Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rusza nabór wniosków o przyznanie tzw. "stypendium unijnego"

Rusza nabór wniosków o przyznanie tzw. "stypendium unijnego"

Rusza nabór wniosków o przyznanie tzw.

W dniach 15 września - 13 października 2008 r. uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych". Zasady przyznawania tego "stypendium unijnego" różnią się jednak od tych zasad, które obowiązywały dotychczas.

 "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" to projekt współfinansowany ze środków Uniii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i budżetu Województwa Małopolskiego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

O stypendium może ubiegać się uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:

  •  uczęszcza do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
  • uzyskał średnią z ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium (czyli na rok szkolny 2008/2009, średnia ocen brana pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium, dotyczyć będzie roku szkolnego 2007/2008);
  • dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (obecnie jest to kwota 1008 zł netto miesięcznie lub, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1166 zł netto miesięcznie);
  • wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi (wyniki olimpiad, konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie laureata lub finalisty w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium);
  • przedłożył w wyznaczonym terminie (tj. 15 września – 13 października 2008 r.) wniosek o przyznanie stypendium oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających dochód i osiągnięcia edukacyjne.

Wniosek o przyznanie stypendium przygotowuje uczeń wraz z rodzicem/prawnym opiekunem, z pomocą nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach: w wersji papierowej (wydrukowanej z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy) oraz w wersji elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD). Wersja papierowa musi być zgodna z wersją elektroniczną.

Stypendium przyznawane będzie na okres 12 miesięcy, a jego miesięczna wysokość wynosić będzie 500 zł brutto. Opiekunowi Dydaktycznemu stypendysty, który będzie czuwać nad rozwojem edukacyjnym ucznia przysługiwać będzie comiesięczne wynagrodzenie w wysokości do 30% stypendium ucznia. Opiekun może wspierać kilku stypendystów, jednak jego wynagrodzenie nie może być wyższe niż 500 zł brutto miesięcznie. 

Wniosek ucznia o przyznanie stypendium wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dochód oraz osiągnięcia edukacyjne należy złożyć w terminie 15 września –    13 października 2008 r. w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00).

Dokumenty można przesłać również kurierem lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół ds. Stypendiów, I piętro, pokój nr 110)
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

Regulamin udzielania stypendiów w ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest na stronach internetowych Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości: www.mcp.malopolska.pl

Szczegółowych informacji na temat stypendium udziela Pan Łukasz Gawron – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, tel. 012/ 376-91-04; e-mail do kontaktu w sprawie stypendiów: info.uczen@mcp.malopolska.pl

W dniach 15 września - 13 października 2008 r. uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych". Zasady przyznawania tego "stypendium unijnego" różnią się jednak od tych zasad, które obowiązywały dotychczas.  "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" to projekt współfinansowany ze środków Uniii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i budżetu Województwa Małopolskiego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. O stypendium może ubiegać się uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:  uczęszcza do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego; uzyskał średnią z ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium (czyli na rok szkolny 2008/2009, średnia ocen brana pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium, dotyczyć będzie roku szkolnego 2007/2008); dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (obecnie jest to kwota 1008 zł netto miesięcznie lub, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1166 zł netto miesięcznie); wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi (wyniki olimpiad, konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie laureata lub finalisty w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium); przedłożył w wyznaczonym terminie (tj. 15 września – 13 października 2008 r.) wniosek o przyznanie stypendium oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających dochód i osiągnięcia edukacyjne. Wniosek o przyznanie stypendium przygotowuje uczeń wraz z rodzicem/prawnym opiekunem, z pomocą nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wniosek należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach: w wersji papierowej (wydrukowanej z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy) oraz w wersji elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD). Wersja papierowa musi być zgodna z wersją elektroniczną. Stypendium przyznawane będzie na okres 12 miesięcy, a jego miesięczna wysokość wynosić będzie 500 zł brutto. Opiekunowi Dydaktycznemu stypendysty, który będzie czuwać nad rozwojem edukacyjnym ucznia przysługiwać będzie comiesięczne wynagrodzenie w wysokości do 30% stypendium ucznia. Opiekun może wspierać kilku stypendystów, jednak jego wynagrodzenie nie może być wyższe niż 500 zł brutto miesięcznie.  Wniosek ucznia o przyznanie stypendium wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dochód oraz osiągnięcia edukacyjne należy złożyć w terminie 15 września –    13 października 2008 r. w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00). Dokumenty można przesłać również kurierem lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Zespół ds. Stypendiów, I piętro, pokój nr 110) ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków Regulamin udzielania stypendiów w ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest na stronach internetowych Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości: www.mcp.malopolska.pl Szczegółowych informacji na temat stypendium udziela Pan Łukasz Gawron – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, tel. 012/ 376-91-04; e-mail do kontaktu w sprawie stypendiów: info.uczen@mcp.malopolska.pl