Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Stanowisko Starostwa Powiatowego dotyczące byłego Dyrektora ZSP w Szczucinie Jana Giery

Stanowisko Starostwa Powiatowego dotyczące byłego Dyrektora ZSP w Szczucinie Jana Giery

Stanowisko Starostwa Powiatowego dotyczące byłego Dyrektora ZSP w Szczucinie Jana Giery

W artykule autorstwa red. Zofii Sitarz, pod tytułem: „Odwołany dyrektor dostanie odszkodowanie", opublikowanym 5 lutego 2014 r. w Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym „TEMI" o numer 6 (1748), podano Czytelnikom nieścisłe informacje dotyczące Jana Giery - byłego Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) w Szczucinie.

Stwierdzamy, że informacje przekazane czytelnikom w przytoczonym artykule są nieściłe, w związku z tym przedstawiamy mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego fakty, które znajdują swoje odzwierciedlenie w posiadanej dokumentacji.

W miesiącu kwietniu 2012 roku do Zarządu Powiatu Dąbrowskiego wpłynęło pismo ówczesnego Dyrektora Szkoły Pana Jana Giery, o konieczności przekształcenia placówki, jako szansy jej rozwoju oraz zagospodarowania i remontu niszczejących obiektów warsztatowych.

Proces ten rozpoczął się podjętą w dniu 16 sierpnia 2012 roku uchwałą intencyjną Rady Powiatu Dąbrowskiego wpisującą Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych (PCEiKZ) w założenia programów strategicznych w nowym okresie programowania i Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020.

Powołanie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, w skład, którego weszły wszystkie szkoły, uprzednio należące do ZSP i nowo utworzony Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, jest formą zdecydowanie tańszą niż utworzenie samodzielnego ośrodka z wydzieleniem majątku i tworzeniem nowej administracji. Powołanie placówki poprzedzały prowadzone przez Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia liczne konsultacje z Kuratorium Oświaty w Krakowie, Radą Pedagogiczną oraz związkami zawodowymi.

Konsekwencją Uchwały Rady Powiatu o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie i utworzeniu Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych była likwidacja stanowiska dyrektora ZSP, w następstwie czego Zarząd Powiatu Dąbrowskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, w dniu 29 maja 2013 roku podjął uchwałę o odwołaniu Pana Jana Giery z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. Z treści uchwały wynikało, że Pan Jan Giera dopiero z dniem 31 sierpnia 2013 roku przestanie pełnić funkcję dyrektora tej szkoły, czyli z dniem kiedy kończy się rok szkolny. Pismem z dnia 4 czerwca 2013 roku został poinformowany o decyzji Zarządu Powiatu, czyli na 3 miesiące przed zakończeniem pełnienia tej funkcji. Nie jest więc prawdą, że z funkcji został zwolniony nagle i w trakcie roku szkolnego. Wiadomo również, że Dyrektor zdecydowanie wcześniej wiedział o konieczności przeprowadzenia konkursu, gdyż w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły złożonym w dniu 30 kwietnia 2013 r. wykazał vacat na stanowisku dyrektora placówki, a samemu sobie przydzielił obowiązki nauczyciela, w pełnym wymiarze godzin, co przyjęła Rada Pedagogiczna, akceptując arkusz organizacyjny placówki od nowego roku szkolnego 2013/2014. Jedynym powodem takiej decyzji był brak stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowej strukturze organizacyjnej placówki od 1 września 2013 roku.

Konsekwencją zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły było ogłoszenie przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w dniu 4 czerwca 2013 roku konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

Organizacja konkursu na stanowisko dyrektora tej placówki przebiegała zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi. Jednym z jego etapów jest przygotowanie składu komisji konkursowej, w której uczestniczy 10 osób wyłonionych zgodnie z ustawą, z różnych instytucji i organizacji. Są to trzej przedstawiciele organu prowadzącego, dwóch przedstawicieli kuratorium oświaty, jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej, jeden przedstawiciel Rady Rodziców, po jednym przedstawicielu nauczycielskich związków zawodowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy. Komisja konkursowa w tajnym głosowaniu na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2013 roku, już w pierwszej turze, wyłoniła kandydata na dyrektora szkoły a Zarząd Powiatu w dniu 16 lipca zatwierdził wyniki komisji konkursowej. Do Zarządu Powiatu nie wpłynęły żadne skargi na pracę komisji czy zawiadomienia o złamaniu procedur konkursowych. W komisji zasiadało dwóch przedstawicieli Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, którzy w rozmowie z pracownikami Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia dobrze ocenili organizację posiedzenia komisji konkursowej. Pomówienia radnego Wiesława Krajewskiego w stosunku do dwóch radnych, którzy byli członkami tejże komisji są obrażające, gdyż osoby te reprezentowały organ prowadzący szkołę, jako przedstawiciele Rady Powiatu, dodatkowo reprezentujący region powiatu, na którego terenie znajduje się szkoła, której konkurs dotyczył. Jeżeli zostali obdarzeni zaufaniem przez wyborców, to dalece nie na miejscu jest podważać ich autorytet.

O słuszności przyjętych przez Zarząd Powiatu decyzji przekształceniowych świadczą zapytania płynące z innych powiatów, dotyczące tworzenia podobnych placówek.

Wydział REZ przygotowując statut nowej placówki prowadził szerokie konsultacje z pracownikami szkoły, związkami zawodowymi, rodzicami, kuratorium oświaty, dyrekcją szkoły. Kiedy w kwietniu 2012 roku Pan Jan Giera, pełniący wtedy funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, zwrócił się do starostwa powiatowego z pismem o utworzenie ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, przedstawił w nim przepisy mówiące o możliwości utworzenia takiej placówki, natomiast nie zawierało ono nawet projektu statutu tej placówki. Projekt statutu Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego został opracowany i przygotowany przez pracowników Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia i przesłany do dyrektora szkoły z prośbą o naniesienie ewentualnych poprawek, które zostały przesłane jak i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i związki zawodowe. Jest więc nieprawdą, że dyrektor sam tworzył ośrodek, natomiast brał w tym procesie udział.

Nowa placówka oświatowa dała zatrudnienie wszystkim pracownikom, a jej reorganizacja wymagała przeprowadzenia procedur wymaganych prawem. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, zostali pracownikami Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, łącznie z Panem Janem Gierą, który odwołany został tylko z funkcji dyrektora szkoły. Nauczycielem tej placówki pozostaje do dnia dzisiejszego. Pan Jan Giera nie stracił pracy, a dodatkowo pełni funkcję Lidera Szkolnego w ramach realizacji projektu unijnego „Modernizacja kształcenia Zawodowego w Małopolsce", za którą pobiera dodatkowe wynagrodzenie.

W artykule autorstwa red. Zofii Sitarz, pod tytułem: „Odwołany dyrektor dostanie odszkodowanie", opublikowanym 5 lutego 2014 r. w Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym „TEMI" o numer 6 (1748), podano Czytelnikom nieścisłe informacje dotyczące Jana Giery - byłego Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) w Szczucinie. Stwierdzamy, że informacje przekazane czytelnikom w przytoczonym artykule są nieściłe, w związku z tym przedstawiamy mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego fakty, które znajdują swoje odzwierciedlenie w posiadanej dokumentacji. W miesiącu kwietniu 2012 roku do Zarządu Powiatu Dąbrowskiego wpłynęło pismo ówczesnego Dyrektora Szkoły Pana Jana Giery, o konieczności przekształcenia placówki, jako szansy jej rozwoju oraz zagospodarowania i remontu niszczejących obiektów warsztatowych. Proces ten rozpoczął się podjętą w dniu 16 sierpnia 2012 roku uchwałą intencyjną Rady Powiatu Dąbrowskiego wpisującą Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych (PCEiKZ) w założenia programów strategicznych w nowym okresie programowania i Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020. Powołanie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, w skład, którego weszły wszystkie szkoły, uprzednio należące do ZSP i nowo utworzony Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, jest formą zdecydowanie tańszą niż utworzenie samodzielnego ośrodka z wydzieleniem majątku i tworzeniem nowej administracji. Powołanie placówki poprzedzały prowadzone przez Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia liczne konsultacje z Kuratorium Oświaty w Krakowie, Radą Pedagogiczną oraz związkami zawodowymi. Konsekwencją Uchwały Rady Powiatu o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie i utworzeniu Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych była likwidacja stanowiska dyrektora ZSP, w następstwie czego Zarząd Powiatu Dąbrowskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, w dniu 29 maja 2013 roku podjął uchwałę o odwołaniu Pana Jana Giery z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. Z treści uchwały wynikało, że Pan Jan Giera dopiero z dniem 31 sierpnia 2013 roku przestanie pełnić funkcję dyrektora tej szkoły, czyli z dniem kiedy kończy się rok szkolny. Pismem z dnia 4 czerwca 2013 roku został poinformowany o decyzji Zarządu Powiatu, czyli na 3 miesiące przed zakończeniem pełnienia tej funkcji. Nie jest więc prawdą, że z funkcji został zwolniony nagle i w trakcie roku szkolnego. Wiadomo również, że Dyrektor zdecydowanie wcześniej wiedział o konieczności przeprowadzenia konkursu, gdyż w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły złożonym w dniu 30 kwietnia 2013 r. wykazał vacat na stanowisku dyrektora placówki, a samemu sobie przydzielił obowiązki nauczyciela, w pełnym wymiarze godzin, co przyjęła Rada Pedagogiczna, akceptując arkusz organizacyjny placówki od nowego roku szkolnego 2013/2014. Jedynym powodem takiej decyzji był brak stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowej strukturze organizacyjnej placówki od 1 września 2013 roku. Konsekwencją zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły było ogłoszenie przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w dniu 4 czerwca 2013 roku konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Organizacja konkursu na stanowisko dyrektora tej placówki przebiegała zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi. Jednym z jego etapów jest przygotowanie składu komisji konkursowej, w której uczestniczy 10 osób wyłonionych zgodnie z ustawą, z różnych instytucji i organizacji. Są to trzej przedstawiciele organu prowadzącego, dwóch przedstawicieli kuratorium oświaty, jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej, jeden przedstawiciel Rady Rodziców, po jednym przedstawicielu nauczycielskich związków zawodowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy. Komisja konkursowa w tajnym głosowaniu na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2013 roku, już w pierwszej turze, wyłoniła kandydata na dyrektora szkoły a Zarząd Powiatu w dniu 16 lipca zatwierdził wyniki komisji konkursowej. Do Zarządu Powiatu nie wpłynęły żadne skargi na pracę komisji czy zawiadomienia o złamaniu procedur konkursowych. W komisji zasiadało dwóch przedstawicieli Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, którzy w rozmowie z pracownikami Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia dobrze ocenili organizację posiedzenia komisji konkursowej. Pomówienia radnego Wiesława Krajewskiego w stosunku do dwóch radnych, którzy byli członkami tejże komisji są obrażające, gdyż osoby te reprezentowały organ prowadzący szkołę, jako przedstawiciele Rady Powiatu, dodatkowo reprezentujący region powiatu, na którego terenie znajduje się szkoła, której konkurs dotyczył. Jeżeli zostali obdarzeni zaufaniem przez wyborców, to dalece nie na miejscu jest podważać ich autorytet. O słuszności przyjętych przez Zarząd Powiatu decyzji przekształceniowych świadczą zapytania płynące z innych powiatów, dotyczące tworzenia podobnych placówek. Wydział REZ przygotowując statut nowej placówki prowadził szerokie konsultacje z pracownikami szkoły, związkami zawodowymi, rodzicami, kuratorium oświaty, dyrekcją szkoły. Kiedy w kwietniu 2012 roku Pan Jan Giera, pełniący wtedy funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, zwrócił się do starostwa powiatowego z pismem o utworzenie ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, przedstawił w nim przepisy mówiące o możliwości utworzenia takiej placówki, natomiast nie zawierało ono nawet projektu statutu tej placówki. Projekt statutu Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego został opracowany i przygotowany przez pracowników Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia i przesłany do dyrektora szkoły z prośbą o naniesienie ewentualnych poprawek, które zostały przesłane jak i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i związki zawodowe. Jest więc nieprawdą, że dyrektor sam tworzył ośrodek, natomiast brał w tym procesie udział. Nowa placówka oświatowa dała zatrudnienie wszystkim pracownikom, a jej reorganizacja wymagała przeprowadzenia procedur wymaganych prawem. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, zostali pracownikami Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, łącznie z Panem Janem Gierą, który odwołany został tylko z funkcji dyrektora szkoły. Nauczycielem tej placówki pozostaje do dnia dzisiejszego. Pan Jan Giera nie stracił pracy, a dodatkowo pełni funkcję Lidera Szkolnego w ramach realizacji projektu unijnego „Modernizacja kształcenia Zawodowego w Małopolsce", za którą pobiera dodatkowe wynagrodzenie.