Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Program wyrównywania różnic między regionami II – rok 2013

Program wyrównywania różnic między regionami II – rok 2013

Program wyrównywania różnic między regionami II – rok 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II" oraz zatwierdził wykazy powiatów uprawnionych do uczestnictwa w programie w 2013 roku

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte,
w ramach:

1) obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

2) obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

3) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

4) obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,

5) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

6) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia),

7) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Wysokość środków przeznaczonych dla Powiatu Dąbrowskiego na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

1) w przypadku obszaru A, B, C – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

2) w przypadku obszaru D – 80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

3) w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,

4) w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,

5) w przypadku obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Beneficjentami programu mogą być dla:

1) obszaru A – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej,

2) obszaru B – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

3) obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

4) obszaru D – organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych,

5) obszaru E – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

6) obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe,

7) obszaru G – powiaty.

Warunki brzegowe i wskaźniki kosztów obowiązujące w programie w 2013 roku

W 2013 roku program realizowany jest we wszystkich obszarach. W programie obowiązują następujące wskaźniki kosztów, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

1) obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym
w ramach projektu,

2) obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,

3) obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

4) obszaru D –

a) do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) do 250.000,00 zł dla autobusów,

5) obszaru E - do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,

6) obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Tryb składania wniosków i wystąpień

Projektodawca składa projekt do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu. W przypadku obszaru A programu (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny) jest to samorząd województwa. Natomiast w obszarach wsparcia (obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, obszar C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, obszar D likwidacja barier transportowych, obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) jest to samorząd powiatowy.Jednostki samorządu terytorialnego składają do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON wystąpienia o uczestnictwo w programie, zawierające opisy projektów, zgłoszonych przez projektodawców z terenu działania samorządu.W przypadku, gdy projektodawcą jest jednostka samorządu szczebla wojewódzkiego lub powiatowego, wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu (projektów) tej jednostki składany jest do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON.W przypadku obszaru E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON.

Terminy składania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ustaliło termin na składanie do realizatora programu – Powiatu Dąbrowskiego wniosków do dnia 05 kwietnia 2013 roku.

Informacje o programie (procedury, program) oraz wzory wniosków umieszczone są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

Informacji udziela również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 5, tel. 0-14 642 – 44 – 15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II" oraz zatwierdził wykazy powiatów uprawnionych do uczestnictwa w programie w 2013 roku Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte,w ramach: 1) obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnychw sprzęt rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 2) obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 3) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, 4) obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, 5) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, 6) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia), 7) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Wysokość środków przeznaczonych dla Powiatu Dąbrowskiego na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć: 1) w przypadku obszaru A, B, C – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, 2) w przypadku obszaru D – 80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, 3) w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania, 4) w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON, 5) w przypadku obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Beneficjentami programu mogą być dla: 1) obszaru A – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej, 2) obszaru B – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne, 3) obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, 4) obszaru D – organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych, 5) obszaru E – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, 6) obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, 7) obszaru G – powiaty. Warunki brzegowe i wskaźniki kosztów obowiązujące w programie w 2013 roku W 2013 roku program realizowany jest we wszystkich obszarach. W programie obowiązują następujące wskaźniki kosztów, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku: 1) obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionymw ramach projektu, 2) obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt, 3) obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, 4) obszaru D – a) do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, b) do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, c) do 250.000,00 zł dla autobusów, 5) obszaru E - do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych, 6) obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu. Tryb składania wniosków i wystąpień Projektodawca składa projekt do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu. W przypadku obszaru A programu (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny) jest to samorząd województwa. Natomiast w obszarach wsparcia (obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, obszar C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, obszar D likwidacja barier transportowych, obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) jest to samorząd powiatowy.Jednostki samorządu terytorialnego składają do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON wystąpienia o uczestnictwo w programie, zawierające opisy projektów, zgłoszonych przez projektodawców z terenu działania samorządu.W przypadku, gdy projektodawcą jest jednostka samorządu szczebla wojewódzkiego lub powiatowego, wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu (projektów) tej jednostki składany jest do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON.W przypadku obszaru E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON. Terminy składania wniosków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ustaliło termin na składanie do realizatora programu – Powiatu Dąbrowskiego wniosków do dnia 05 kwietnia 2013 roku. Informacje o programie (procedury, program) oraz wzory wniosków umieszczone są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON. Informacji udziela również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 5, tel. 0-14 642 – 44 – 15