
- obszar turystyczno – rekreacyjny

Docelowo w ramach funkcjonowania Centrum Polonii będzie można skorzystać z kortów tenisowych, pełnowymiarowego stadionu z bieżnią i miejscami siedzącymi na około 3000 miejsc, placu zabaw dla dzieci, padoku umożliwiającego jazdę konną, tras rowerowych oraz wypożyczalni rowerów, restauracji oraz klubokawiarni, miejsc noclegowych o zróżnicowanym standardzie.

W rozwój ten Centrum Polonii zaangażowały się również samorządy subregionu tarnowskiego. 31 lipca 2008r. doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy samorządami powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego oraz miasta Tarnowa. W ramach podpisanego listu intencyjnego samorządy zadeklarowały wspólną realizację projektów związanych z promocją kultury oraz podtrzymywaniem i umacnianiem więzi pomiędzy Polonią a subregionem tarnowskim. Również dla wsparcia działań związanych z odnową zabytków breńskich Starosta Dąbrowski powołał Honorowy Komitet wspierający rewaloryzację zabytkowego zespołu dworsko – parkowego w Brniu. Ideę utworzenia Centrum Polonii poparli również dziennikarze polonijni, którzy odwiedzili zespół dworsko – parkowy w Brniu podczas XVI Światowego Forum Mediów Polonijnych, które odbyło się 12 września 2008 roku w Brniu.

Mówiąc o zadaniach związanych z upowszechnianiem kultury nie można zapomnieć o przygotowywanych konkursach i organizowanych imprezach kulturalnych. Po raz drugi odbył się Regionalny Konkurs poświęcony wartościom głoszonym przez Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim". Wspólnie z samorządami gminnymi udało się zorganizować regionalną imprezę pn. „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze", która odbyła się w Gminie Bolesław. Ponadto dofinansowano wiele imprez i konkursów organizowanych przez szkoły oraz organizacje pozarządowe.

Doceniając działalność żołnierzy AK Powiat Dąbrowski złożył wnioski do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o nadanie Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski dla działaczy ŚZŻAK

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0043.jpg

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0044.jpg

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0090.JPG

ZABYTKI

Sam Powiat Dąbrowski jest właścicielem dwóch zabytków: Zespołu dworsko-parkowego w Brniu oraz części parku dworskiego z kordegardą w Szczucinie.

Powiat czyni starania o przejęcie fortyfikacji ziemnych tzw. „Wałów szwedzkich" w Ćwikowie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Podstawowym celem Powiatu jest odnowienie Zespołu dworsko-parkowego w Brniu. Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie parku prowadzone były w ramach dotacji z programu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – „Konserwator 2008".

Ponadto trwa stopniowa realizacja programu związana z przywróceniem dawnej świetności parkowi w Brniu. W chwili obecnej rozstrzygnięte zostały przetargi na inwentaryzację architektoniczną obiektów budowlanych (koszt – 67 442 zł) i inwentaryzację geodezyjną zieleni (koszt – 17 772 zł ),

Następnym etapem będzie nawodnienie kanałów parkowych, opracowanie studium historyczno –przestrzennego założenia wraz inwentaryzacją przyrodniczą zieleni tj. opisem drzewostanu wraz z wykazem prac pielęgnacyjno-sanitarnych drzew i krzewów i zaznaczeniem drzew do usunięcia ze względów kompozycyjnych i sanitarnych.

Ponadto Powiat złożył dwa wnioski do MRPO
1. Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej wraz z ogrodzeniem przybramnym w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
Koszt całkowity: 769 000,00 PLN
Projekt nie uzyskał dofinansowania, będzie składany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przyszłym roku.
2. Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w Zespole Dworsko-Parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii-Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji

Projekt ten, w zamierzeniach swych przygotowuje bazę materialną (budynek, środki trwałe) obiektu dla celów prowadzenia działalności kulturalnej przez nowopowołaną dla tych celów instytucję: „Centrum Polonii – Ośrodek kultury, turystyki i rekreacji" w Brniu zw. dalej "Centrum Polonii"

Całkowity koszt projektu: 1 749 792,00 zł

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną, merytoryczną i techniczną i jest na etapie oceny strategicznej.

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0114.jpgfiles/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0121.jpg

W zakresie ochrony zabytków Powiat Dąbrowski udziela od trzech lat dotacji na zabytki wpisane do rejestru.

W roku 2008 udzielono dotacji dla:

  • Parafii w Radgoszczy – 5 tys. zł na renowację figury Matki Bożej Wniebowziętej przy kościele p.w. Św. Kazimierza w Radgoszczy,
  • Parafii w Bolesławiu – 5 tys. zł osuszenie ścian, wymiana tynków, malowanie w kościele p.w. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Bolesławiu,
  • Parafii w Gręboszowie – 5 tys. zł prace odwadniające, osuszenie ścian w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Gręboszowie,
  • Parafii w Luszowicach – 5 tys. zł modernizacja instalacji elektrycznej w drewnianej wieży kościoła p.w. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Luszowicach.

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0008.jpg

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W 2008 roku nawiązano współpracę międzynarodową z drugim krajem Unii Europejskiej - Słowacją. 21 czerwca 2008r. na Zamku w Starej Lubovni został podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Powiatem Stara Lubovna.

Umowa przewiduje współpracę w takich sferach jak:
- wymiana kulturalna i prezentowanie własnego dorobku dziedzictwa kulturowego poprzez udział w festiwalach, konkursach i innych wydarzeniach,
- promocja osiągnięć gospodarczych oraz wzajemna pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i handlowych przedsiębiorstw,
- promowanie walorów turystycznych regionu,
- rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców partnerskich regionów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- oświata, ochrona zdrowia i urbanistyka,
- pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi regionów.

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0035.jpg

Jest to już druga międzynarodowa umowa Powiatu Dąbrowskiego. Pierwsza umowa o współpracy międzynarodowej została podpisana z XVIII Dzielnicą Budapesztu w roku 2000. W ramach współpracy z XVIII Dzielnicą Budapesztu organizowane są wspólne przedsięwzięcia finansowane z funduszy europejskich np. Festiwal Winobrania Geza Krepuska.

files/aktualnosci/2008/12_grudzien/31_powiat_dabrowski_podsumowanie_2008_roku/DSC_0233.jpg


W 2008r. powiat udzielił dotacji w wysokości 20 tys. zł dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym.

Powiat Dąbrowski przekazuje dotacje już dla dwóch Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w Kupieninie i nowopowstałym w Szarwarku.

Uruchomione zostały Punkty Konsultacyjne w dwóch gminach i dodatkowe dyżury Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W Starostwie Powiatowym rozpoczął funkcjonowanie punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą

Koniec roku to właściwa chwila na dokonanie podsumowania. Działania Samorządu Powiatowego w 2008r. skupione zostały na realizacji najważniejszych potrzeb mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego a dotyczyły m.in. infrastruktury drogowej, edukacji, ochrony zdrowia oraz wzbogacenia oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rozwoju przedsiębiorczości. Należy bezsprzecznie stwierdzić, że 2008 rok był kolejnym dobrym okresem dla rozwoju Powiatu. Plany i wizja rozwoju Powiatu z kolejnym rokiem stają się rzeczywistością a prace rozpoczęte w roku 2007 i 2008 pozwalają z dużym optymizmem spoglądać na nadchodzący rok 2009. OŚWIATA W szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego uczy się ponad 2200 uczniów. W jednostkach oświatowych pracuje 163 pełnozatrudnionych nauczycieli i 14,81 w przeliczeniu na pełne etaty niepełnozatrudnionych nauczycieli oraz 55 pracowników administracji i obsługi. Największym sukcesem uczniów naszych szkół było zajęcie I miejsca przez Mateusza Woźniaka z ZSP w Brniu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz zdobycie tytułu laureata III stopnia przez Pawła Marcinka z ZSP w Szczucinie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH".Ponadto duże sukcesy osiągali uczniowie naszych szkół w różnorodnych ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach. Zajęcia pozalekcyjne i wyposażenie w pomoce dydaktyczne: Zarząd Powiatu w tej kadencji położył nacisk na doposażenie pracowni szkolnych ze środków własnych i z dostępnych programów m. in. POKL:- W technikach w każdym zespole szkół ponadgimnazjalnych realizowany jest program „Europejska przyszłość", w ramach którego realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczne i zajęcia praktyczne, wyjazdy do firm i kursy zawodowe pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz zakupy pomocy dydaktycznych dla pracowni zawodowych, Ponadto w szkołach powiatowych w Brniu i Szczucinie realizowany jest program „ Mój dobry start w życiu", polegający na kształtowaniu postaw przedsiębiorczości i przygotowaniu ucznia do aktywnego uczestnictwa w warunkach gospodarki rynkowej. Łączna wartość finansowa obydwu programów wynosi 290 tys. zł.- Ze środków budżetowych zostały zakupione m. in. pracownia do nauki języków obcych w ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, pracownie komputerowe w Technikum Informatycznym w ZSP Nr 1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem koniecznym do właściwego przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego oraz stoliki kreślarskie dla technikum w ZSP w Brniu. W ZSP w Szczucinie i w Brniu uruchomiono w tym roku monitoring w ramach rządowego programu i dofinansowaniu w z budżetu Powiatu. W ubiegłym roku taki monitoring został zainstalowany w szkołach ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Tarnowskiej Ponadto w ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej został wykonany nowoczesny, kompleksowy system nagłaśniający, który m. in. będzie wykorzystywany do funkcjonowania szkolnego radia. Realizacja powiatowego programu rozwoju bazy sportowej:- wybudowano drugie w powiecie boisko wielofunkcyjne przy ZSP w Szczucinie wraz z oświetleniem, współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,- zlecona została dokumentacja na podobne boisko przy ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Inwestycje i remonty w szkołach: Konieczność nowych inwestycji i remontów wynikała z konieczności dostosowania warunków szkolnych do obowiązujących standardów bhp jak również stworzenia właściwych warunków do nauki i pracy. Łączna wartość inwestycji i remontów w obiektach szkolnych wyniosła w 2008roku prawie 500 tys. zł.Między innymi wykonano:- wjazd i parking przy ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,- budowę ogrodzenia ZSP Nr 1 od strony torów kolejowych,- zamontowanie oświetlenia na wielofunkcyjnym boisku przy ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,- urządzenie terenów zielonych wokół ZSP nr 1 przy wydatnej pomocy finansowej WFOŚiGW w Krakowie Najwięcej środków remontowych zostało włożone w malowanie sal lekcyjnych, remonty korytarzy i łazienek i pozostałych pomieszczeń we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Stypendia dla młodzieży Powiat aktywnie uczestniczył w realizacji programów stypendialnych w ramach MRPO i ZPORR, ostatni taki program był realizowany na przełomie listopada i grudnia br., skorzystało z niego 85 uczniów.Oprócz tego przyznawane z budżetu Powiatu są stypendia motywacyjne za osiągane wyniki w nauce i sporcie. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Powiat Dąbrowski w 2008r. uchwalił również program pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół powiatowych rekompensujący w części poniesione wydatki na leczenie. INFRASTRUKTURA DROGOWA: Remonty dróg: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska – Sutków, w miejsc. Dąbrowa Tarnowska- Szarwark – Lipiny – 8 km - wartość zadania 2.953.982,78 zł. współfinansowanie ze środków ZPORR i dotacji z Gminy Dąbrowa Tarnowska2. Droga Radgoszcz- Narożniki – 320mb – wartość 152 tys. zł;3. Drogi Powiatowa Nr 1303 K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin w miejscowości Bolesław 705 mb, współfinansowanie z Gminą Bolesław, wartość – 250 tys.,4. Droga Szczucin – Radgoszcz w Małcu – 350 mb. – wartość 92 tys. zł5. Droga Zawierzbie- Kozłów – Szczucin w Woli Gręboszowskiej i Kozłowie - 660mb –wartość 214 tys.6. Remont drogi powiatowej 1319 K Szczucin – Radgoszcz, 300 mb - wartość zadania 125.000,00 zł,7. Remont drogi powiatowej 1303 K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin, -600mb - wartość zadania 275.000,00 zł, Chodniki: 1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1317K Szczucin – Maniów Borki wartość zadania 98.166,86 zł. współfinansowanie z gminą Szczucin – wysokość otrzymanej dotacji 49.084,00zł.2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1327K Radgoszcz – Narożniki – wartość zadania 151.764,91 zł. – współfinansowanie z Gminą Radgoszcz – wysokość otrzymanej dotacji 80.587,17 zł.3. Budowa chodnika i kanalizacji opadowej wraz z zatoką parkingową przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole- Odporyszów – Breń w miejscowości Laskówka Chorąska o długości 229mb, wartość zadania 118.847,17 zł. współfinansowanie z Gminą Dąbrowa Tarnowska – wysokość otrzymanej dotacji 59.424,00 zł.4. Budowa chodnika i kanalizacji opadowej przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa T. – Sutków w miejscowości Gruszów Wielki o długości 178 mb, wartość zadania 60.000,00 zł. współfinansowanie z Gminą Dąbrowa Tarnowska – wysokość otrzymanej dotacji 30.000,00 zł.5. Budowa chodnika w Woli Mędrzechowskiej wartość zadania 99.865,03 zł.6.Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1301 K Wola Żelichowska – Gręboszów wartość zadania 68.699,87 zł. współfinansowanie z Gminą Gręboszów – wysokość otrzymanej dotacji 34.350,00 zł. Pozostałe urządzenia infrastruktury drogowej: 1. Remont urządzenia budowlanego – kanału burzowego w ciągu drogi powiatowej 1316 K Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Wielopole o wartości szacunkowej zadania 100.000,00 zł.2. przepust w ciągu drogi 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w Gruszowie Wielkim – wartość 74 tys. złw 2008 r. uzyskano dofinansowanie na drogi, których realizacja rozpocznie się w 2009r.1) Przebudowa drogi 1303K „Kozłów – Szczucin" w ramach w ramach rządowego programu (tzw. „schetynówka") długość 14,4 km wartość zadania 6 mln zł, współfinansowanie gmin: Szczucin, Bolesław, Mędrzechów i Gręboszów,2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1313K Dąbrowa Tarnowska – Żelichów na odcinku Dąbrowa Tarnowska – Żelichów" w ramach MRPO Dz. 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, schemat C – Drogi powiatowe; 14 km, wartość 10 mln, W ramach przygotowań do realizacji w latach następnych opracowano studium przygotowawcze i wykonywana jest dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Dąbrowskiego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz na odcinku Dąbrowa T. – Radgoszcz granica powiatu o długości 14,400 km" . Współfinansowanie z Gminą Dąbrowa Tarnowska i Radgoszcz. Rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z budową mostu na rzece Wisła. Samorządy Wojewódzkie zleciły przygotowanie studium wykonalności zadania. OCHRONA ZDROWIA W 2008 r. przy finansowym wsparciu samorządu Powiatu Dąbrowskiego zrealizowano następujące zadania w zakresie ochrony zdrowia:– zakończono inwestycję związaną z budową instalacji solarnej przy ZOZ stanowiącej część zadania pn. Termomodernizacja szpitala,– zakończono remont Pracowni Diagnostyki Obrazowej ZOZ oraz zakupiono nowoczesny sprzęt RTG wraz z tomografem komputerowym – szpital zakupił w/w sprzęt przy finansowym wsparciu samorządów gminnych, dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla ZOZ (RTG, tomograf komputerowy) wyniosła 134 618 zł– opracowano dokumentację na budowę nowoczesnego bloku operacyjnego (Powiat Dąbrowski udzielił na ten cel dotację w wysokości 79 500 zł), w dn. 31.10.2008 r. ZOZ złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę – ta ważna dla szpitala inwestycja zostanie zakończona do 2012 r.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom– Stowarzyszenie KLUB AMAZONKA pn. "Rehabilitacja fizyczna i psychiczna – profilaktyka i edukacja kobiet po mastektomii z terenu powiatu Dąbrowa Tarnowska"– Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, -zadanie pn. "Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy – elementarne". SPORT W ramach posiadanych środków zakupiono nagrody dla uczestników powiatowych imprez sportowych, organizowanych m.in. przez kluby/związki sportowe, szkoły oraz współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. Współorganizatorem większości powiatowych imprez sportowych jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, będący stowarzyszeniem kultury fizycznej nie prowadzącym działalności gospodarczej. Celem funkcjonowania Związku jest uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej, planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku i zainteresowań sportowych oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej organizowanej na obszarze Powiatu Dąbrowskiego i poza nim. PSZS jest głównym organizatorem wszystkich powiatowych zawodów sportowych skierowanych do uczniów szkół z terenu Powiatu Dąbrowskiego i organizowanych w ramach Igrzysk młodzieży szkolnej, Gimnazjady i Licealiady. W listopadzie br. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. W ramach projektu pn. "Pływanie – nasza pasja" przewidziano uczestnictwo 175 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Dąbrowski jest organem prowadzącym, dodatkowe, bezpłatne zajęcia na Krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie 12.01.2009- 10.12.2009 r. Uczniowie samodzielnie zdecydują, w których zajęciach chcą uczestniczyć tj. w zajęciach, ogólnie nazwanych „Zajęcia nauki pływania dla początkujących", bądź w zajęciach pod nazwą „Doskonalenie umiejętności pływania – dla zaawansowanych". Zajęcia będą przeprowadzane zazwyczaj w 15-sto osobowych grupach pod okiem doświadczonych instruktorów. Częstotliwość zajęć 1 raz w tygodniu (1 lub 2 godziny). Wartość projektu wynosi 67 980 zł, z czego 50% tj. 33 990 zł stanowi wkład własny Powiatu. KULTURA Samorząd Powiatu Dąbrowskiego utworzył pierwszą powiatową instytucję kultury - Powiatową Bibliotekę, która będzie również realizować zadania powiatu z zakresu kultury. Powiatowa Biblioteka ( jedna z pierwszych w kraju) rozpoczęła funkcjonowanie w maju 2008r. Podstawowymi zadaniami powiatowej biblioteki gromadzenie księgozbioru zwłaszcza dotyczącego wiedzy o własnym regionie oraz dokumentującego jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej. Dbając o dziedzictwo kulturowe Powiśla Dąbrowskiego, samorząd powiatowy utworzył w niszczejącym zespole dworsko – parkowym w Brniu „Centrum Polonii – Ośrodek Kultury Turystyki i Rekreacji". Aby instytucja ta mogła funkcjonować złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na adaptację pomieszczeń budynku stajni cugowej pod działalność tego centrum. Projekt obejmuje modernizację budynku stajni cugowych pod działalność instytucji kultury, budowę kotłowni w budynku dworu w Brniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Głównym celem powstania Centrum Polonii jest zwiększenie oddziaływania kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy regionu, wzrost dostępności do infrastruktury kulturalnej oraz ochrona unikalnego dziedzictwa kulturowego. Działalność tej instytucji będzie skupiała się w trzech obszarach:- obszar kulturowy- obszar biznesowy- obszar turystyczno – rekreacyjny Docelowo w ramach funkcjonowania Centrum Polonii będzie można skorzystać z kortów tenisowych, pełnowymiarowego stadionu z bieżnią i miejscami siedzącymi na około 3000 miejsc, placu zabaw dla dzieci, padoku umożliwiającego jazdę konną, tras rowerowych oraz wypożyczalni rowerów, restauracji oraz klubokawiarni, miejsc noclegowych o zróżnicowanym standardzie. W rozwój ten Centrum Polonii zaangażowały się również samorządy subregionu tarnowskiego. 31 lipca 2008r. doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy samorządami powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego oraz miasta Tarnowa. W ramach podpisanego listu intencyjnego samorządy zadeklarowały wspólną realizację projektów związanych z promocją kultury oraz podtrzymywaniem i umacnianiem więzi pomiędzy Polonią a subregionem tarnowskim. Również dla wsparcia działań związanych z odnową zabytków breńskich Starosta Dąbrowski powołał Honorowy Komitet wspierający rewaloryzację zabytkowego zespołu dworsko – parkowego w Brniu. Ideę utworzenia Centrum Polonii poparli również dziennikarze polonijni, którzy odwiedzili zespół dworsko – parkowy w Brniu podczas XVI Światowego Forum Mediów Polonijnych, które odbyło się 12 września 2008 roku w Brniu. Mówiąc o zadaniach związanych z upowszechnianiem kultury nie można zapomnieć o przygotowywanych konkursach i organizowanych imprezach kulturalnych. Po raz drugi odbył się Regionalny Konkurs poświęcony wartościom głoszonym przez Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim". Wspólnie z samorządami gminnymi udało się zorganizować regionalną imprezę pn. „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze", która odbyła się w Gminie Bolesław. Ponadto dofinansowano wiele imprez i konkursów organizowanych przez szkoły oraz organizacje pozarządowe. Doceniając działalność żołnierzy AK Powiat Dąbrowski złożył wnioski do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o nadanie Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski dla działaczy ŚZŻAK ZABYTKI Sam Powiat Dąbrowski jest właścicielem dwóch zabytków: Zespołu dworsko-parkowego w Brniu oraz części parku dworskiego z kordegardą w Szczucinie. Powiat czyni starania o przejęcie fortyfikacji ziemnych tzw. „Wałów szwedzkich" w Ćwikowie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Podstawowym celem Powiatu jest odnowienie Zespołu dworsko-parkowego w Brniu. Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie parku prowadzone były w ramach dotacji z programu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – „Konserwator 2008". Ponadto trwa stopniowa realizacja programu związana z przywróceniem dawnej świetności parkowi w Brniu. W chwili obecnej rozstrzygnięte zostały przetargi na inwentaryzację architektoniczną obiektów budowlanych (koszt – 67 442 zł) i inwentaryzację geodezyjną zieleni (koszt – 17 772 zł ), Następnym etapem będzie nawodnienie kanałów parkowych, opracowanie studium historyczno –przestrzennego założenia wraz inwentaryzacją przyrodniczą zieleni tj. opisem drzewostanu wraz z wykazem prac pielęgnacyjno-sanitarnych drzew i krzewów i zaznaczeniem drzew do usunięcia ze względów kompozycyjnych i sanitarnych. Ponadto Powiat złożył dwa wnioski do MRPO1. Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej wraz z ogrodzeniem przybramnym w zespole dworsko-parkowym w Brniu.Koszt całkowity: 769 000,00 PLNProjekt nie uzyskał dofinansowania, będzie składany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przyszłym roku.2. Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w Zespole Dworsko-Parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii-Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji Projekt ten, w zamierzeniach swych przygotowuje bazę materialną (budynek, środki trwałe) obiektu dla celów prowadzenia działalności kulturalnej przez nowopowołaną dla tych celów instytucję: „Centrum Polonii – Ośrodek kultury, turystyki i rekreacji" w Brniu zw. dalej "Centrum Polonii" Całkowity koszt projektu: 1 749 792,00 zł Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną, merytoryczną i techniczną i jest na etapie oceny strategicznej. W zakresie ochrony zabytków Powiat Dąbrowski udziela od trzech lat dotacji na zabytki wpisane do rejestru. W roku 2008 udzielono dotacji dla: Parafii w Radgoszczy – 5 tys. zł na renowację figury Matki Bożej Wniebowziętej przy kościele p.w. Św. Kazimierza w Radgoszczy, Parafii w Bolesławiu – 5 tys. zł osuszenie ścian, wymiana tynków, malowanie w kościele p.w. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Bolesławiu, Parafii w Gręboszowie – 5 tys. zł prace odwadniające, osuszenie ścian w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Gręboszowie, Parafii w Luszowicach – 5 tys. zł modernizacja instalacji elektrycznej w drewnianej wieży kościoła p.w. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Luszowicach. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W 2008 roku nawiązano współpracę międzynarodową z drugim krajem Unii Europejskiej - Słowacją. 21 czerwca 2008r. na Zamku w Starej Lubovni został podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Powiatem Stara Lubovna. Umowa przewiduje współpracę w takich sferach jak:- wymiana kulturalna i prezentowanie własnego dorobku dziedzictwa kulturowego poprzez udział w festiwalach, konkursach i innych wydarzeniach,- promocja osiągnięć gospodarczych oraz wzajemna pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i handlowych przedsiębiorstw,- promowanie walorów turystycznych regionu,- rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców partnerskich regionów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,- oświata, ochrona zdrowia i urbanistyka,- pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi regionów. Jest to już druga międzynarodowa umowa Powiatu Dąbrowskiego. Pierwsza umowa o współpracy międzynarodowej została podpisana z XVIII Dzielnicą Budapesztu w roku 2000. W ramach współpracy z XVIII Dzielnicą Budapesztu organizowane są wspólne przedsięwzięcia finansowane z funduszy europejskich np. Festiwal Winobrania Geza Krepuska. W 2008r. powiat udzielił dotacji w wysokości 20 tys. zł dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym. Powiat Dąbrowski przekazuje dotacje już dla dwóch Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w Kupieninie i nowopowstałym w Szarwarku. Uruchomione zostały Punkty Konsultacyjne w dwóch gminach i dodatkowe dyżury Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W Starostwie Powiatowym rozpoczął funkcjonowanie punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą