Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Stanowisko Dyrekcji ZOZ w sprawie podwyżek

Stanowisko Dyrekcji ZOZ w sprawie podwyżek

Stanowisko Dyrekcji ZOZ w sprawie podwyżek

W związku z żądaniami związków zawodowych ZOZ dotyczącymi podwyżek oraz pojawiającymi się informacjami medialnymi na ten temat, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przedkłada w załączeniu stanowisko Dyrekcji ZOZ odnoszące się do poruszanych w pismach związków zawodowych oraz w mediach kwestii.

„Na podstawie wyników finansowych ZOZ za ostatnie lata, nie ma możliwości zwiększenia kosztów wynagrodzeń, bez narażenia Zakładu na pogłębienie deficytu. Wzrost cen za usługi, media, benzynę, leki, sprzęt medyczny, konserwację i naprawy aparatury i sprzętu medycznego i inne materiały niezbędne do funkcjonowania Zakładu na przestrzeni ostatnich lat nie miały żadnego przełożenia na wzrost ceny świadczeń kontraktowanych przez NFZ, a jednocześnie od 2011 roku znacznie zmniejszono zwrot należności za świadczenia wykonywane ponad limit. Świadczenia wykonywane zgodnie z potrzebami zdrowotnymi rejonu profilaktyczno-leczniczym nie miały zasadniczego znaczenia w zwiększaniu limitu świadczeń na następny rok kalendarzowy. Sądzę, że ten temat jest ogólnie znany i nie potrzebuje w tym miejscu dodatkowego uzasadnienia.

- Związki Zawodowe Pielęgniarek i Położnych wystąpiły w ramach sporu zbiorowego o podwyżki dla pielęgniarek i położnych o średnio 800 zł na równoważnik etatów, co przy 241,6 r.et. oznacza wzrost kosztów osobowych w tej grupie zawodowej o 193 280,00 zł miesięcznie a 2 319360,00 zł rocznie

- Komisja Zakładowa Krajowego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych żądając 1000,00 zł podwyżki na jeden etat ratownika medycznego co przy zatrudnieniu 26 równoważników etatowych wynosi 26 000,00 zł miesięcznie i 312 000,00 zł rocznie

- pozostałe Związki zawodowe występując w imieniu własnych członków oraz pracowników nie należących do związków, nie określiły oczekiwanej kwoty podwyżki, lecz zażądały równego traktowania wszystkich pracowników i podkreślając, iż nie wyrażają zgody na uwzględnienie w podwyżkach jedynie grup pracowników tych związków zawodowych które wystąpiły w spór zbiorowy z pracodawcą. Zaznaczyły również, że podchodząc ze zrozumieniem do trudnej sytuacji finansowej w służbie zdrowia i w Naszym Zakładzie, bardziej koncentrowały się na utrzymaniu miejsc pracy  i  dlatego nie wstąpiły do tej pory w spór zbiorowy z pracodawcą.

Na  sytuację bieżącą Zakładu wpływ ma wiele czynników. Niekorzystne trendy finansowe zaczynają się pokazywać od 2008 roku. W tym miejscu przytoczę jedynie kilka istotnych czynników dla zrozumienia obecnej kondycji finansowej Zakładu:

- w 2008 roku przy tej samem strukturze organizacyjnej zatrudnienie wzrosło o 17,93 r.et. w a wynagrodzenia ogółem o 1 549 278 zł w stosunku do 2007 roku, oraz nastąpił wzrost zatrudnienia  w ramach kontraktów o 6,69 r.et. a wartość wynagrodzenia kontraktowego wzrosła o 2 807 309,00 zł. Ogółem koszty funkcjonowania Zakładu wzrosły o 5 282 296,00 zł, przy wzroście przychodów na poziomie 5 543 377,00 zł.

- w 2009 roku zwiększa się zatrudnienie o dalsze 11,27 r.et., czyli łącznie od 2007 roku zatrudnienie wzrosło o 29,21 r.et. a koszty wynagrodzeń w stosunku do 2008 roku wzrastają o  557 980,00 zł. Zatrudnienie w ramach kontraktów wzrasta o 9,51 r.et. a wartość kontraktów o 651 427,00 zł. Ogółem koszty funkcjonowania Zakłady wzrastają o 3 693 866 zł, przy wzroście przychodów o 3 427 913 zł.

- w 2010 roku po raz pierwszy przychody są niże od przychodów z 2009 roku i po raz pierwszy następuje redukcja zatrudnienia o 24,83 r.et. przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia kontraktowego jedynie o 1 etat. Koszty wynagrodzeń wzrastają o 901 770 ,00 zł w tym koszty redukcji zatrudnienia oraz skutki podwyżki dla pielęgniarek i położnych  oraz ratowników medycznych w wysokości 568 484,80 zł. Koszty wynagrodzeń kontraktowych wzrastają w stosunku do 2009 roku o 412 615,00 zł. Koszty funkcjonowania Zakładu wzrastają o 2 257 099,00 zł, przy zmniejszonych przychodach o 17 038,00 zł.

- w 2011 roku następuję gwałtowny spadek przychodów o ogółem 649 302, zł  w tym zakontraktowane w NFZ świadczenia na 2011 rok na porównywalną działalność są niższe o ponad 1 000 000,00 zł, jednocześnie pozyskano  kontrakt na nową działalność (opieka całodobowa od 1 marca 2011 roku). Zatrudnienie wzrosło o 2 r.et. i o 3,36 r.et. w zatrudnieniu kontraktowym w stosunku do 2010 roku, pomimo uruchomienia nowej działalności wymagającej zatrudnienia 20 osób (Blok operacyjny, sala obserwacyjna, opieka całodobowa). Ogółem koszty wynagrodzeń w stosunku do 2010 roku zmniejszyły się o 111 093,00 zł. Skutki podwyżki z roku 2010 dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych spowodowały wzrost kosztów wynagrodzeń o 677 979,14 zł (ze składkami o 801 135,75 zł), wzrost wynagrodzenia kontraktowego wyniósł 893 538,00 zł.

Koszty funkcjonowania wzrosły w stosunku do 2010 roku o 2 257 099,00 zł przy obniżonych przychodach o 649 302,00 zł.

- w marcu 2011 roku został oddany do użytku nowy Blok Operacyjny i jego koszt w stosunku do kosztów „starego” Bloku Operacyjnego był wyższy o 1 264 096,70 zł,

- koszty działalności opieki całodobowej wzrosły o 674 763,00 zł,

- wstrzymanie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej refundacji do zatrudnienia osób niepełnosprawnych  miało wpływ na obniżenie przychodów o 231 480,00 zł,

- w 2012 roku – zgodnie z obowiązującą ustawą, została przyznana podwyżka pracownikom w tym z kwoty przeznaczonej na podwyżki 70% otrzymały pielęgniarki i położne. Ratownicy medyczni z puli pozostałej dla wszystkich pracowników otrzymali podwyżki na podobnym co pielęgniarki poziomie. W związku z tym wzrost wynagrodzeń łącznie  w stosunku do 2011 roku wyniósł  823 409,00 zł. Zatrudnienie etatowe zmniejszyło się o 22,67 r.et., zatrudnienie kontraktowe zmniejszyło się o 0,39 r.et. Koszty funkcjonowania Zakładu wzrosły o 2 239 932,00 zł a przychody wzrosły o 5 331 903,00 zł.

- w 2013 roku – wypłacone zostało wyrównanie do obligatoryjnych podwyżek z 2012 roku w wysokości 462 369,00 zł a wraz ze składką 553 461,00 zł.  Łącznie od 2010 roku wynagrodzenia wzrosły o 1 130 247,00 zł pomimo znacznych redukcji etatów. W stosunku do 2012 roku zatrudnienie zmniejszyło się o 7,59 r.et., zatrudnienie w ramach kontraktów pozostało bez zmian. Nie bez znaczenia na utratę możliwości pozyskania dodatkowych przychodów, była decyzja związana z przekazaniem Tomografu Komputerowego jako wkładu własnego do projektu dotowanego z Unii Europejskiej (decyzja podjęta w 2008 r.) co od 2008 do 2016 roku pozbawiło Zakład możliwości wykonywanych odpłatnie tych badań, jednocześnie zmuszając mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej do wykonywania tych badań w miejscowościach odległych od ich miejsca zamieszkania. Utracone na tej działalności przychody średnio rocznie można szacować na poziomie 70 000,00 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu jest znana od wielu lat, od roku 2008 wzrastają koszty funkcjonowania Zakładu o 5 282 296,00 zł co rzutuje na koszty następnych lat a od 2009 roku zaczynała ulegać pogorszeniu i gdyby nie fakt iż nastąpiło umorzenie w wysokości 1 003 545,20 zł pożyczki restrukturyzacyjnej  z 2005 roku, wynik finansowy byłby już ujemny, co wynika z materiałów opracowanych końcem 2010 roku przez poprzedniego Dyrektora Zakładu.

Od 2011 roku do końca 2013 roku Zakład spłacił ogółem 12 585 365,47 zł kredytów, pożyczek cesji  i odsetek od zobowiązań i kredytów. Obciążenia spłatą zobowiązań oraz wzrost cen rynkowych towarów i usług przyczynia się do problemów związanych z brakiem „gotówki” . Wypłata wyrównania w 2013 roku obligatoryjnych podwyżek w wysokości 553 461,02 zł ze środków bieżących przyczyniła się do braku możliwości wypłacenia w pełnej wysokości funduszu socjalnego. W tej sytuacji, Zakład stanął przed bardzo trudną decyzją dotyczącą wyboru pomiędzy zabezpieczeniem kosztów leczeniem pacjenta a wypłatą kolejnej transzy funduszu socjalnego. Fakt nie przelania w terminie należności na fundusz socjalny stał się przyczyną wystąpienia Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na drogę sądową co też przyczyni się do poniesienia dodatkowych kosztów ale nie będzie miało wpływu na wzrost przychodów (gotówki).

W świetle przedstawionych powyżej argumentów, kierownictwo Zakładu nie może przychylić się do oczekiwań załogi, związanych z podwyżką wynagrodzeń. Jakikolwiek wzrost kosztów funkcjonowania Zakładu może w świetle obowiązujących przepisów prawa, wymusić przekształcenie formy prawnej Zakładu lub /…/, może doprowadzić do całkowitej likwidacji Szpitala na podstawie niekorzystnego wyniku finansowego.”

Dyrektor ZOZ

w Dąbrowie Tarnowskiej

Teresa Kopczyńska

 

W związku z żądaniami związków zawodowych ZOZ dotyczącymi podwyżek oraz pojawiającymi się informacjami medialnymi na ten temat, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przedkłada w załączeniu stanowisko Dyrekcji ZOZ odnoszące się do poruszanych w pismach związków zawodowych oraz w mediach kwestii. „Na podstawie wyników finansowych ZOZ za ostatnie lata, nie ma możliwości zwiększenia kosztów wynagrodzeń, bez narażenia Zakładu na pogłębienie deficytu. Wzrost cen za usługi, media, benzynę, leki, sprzęt medyczny, konserwację i naprawy aparatury i sprzętu medycznego i inne materiały niezbędne do funkcjonowania Zakładu na przestrzeni ostatnich lat nie miały żadnego przełożenia na wzrost ceny świadczeń kontraktowanych przez NFZ, a jednocześnie od 2011 roku znacznie zmniejszono zwrot należności za świadczenia wykonywane ponad limit. Świadczenia wykonywane zgodnie z potrzebami zdrowotnymi rejonu profilaktyczno-leczniczym nie miały zasadniczego znaczenia w zwiększaniu limitu świadczeń na następny rok kalendarzowy. Sądzę, że ten temat jest ogólnie znany i nie potrzebuje w tym miejscu dodatkowego uzasadnienia. - Związki Zawodowe Pielęgniarek i Położnych wystąpiły w ramach sporu zbiorowego o podwyżki dla pielęgniarek i położnych o średnio 800 zł na równoważnik etatów, co przy 241,6 r.et. oznacza wzrost kosztów osobowych w tej grupie zawodowej o 193 280,00 zł miesięcznie a 2 319360,00 zł rocznie - Komisja Zakładowa Krajowego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych żądając 1000,00 zł podwyżki na jeden etat ratownika medycznego co przy zatrudnieniu 26 równoważników etatowych wynosi 26 000,00 zł miesięcznie i 312 000,00 zł rocznie - pozostałe Związki zawodowe występując w imieniu własnych członków oraz pracowników nie należących do związków, nie określiły oczekiwanej kwoty podwyżki, lecz zażądały równego traktowania wszystkich pracowników i podkreślając, iż nie wyrażają zgody na uwzględnienie w podwyżkach jedynie grup pracowników tych związków zawodowych które wystąpiły w spór zbiorowy z pracodawcą. Zaznaczyły również, że podchodząc ze zrozumieniem do trudnej sytuacji finansowej w służbie zdrowia i w Naszym Zakładzie, bardziej koncentrowały się na utrzymaniu miejsc pracy  i  dlatego nie wstąpiły do tej pory w spór zbiorowy z pracodawcą. Na  sytuację bieżącą Zakładu wpływ ma wiele czynników. Niekorzystne trendy finansowe zaczynają się pokazywać od 2008 roku. W tym miejscu przytoczę jedynie kilka istotnych czynników dla zrozumienia obecnej kondycji finansowej Zakładu: - w 2008 roku przy tej samem strukturze organizacyjnej zatrudnienie wzrosło o 17,93 r.et. w a wynagrodzenia ogółem o 1 549 278 zł w stosunku do 2007 roku, oraz nastąpił wzrost zatrudnienia  w ramach kontraktów o 6,69 r.et. a wartość wynagrodzenia kontraktowego wzrosła o 2 807 309,00 zł. Ogółem koszty funkcjonowania Zakładu wzrosły o 5 282 296,00 zł, przy wzroście przychodów na poziomie 5 543 377,00 zł. - w 2009 roku zwiększa się zatrudnienie o dalsze 11,27 r.et., czyli łącznie od 2007 roku zatrudnienie wzrosło o 29,21 r.et. a koszty wynagrodzeń w stosunku do 2008 roku wzrastają o  557 980,00 zł. Zatrudnienie w ramach kontraktów wzrasta o 9,51 r.et. a wartość kontraktów o 651 427,00 zł. Ogółem koszty funkcjonowania Zakłady wzrastają o 3 693 866 zł, przy wzroście przychodów o 3 427 913 zł. - w 2010 roku po raz pierwszy przychody są niże od przychodów z 2009 roku i po raz pierwszy następuje redukcja zatrudnienia o 24,83 r.et. przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia kontraktowego jedynie o 1 etat. Koszty wynagrodzeń wzrastają o 901 770 ,00 zł w tym koszty redukcji zatrudnienia oraz skutki podwyżki dla pielęgniarek i położnych  oraz ratowników medycznych w wysokości 568 484,80 zł. Koszty wynagrodzeń kontraktowych wzrastają w stosunku do 2009 roku o 412 615,00 zł. Koszty funkcjonowania Zakładu wzrastają o 2 257 099,00 zł, przy zmniejszonych przychodach o 17 038,00 zł. - w 2011 roku następuję gwałtowny spadek przychodów o ogółem 649 302, zł  w tym zakontraktowane w NFZ świadczenia na 2011 rok na porównywalną działalność są niższe o ponad 1 000 000,00 zł, jednocześnie pozyskano  kontrakt na nową działalność (opieka całodobowa od 1 marca 2011 roku). Zatrudnienie wzrosło o 2 r.et. i o 3,36 r.et. w zatrudnieniu kontraktowym w stosunku do 2010 roku, pomimo uruchomienia nowej działalności wymagającej zatrudnienia 20 osób (Blok operacyjny, sala obserwacyjna, opieka całodobowa). Ogółem koszty wynagrodzeń w stosunku do 2010 roku zmniejszyły się o 111 093,00 zł. Skutki podwyżki z roku 2010 dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych spowodowały wzrost kosztów wynagrodzeń o 677 979,14 zł (ze składkami o 801 135,75 zł), wzrost wynagrodzenia kontraktowego wyniósł 893 538,00 zł. Koszty funkcjonowania wzrosły w stosunku do 2010 roku o 2 257 099,00 zł przy obniżonych przychodach o 649 302,00 zł. - w marcu 2011 roku został oddany do użytku nowy Blok Operacyjny i jego koszt w stosunku do kosztów „starego” Bloku Operacyjnego był wyższy o 1 264 096,70 zł, - koszty działalności opieki całodobowej wzrosły o 674 763,00 zł, - wstrzymanie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej refundacji do zatrudnienia osób niepełnosprawnych  miało wpływ na obniżenie przychodów o 231 480,00 zł, - w 2012 roku – zgodnie z obowiązującą ustawą, została przyznana podwyżka pracownikom w tym z kwoty przeznaczonej na podwyżki 70% otrzymały pielęgniarki i położne. Ratownicy medyczni z puli pozostałej dla wszystkich pracowników otrzymali podwyżki na podobnym co pielęgniarki poziomie. W związku z tym wzrost wynagrodzeń łącznie  w stosunku do 2011 roku wyniósł  823 409,00 zł. Zatrudnienie etatowe zmniejszyło się o 22,67 r.et., zatrudnienie kontraktowe zmniejszyło się o 0,39 r.et. Koszty funkcjonowania Zakładu wzrosły o 2 239 932,00 zł a przychody wzrosły o 5 331 903,00 zł. - w 2013 roku – wypłacone zostało wyrównanie do obligatoryjnych podwyżek z 2012 roku w wysokości 462 369,00 zł a wraz ze składką 553 461,00 zł.  Łącznie od 2010 roku wynagrodzenia wzrosły o 1 130 247,00 zł pomimo znacznych redukcji etatów. W stosunku do 2012 roku zatrudnienie zmniejszyło się o 7,59 r.et., zatrudnienie w ramach kontraktów pozostało bez zmian. Nie bez znaczenia na utratę możliwości pozyskania dodatkowych przychodów, była decyzja związana z przekazaniem Tomografu Komputerowego jako wkładu własnego do projektu dotowanego z Unii Europejskiej (decyzja podjęta w 2008 r.) co od 2008 do 2016 roku pozbawiło Zakład możliwości wykonywanych odpłatnie tych badań, jednocześnie zmuszając mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej do wykonywania tych badań w miejscowościach odległych od ich miejsca zamieszkania. Utracone na tej działalności przychody średnio rocznie można szacować na poziomie 70 000,00 zł. Sytuacja finansowa Zakładu jest znana od wielu lat, od roku 2008 wzrastają koszty funkcjonowania Zakładu o 5 282 296,00 zł co rzutuje na koszty następnych lat a od 2009 roku zaczynała ulegać pogorszeniu i gdyby nie fakt iż nastąpiło umorzenie w wysokości 1 003 545,20 zł pożyczki restrukturyzacyjnej  z 2005 roku, wynik finansowy byłby już ujemny, co wynika z materiałów opracowanych końcem 2010 roku przez poprzedniego Dyrektora Zakładu. Od 2011 roku do końca 2013 roku Zakład spłacił ogółem 12 585 365,47 zł kredytów, pożyczek cesji  i odsetek od zobowiązań i kredytów. Obciążenia spłatą zobowiązań oraz wzrost cen rynkowych towarów i usług przyczynia się do problemów związanych z brakiem „gotówki” . Wypłata wyrównania w 2013 roku obligatoryjnych podwyżek w wysokości 553 461,02 zł ze środków bieżących przyczyniła się do braku możliwości wypłacenia w pełnej wysokości funduszu socjalnego. W tej sytuacji, Zakład stanął przed bardzo trudną decyzją dotyczącą wyboru pomiędzy zabezpieczeniem kosztów leczeniem pacjenta a wypłatą kolejnej transzy funduszu socjalnego. Fakt nie przelania w terminie należności na fundusz socjalny stał się przyczyną wystąpienia Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na drogę sądową co też przyczyni się do poniesienia dodatkowych kosztów ale nie będzie miało wpływu na wzrost przychodów (gotówki). W świetle przedstawionych powyżej argumentów, kierownictwo Zakładu nie może przychylić się do oczekiwań załogi, związanych z podwyżką wynagrodzeń. Jakikolwiek wzrost kosztów funkcjonowania Zakładu może w świetle obowiązujących przepisów prawa, wymusić przekształcenie formy prawnej Zakładu lub /…/, może doprowadzić do całkowitej likwidacji Szpitala na podstawie niekorzystnego wyniku finansowego.” Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Teresa Kopczyńska