Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Prorodzinna debata samorządowa

Prorodzinna debata samorządowa

Prorodzinna debata samorządowa

Omówienie problemów realizacji zadań z zakresu polityki prorodzinnej i społecznej w powiecie dąbrowskim w kontekście założeń Małopolskiego Programu Polityki Parorodzinnej na lata 2004-2007, to główny temat poruszany podczas wspólnego spotkania przedstawicieli Sejmiku i Rady Powiatu Dąbrowskiego. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wspólnym obradom przewodniczyli Radna Sejmiku Elżbieta Zięba i Radny Powiatu Tadeusz Kwiatkowski. W posiedzeniu wzięli również udział starosta Krzysztof Kaczmarski, wicestarosta Kazimierz Tęczar, członkowie Zarządu Powiatu, dyrektorzy: Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Departamentu Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej i Domu Dziecka.
Celem tego posiedzenia była z jednej strony prezentacja Programu poprzez zaznajomienie przedstawicieli samorządu powiatowego z zadaniami nakreślonymi w Programie, natomiast z drugiej, przybliżenie problemów, jakie towarzyszą przy rozwiązywaniu spraw ważnych dla rodzin dąbrowszczyzny oraz wspólne poszukiwanie najlepszych działań i rozważenie możliwości pomocy ze strony województwa. Małopolski Program Polityki Prorodzinnej, przyjęty przez Sejmik składa się zasadniczo z trzech tematycznych części. W dość obszernej części prawnej dokonano przeglądu ustawodawstwa poświęconego rodzinie, zarówno międzynarodowego jak i polskiego. Wśród dokumentów międzynarodowych znalazła swe miejsce "Karta Praw Rodziny" ogłoszona przez Stolicę Apostolską.

W drugiej części przedstawiono pewien wycinek diagnozy kondycji małopolskich rodzin, przy czym wykorzystano dane uzyskane z ostatniego spisu powszechnego i raportu o stanie ubóstwa. Uwydatniły one bardzo trudną sytuację wielu małopolskich rodzin. Wśród klientów pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pieniężnych (prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza tzw. kryterium dochodowego, zbliżonego do minimum egzystencji - 300 zł. na osobę), 38% stanowią rodziny wielodzietne. Ponad 75% ubiegających się o taką pomoc nie osiąga pułapu minimum biologicznego. 
Z oceny sytuacji na rynku pracy wynika, że coraz więcej jest osób długotrwale bezrobotnych oraz kolejny raz odnotowanych w urzędach pracy jako bezrobotne. Taka sytuacja wymusza określone działania i mobilizację różnych podmiotów na rzecz służby rodzinie.

Część trzecia obejmuje zasadniczy program, przy czym godnym podkreślenia jest fakt wyeksponowania wśród priorytetów promocji i kreowania pozytywnego obrazu rodziny, co współcześnie należy do rzadkości, gdyż najczęściej politykę prorodzinną sprowadza się do pomocy społecznej i działań związanych z niwelowaniem już istniejących patologii. Kolejnymi celami są: zdrowa, silna i aktywna rodzina oraz efektywny system profilaktyki społecznej i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym.

Zdaniem radnej Elżbiety Zięby "…stworzenie rodzinom warunków do właściwego funkcjonowania powinno znaleźć odzwierciedlenie w długofalowej polityce państwa. Za stanowienie prawa odpowiada parlament i on przede wszystkim winien, w sposób systemowy, rozwiązywać problemy związane ze wspomaganiem rodzin we wszystkich fazach ich rozwoju. Natomiast sposób wykorzystania uregulowań prawnych dla umocnienia i rozwoju rodziny zależy od instytucji rządowych i struktur samorządowych".

Z dotychczasowego ustawodawstwa wynika, że każdy szczebel samorządu ma nieco inne zadania. Wiele zadań z tego zakresu przypisano powiatom. Samorządowi województwa przydzielono rolę kreatora polityki. Polega ona przede wszystkim na tym, by dostrzegał problem, zdiagnozował go, starał się go rozwiązać przy aktywnym udziale jednostek Województwa małopolskiego: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS), Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUW) albo poprzez inne podmioty, w tym samorządy innego szczebla i organizacje pozarządowe. Przy czym, jeśli to czynią inne podmioty, to rolą samorządu województwa może być wspieranie ich działania oraz promocja i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.
Organizatorzy spotkania podkreślają fakt, iż prezentowany Program, mimo że nie rozwiązuje wszystkich potrzeb małopolskich rodzin, to jednak dostrzega problem, proponuje określone rozwiązania i przewiduje pewną pulę środków na ich realizację.

"Od mobilizacji i współdziałania wielu osób i instytucji będzie zależało, czy zmieni się sytuacja małopolskich rodzin, czy rodzina i jej funkcja będzie dostrzegana i doceniana, czy wśród finansowanych i realizowanych zadań znajdą się projekty adresowane do rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. Ufam, ze przyjęcie przez Sejmik Programu Polityki Prorodzinnej jest pierwszym krokiem w służbie małopolskim rodzinom - podkreślaElżbieta Zięba, Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego". 

Podczas dąbrowskiego spotkania wypracowano wspólne wnioski związane m. in. z polityka prorodzinną i pomocą społeczną, realizowaną w zakresie PCPR i GOPS na szczeblu powiatowym i gminnym. 
Do głównych problemów w tym zakresie zaliczono:
- Niewystarczające finansowanie przez budżet Państwa Domów Dziecka jak również rodzin zastępczych i grup usamodzielnienia. Uznano, że wszystkie te działania realizowane w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powinny otrzymać odpowiednie wsparcie finansowe, gdyż przy obecnym poziomie, pomimo że obecnie powiat w dużym stopniu dofinansowuje te działania, nie jest możliwa dalsza właściwa realizacja tych zadań; 

- Brak środków z budżetu Państwa zarezerwowanych na dożywianie uczniów. Samorządy lokalne przy ciągłym dokładaniu zadań nie są w stanie zaspokoić tych potrzeb;

- Złą sytuację finansową Domów Pomocy Społecznej po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Nowe przepisy ograniczyły dopływ finansów do tych jednostek, co wpłynęło również na zmniejszenie liczby nowych pensjonariuszy, natomiast koszty stałe utrzymania pozostają na tym samym poziomie. W przypadku DPS w Kupieninie zmniejszyły się kwoty rocznego dofinansowania o ok. 120 tys. zł. Podobna sytuacja jest także w Dąbrowie Tarnowskiej. Przy dużych kosztach stałych i zmniejszającej się liczbie pensjonariuszy nasuwa się pytanie o przyszłość tych placówek. Wszystkie te problemy są szczególnie akcentowane przez szefów tych ośrodków oraz samorządy gminne, na które od 1 stycznia 2004 roku nałożono obowiązek finansowania tych zadań, nie zapewniając jednocześnie odpowiednich środków na ten cel. Cała ta sytuacja wpływa bardzo niekorzystnie na poprawę sytuacji życiowej osób znajdujących się w potrzebie a gminy nie mając odpowiedniego finansowania zaprzestają kierowania pensjonariuszy do DPS. Za ostatni rok odnotowano tylko dwa skierowania z terenu powiatu. 

- Proporcjonalnie niski poziom finansowania pensjonariuszy Zakładów Opieki Leczniczej na obszarach o niskich świadczeniach społecznych, do których zalicza się powiat dąbrowski. 

Leczenie i utrzymywanie pacjentów w ZOL zlokalizowanym w dąbrowskim szpitalu jest bardzo trudne z uwagi na niskie renty i emerytury, na ogół rolnicze, co w konsekwencji nie pozwala pokryć w pełni kosztów utrzymania pensjonariuszy przy obecnej refundacji udzielanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stąd wniosek uczestników posiedzenia o podwyższenie kwot udziału finansowego NFZ w tego typu przypadkach. Dodatkowo na obecny stan rzeczy negatywnie wpływa zatrzymywanie dodatku opiekuńczego dla osób, które znalazły się w Zakładzie Opieki Leczniczej a dotychczas pobierały go w domu rodzinnym.

Wszystkie opisane wnioski trafią do odpowiednich środowisk decyzyjnych i opiniotwórczych, tak aby jak najszerzej zasygnalizować istniejące problemy i na czas podjąć odpowiednie kroki, które doprowadzą do zmiany zaistniałej sytuacji.

Janusz Dubajka 

Źródło: inTARnet.pl

Omówienie problemów realizacji zadań z zakresu polityki prorodzinnej i społecznej w powiecie dąbrowskim w kontekście założeń Małopolskiego Programu Polityki Parorodzinnej na lata 2004-2007, to główny temat poruszany podczas wspólnego spotkania przedstawicieli Sejmiku i Rady Powiatu Dąbrowskiego.  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wspólnym obradom przewodniczyli Radna Sejmiku Elżbieta Zięba i Radny Powiatu Tadeusz Kwiatkowski. W posiedzeniu wzięli również udział starosta Krzysztof Kaczmarski, wicestarosta Kazimierz Tęczar, członkowie Zarządu Powiatu, dyrektorzy: Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Departamentu Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej i Domu Dziecka. Celem tego posiedzenia była z jednej strony prezentacja Programu poprzez zaznajomienie przedstawicieli samorządu powiatowego z zadaniami nakreślonymi w Programie, natomiast z drugiej, przybliżenie problemów, jakie towarzyszą przy rozwiązywaniu spraw ważnych dla rodzin dąbrowszczyzny oraz wspólne poszukiwanie najlepszych działań i rozważenie możliwości pomocy ze strony województwa. Małopolski Program Polityki Prorodzinnej, przyjęty przez Sejmik składa się zasadniczo z trzech tematycznych części. W dość obszernej części prawnej dokonano przeglądu ustawodawstwa poświęconego rodzinie, zarówno międzynarodowego jak i polskiego. Wśród dokumentów międzynarodowych znalazła swe miejsce "Karta Praw Rodziny" ogłoszona przez Stolicę Apostolską. W drugiej części przedstawiono pewien wycinek diagnozy kondycji małopolskich rodzin, przy czym wykorzystano dane uzyskane z ostatniego spisu powszechnego i raportu o stanie ubóstwa. Uwydatniły one bardzo trudną sytuację wielu małopolskich rodzin. Wśród klientów pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pieniężnych (prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza tzw. kryterium dochodowego, zbliżonego do minimum egzystencji - 300 zł. na osobę), 38% stanowią rodziny wielodzietne. Ponad 75% ubiegających się o taką pomoc nie osiąga pułapu minimum biologicznego.  Z oceny sytuacji na rynku pracy wynika, że coraz więcej jest osób długotrwale bezrobotnych oraz kolejny raz odnotowanych w urzędach pracy jako bezrobotne. Taka sytuacja wymusza określone działania i mobilizację różnych podmiotów na rzecz służby rodzinie. Część trzecia obejmuje zasadniczy program, przy czym godnym podkreślenia jest fakt wyeksponowania wśród priorytetów promocji i kreowania pozytywnego obrazu rodziny, co współcześnie należy do rzadkości, gdyż najczęściej politykę prorodzinną sprowadza się do pomocy społecznej i działań związanych z niwelowaniem już istniejących patologii. Kolejnymi celami są: zdrowa, silna i aktywna rodzina oraz efektywny system profilaktyki społecznej i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. Zdaniem radnej Elżbiety Zięby "…stworzenie rodzinom warunków do właściwego funkcjonowania powinno znaleźć odzwierciedlenie w długofalowej polityce państwa. Za stanowienie prawa odpowiada parlament i on przede wszystkim winien, w sposób systemowy, rozwiązywać problemy związane ze wspomaganiem rodzin we wszystkich fazach ich rozwoju. Natomiast sposób wykorzystania uregulowań prawnych dla umocnienia i rozwoju rodziny zależy od instytucji rządowych i struktur samorządowych". Z dotychczasowego ustawodawstwa wynika, że każdy szczebel samorządu ma nieco inne zadania. Wiele zadań z tego zakresu przypisano powiatom. Samorządowi województwa przydzielono rolę kreatora polityki. Polega ona przede wszystkim na tym, by dostrzegał problem, zdiagnozował go, starał się go rozwiązać przy aktywnym udziale jednostek Województwa małopolskiego: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS), Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUW) albo poprzez inne podmioty, w tym samorządy innego szczebla i organizacje pozarządowe. Przy czym, jeśli to czynią inne podmioty, to rolą samorządu województwa może być wspieranie ich działania oraz promocja i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. Organizatorzy spotkania podkreślają fakt, iż prezentowany Program, mimo że nie rozwiązuje wszystkich potrzeb małopolskich rodzin, to jednak dostrzega problem, proponuje określone rozwiązania i przewiduje pewną pulę środków na ich realizację. "Od mobilizacji i współdziałania wielu osób i instytucji będzie zależało, czy zmieni się sytuacja małopolskich rodzin, czy rodzina i jej funkcja będzie dostrzegana i doceniana, czy wśród finansowanych i realizowanych zadań znajdą się projekty adresowane do rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. Ufam, ze przyjęcie przez Sejmik Programu Polityki Prorodzinnej jest pierwszym krokiem w służbie małopolskim rodzinom - podkreślaElżbieta Zięba, Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego".  Podczas dąbrowskiego spotkania wypracowano wspólne wnioski związane m. in. z polityka prorodzinną i pomocą społeczną, realizowaną w zakresie PCPR i GOPS na szczeblu powiatowym i gminnym.  Do głównych problemów w tym zakresie zaliczono: - Niewystarczające finansowanie przez budżet Państwa Domów Dziecka jak również rodzin zastępczych i grup usamodzielnienia. Uznano, że wszystkie te działania realizowane w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powinny otrzymać odpowiednie wsparcie finansowe, gdyż przy obecnym poziomie, pomimo że obecnie powiat w dużym stopniu dofinansowuje te działania, nie jest możliwa dalsza właściwa realizacja tych zadań;  - Brak środków z budżetu Państwa zarezerwowanych na dożywianie uczniów. Samorządy lokalne przy ciągłym dokładaniu zadań nie są w stanie zaspokoić tych potrzeb; - Złą sytuację finansową Domów Pomocy Społecznej po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Nowe przepisy ograniczyły dopływ finansów do tych jednostek, co wpłynęło również na zmniejszenie liczby nowych pensjonariuszy, natomiast koszty stałe utrzymania pozostają na tym samym poziomie. W przypadku DPS w Kupieninie zmniejszyły się kwoty rocznego dofinansowania o ok. 120 tys. zł. Podobna sytuacja jest także w Dąbrowie Tarnowskiej. Przy dużych kosztach stałych i zmniejszającej się liczbie pensjonariuszy nasuwa się pytanie o przyszłość tych placówek. Wszystkie te problemy są szczególnie akcentowane przez szefów tych ośrodków oraz samorządy gminne, na które od 1 stycznia 2004 roku nałożono obowiązek finansowania tych zadań, nie zapewniając jednocześnie odpowiednich środków na ten cel. Cała ta sytuacja wpływa bardzo niekorzystnie na poprawę sytuacji życiowej osób znajdujących się w potrzebie a gminy nie mając odpowiedniego finansowania zaprzestają kierowania pensjonariuszy do DPS. Za ostatni rok odnotowano tylko dwa skierowania z terenu powiatu.  - Proporcjonalnie niski poziom finansowania pensjonariuszy Zakładów Opieki Leczniczej na obszarach o niskich świadczeniach społecznych, do których zalicza się powiat dąbrowski.  Leczenie i utrzymywanie pacjentów w ZOL zlokalizowanym w dąbrowskim szpitalu jest bardzo trudne z uwagi na niskie renty i emerytury, na ogół rolnicze, co w konsekwencji nie pozwala pokryć w pełni kosztów utrzymania pensjonariuszy przy obecnej refundacji udzielanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stąd wniosek uczestników posiedzenia o podwyższenie kwot udziału finansowego NFZ w tego typu przypadkach. Dodatkowo na obecny stan rzeczy negatywnie wpływa zatrzymywanie dodatku opiekuńczego dla osób, które znalazły się w Zakładzie Opieki Leczniczej a dotychczas pobierały go w domu rodzinnym. Wszystkie opisane wnioski trafią do odpowiednich środowisk decyzyjnych i opiniotwórczych, tak aby jak najszerzej zasygnalizować istniejące problemy i na czas podjąć odpowiednie kroki, które doprowadzą do zmiany zaistniałej sytuacji. Janusz Dubajka  Źródło: inTARnet.pl