Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Starostwo dementuje nieścisłe informacje prasowe

Starostwo dementuje nieścisłe informacje prasowe

Starostwo dementuje nieścisłe informacje prasowe

W artykule autorstwa red. Zofii Sitarz, pod tytułem: „Kto nie lubi Marty Chrabąszcz", opublikowanym 15 stycznia 2014 r. w Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym „TEMI" o numerze 3 (1745), podano Czytelnikom nieścisłe informacje dotyczące dr Marty Chrabąszcz - byłej Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawia poniżej przebieg konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, po zakończeniu pięcioletniego okresu powierzenia stanowiska dyrektora Pani Marcie Chrabąszcz ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej a nie wypowiedziało jej umowy o pracę, co można wnioskować z opublikowanych tekstów prasowych. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku Marta Chrabąszcz przestała pełnić funkcję dyrektora szkoły, jednak w dalszym ciągu pozostawała nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Nie jest prawdą jakoby pracownicy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej mieli wpływ na personalia osób desygnowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. W szczególności nie jest prawdziwe twierdzenie, iż zmiana pierwotnie wyznaczonych przedstawicieli Małopolskiego Kuratora Oświaty była wynikiem „nacisków starostwa". W komisji konkursowej uczestniczy 10 osób wyłonionych zgodnie z ustawą, z różnych instytucji i organizacji. Są to trzej przedstawiciele organu prowadzącego, dwóch przedstawicieli kuratorium oświaty, jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej, jeden przedstawiciel Rady Rodziców, po jednym przedstawicielu nauczycielskich związków zawodowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy.

Kandydat na stanowisko dyrektora wyłaniany jest w wyniku głosowania tajnego, jeżeli otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji. Organ prowadzący Uchwałą Zarządu Powiatu zatwierdza wyniki konkursu na stanowisko dyrektora lub unieważnia konkurs.

Całkowicie nieuprawnione są również twierdzenia o rzekomo niejasnych okolicznościach powołania do komisji konkursowej przedstawiciela Rady Pedagogicznej. Procedura wyboru tegoż przedstawiciela przebiegała w sposób poniżej opisany.

Pani Dyrektor Marta Chrabąszcz pismem z dnia 30 kwietnia 2012 r. poinformowała Starostwo Powiatowe, że Rada Pedagogiczna ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej nie wytypowała osoby do komisji konkursowej, ponieważ żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów; obydwaj kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów. Równocześnie zwróciła się do Starostwa o sporządzenie opinii prawnej dotyczącej dalszego sposobu postępowania. Stosowną opinię otrzymała w dniu 7 maja 2012 r., stanowiącą, że głosowanie Rady Pedagogicznej nad wyłonieniem kandydata do komisji konkursowej powinno odbywać się zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej, który jest jedyną regulacją prawną w tym zakresie. Jednocześnie Pani Chrabąszcz została poproszona o ponowne przeprowadzenie głosowania, gdyż niewskazanie przedstawiciela do składu komisji konkursowej, pozbawiłoby Radę Pedagogiczną możliwości uczestnictwa w tejże komisji konkursowej.

Pismem z dnia 9 maja 2012 r. Związek Zawodowy przy ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej zwrócił się do organu prowadzącego o wyjaśnienie sytuacji zaistniałej podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 30 kwietnia 2012 r., na którym to członkowie Rady Pedagogicznej, pomimo złożonej pisemnej propozycji wprowadzenia do porządku obrad punktu głosowania nad wyborem przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na dyrektora ZSP Nr 1, zostali zignorowani przez Panią Dyrektor.

Dyrektor Marta Chrabąszcz po przeczytaniu wniosku odrzuciła go jednoosobowo stwierdzając, że nie został przewidziany w porządku posiedzenia Rady. Po tym stwierdzeniu członek rady pedagogicznej ponownie złożył wniosek ustny o wprowadzenie jednak w/w punktu do porządku obrad. Dyrektor ponownie jednoosobowo go odrzuciła nie podając podstawy prawnej swojego postępowania, czym naruszyła regulamin oraz prawo członków Rady Pedagogicznej do wyboru swojego przedstawiciela do komisji konkursowej.

Pismem z dnia 10 maja 2012 r. ten sam Związek Zawodowy ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej wystąpił o zwołanie kolejnego posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz poprosił o udział w tym posiedzeniu przedstawiciela Zarządu Powiatu Dąbrowskiego. Wicestarosta Robert Pantera, jako członek Zarządu Powiatu uczestniczył, wyłącznie jako obserwator, w kolejnym posiedzeniu Rady. Uczestnictwo, na jego osobistą prośbę, zostało wcześniej przegłosowane przez Radę i zaakceptowane przez wszystkich bez wyjątku. W dniu 18 maja 2012 r. Pani Marta Chrabąszcz poinformowała organ prowadzący o wyborze przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej.

Pragniemy odnieść się do porównywania przez media wyników pracy nauczycieli pod kierownictwem następcy Pani Marty Chrabąszcz. Wyniki młodzieży wcale nie uległy pogorszeniu, jak sugeruje czytelnikowi treść artykułu. Wyniki matur oscylują na tym samym poziomie, a niektóre wskaźniki uległy zdecydowanej poprawie. Sukcesy szkoły nie są zasługą tylko dyrektora, ale całego zespołu, uczniów, rodziców, a przede wszystkim nauczycieli.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, w niedługim czasie po objęciu stanowiska przez Panią Martę Chrabąszcz, wytworzyła się napięta sytuacja, która zaowocowała koniecznością założenia przez pracowników nowego związku zawodowego, w celu obrony praw pracowniczych, przed nie zawsze wytłumaczalnymi poczynaniami dyrekcji.

Pani Dyrektor Marta Chrabąszcz podczas sprawowania funkcji dyrektora czterokrotnie została pozwana przez pracowników do sądu. Dwa z tych procesów zakończyły się przegraną Pani Marty Chrabąszcz, jeden ugodą, a konsekwencje ostatniego pozwu musiała rozstrzygać już kolejna a obecna Pani Dyrektor Agata Fido.

Rzekoma troska o uczniów jaką zawsze kierowała się była Pani Dyrektor wyglądała różnie. Pod koniec roku szkolnego 2011/2012, Pani Dyrektor Marta Chrabąszcz pozostawiła szkołę i uczniów bez zarządzającego przynosząc zwolnienie lekarskie w dniu planowanego posiedzenia Rady Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego. Nie upoważniła żadnej osoby do zarządzania zespołem na czas swojej nieobecności, wiedząc, że jej zastępca od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Szkoła znalazła się w sytuacji zagrożenia nie zakończenia roku szkolnego ze względu na brak upoważnienia do odbioru z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wyników maturalnych, co mogło skutkować nie dostarczeniem przez absolwentów dokumentów na uczelnie wyższe.

W trosce o zapewnienie bieżącego funkcjonowania szkoły, szczególnie w okresie zakończenia roku szkolnego i związaną z tym koniecznością podejmowania decyzji oraz kierując się dobrem ucznia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, Zarząd Powiatu wyznaczył nauczyciela do zastępowania pani dyrektor w czasie nieobecności związanej ze zwolnieniem lekarskim. Postawmy sobie zatem pytanie czy to zachowanie Pani Dyrektor było adekwatne do oczekiwań uczniów i w stosunku do prawidłowego funkcjonowania szkoły? Zamieszanie wokół szkoły nie służy dobremu imieniu i zasługom tej placówki w kształceniu młodego pokolenia Powiśla Dąbrowskiego.

Pragniemy zaznaczyć, że Pani Marta Chrabąszcz otrzymała od obecnej Pani Dyrektor już dwie propozycje pracy w szkole na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Propozycje te zostały jednak odrzucone przez Panią Martę Chrabąszcz, gdyż nie była nimi zainteresowana.

Ograniczenia etatu bądź zwolnienia są podyktowane niżem demograficznym. Nadmienić należy, że podstawą zatrudnienia lub zwalniania nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, jest arkusz organizacyjny szkoły, w którym są przydzielone czynności nauczyciela. Dokument ten jest zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną oraz opiniowany przez związki zawodowe a następnie przekazywany do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Nieprawdą jest więc stwierdzenie, że decyzję podejmuje jednoosobowo dyrekcja szkoły.

W artykule autorstwa red. Zofii Sitarz, pod tytułem: „Kto nie lubi Marty Chrabąszcz", opublikowanym 15 stycznia 2014 r. w Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym „TEMI" o numerze 3 (1745), podano Czytelnikom nieścisłe informacje dotyczące dr Marty Chrabąszcz - byłej Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawia poniżej przebieg konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, po zakończeniu pięcioletniego okresu powierzenia stanowiska dyrektora Pani Marcie Chrabąszcz ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej a nie wypowiedziało jej umowy o pracę, co można wnioskować z opublikowanych tekstów prasowych. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku Marta Chrabąszcz przestała pełnić funkcję dyrektora szkoły, jednak w dalszym ciągu pozostawała nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Nie jest prawdą jakoby pracownicy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej mieli wpływ na personalia osób desygnowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. W szczególności nie jest prawdziwe twierdzenie, iż zmiana pierwotnie wyznaczonych przedstawicieli Małopolskiego Kuratora Oświaty była wynikiem „nacisków starostwa". W komisji konkursowej uczestniczy 10 osób wyłonionych zgodnie z ustawą, z różnych instytucji i organizacji. Są to trzej przedstawiciele organu prowadzącego, dwóch przedstawicieli kuratorium oświaty, jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej, jeden przedstawiciel Rady Rodziców, po jednym przedstawicielu nauczycielskich związków zawodowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy. Kandydat na stanowisko dyrektora wyłaniany jest w wyniku głosowania tajnego, jeżeli otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji. Organ prowadzący Uchwałą Zarządu Powiatu zatwierdza wyniki konkursu na stanowisko dyrektora lub unieważnia konkurs. Całkowicie nieuprawnione są również twierdzenia o rzekomo niejasnych okolicznościach powołania do komisji konkursowej przedstawiciela Rady Pedagogicznej. Procedura wyboru tegoż przedstawiciela przebiegała w sposób poniżej opisany. Pani Dyrektor Marta Chrabąszcz pismem z dnia 30 kwietnia 2012 r. poinformowała Starostwo Powiatowe, że Rada Pedagogiczna ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej nie wytypowała osoby do komisji konkursowej, ponieważ żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów; obydwaj kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów. Równocześnie zwróciła się do Starostwa o sporządzenie opinii prawnej dotyczącej dalszego sposobu postępowania. Stosowną opinię otrzymała w dniu 7 maja 2012 r., stanowiącą, że głosowanie Rady Pedagogicznej nad wyłonieniem kandydata do komisji konkursowej powinno odbywać się zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej, który jest jedyną regulacją prawną w tym zakresie. Jednocześnie Pani Chrabąszcz została poproszona o ponowne przeprowadzenie głosowania, gdyż niewskazanie przedstawiciela do składu komisji konkursowej, pozbawiłoby Radę Pedagogiczną możliwości uczestnictwa w tejże komisji konkursowej. Pismem z dnia 9 maja 2012 r. Związek Zawodowy przy ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej zwrócił się do organu prowadzącego o wyjaśnienie sytuacji zaistniałej podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 30 kwietnia 2012 r., na którym to członkowie Rady Pedagogicznej, pomimo złożonej pisemnej propozycji wprowadzenia do porządku obrad punktu głosowania nad wyborem przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na dyrektora ZSP Nr 1, zostali zignorowani przez Panią Dyrektor. Dyrektor Marta Chrabąszcz po przeczytaniu wniosku odrzuciła go jednoosobowo stwierdzając, że nie został przewidziany w porządku posiedzenia Rady. Po tym stwierdzeniu członek rady pedagogicznej ponownie złożył wniosek ustny o wprowadzenie jednak w/w punktu do porządku obrad. Dyrektor ponownie jednoosobowo go odrzuciła nie podając podstawy prawnej swojego postępowania, czym naruszyła regulamin oraz prawo członków Rady Pedagogicznej do wyboru swojego przedstawiciela do komisji konkursowej. Pismem z dnia 10 maja 2012 r. ten sam Związek Zawodowy ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej wystąpił o zwołanie kolejnego posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz poprosił o udział w tym posiedzeniu przedstawiciela Zarządu Powiatu Dąbrowskiego. Wicestarosta Robert Pantera, jako członek Zarządu Powiatu uczestniczył, wyłącznie jako obserwator, w kolejnym posiedzeniu Rady. Uczestnictwo, na jego osobistą prośbę, zostało wcześniej przegłosowane przez Radę i zaakceptowane przez wszystkich bez wyjątku. W dniu 18 maja 2012 r. Pani Marta Chrabąszcz poinformowała organ prowadzący o wyborze przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej. Pragniemy odnieść się do porównywania przez media wyników pracy nauczycieli pod kierownictwem następcy Pani Marty Chrabąszcz. Wyniki młodzieży wcale nie uległy pogorszeniu, jak sugeruje czytelnikowi treść artykułu. Wyniki matur oscylują na tym samym poziomie, a niektóre wskaźniki uległy zdecydowanej poprawie. Sukcesy szkoły nie są zasługą tylko dyrektora, ale całego zespołu, uczniów, rodziców, a przede wszystkim nauczycieli. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, w niedługim czasie po objęciu stanowiska przez Panią Martę Chrabąszcz, wytworzyła się napięta sytuacja, która zaowocowała koniecznością założenia przez pracowników nowego związku zawodowego, w celu obrony praw pracowniczych, przed nie zawsze wytłumaczalnymi poczynaniami dyrekcji. Pani Dyrektor Marta Chrabąszcz podczas sprawowania funkcji dyrektora czterokrotnie została pozwana przez pracowników do sądu. Dwa z tych procesów zakończyły się przegraną Pani Marty Chrabąszcz, jeden ugodą, a konsekwencje ostatniego pozwu musiała rozstrzygać już kolejna a obecna Pani Dyrektor Agata Fido. Rzekoma troska o uczniów jaką zawsze kierowała się była Pani Dyrektor wyglądała różnie. Pod koniec roku szkolnego 2011/2012, Pani Dyrektor Marta Chrabąszcz pozostawiła szkołę i uczniów bez zarządzającego przynosząc zwolnienie lekarskie w dniu planowanego posiedzenia Rady Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego. Nie upoważniła żadnej osoby do zarządzania zespołem na czas swojej nieobecności, wiedząc, że jej zastępca od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Szkoła znalazła się w sytuacji zagrożenia nie zakończenia roku szkolnego ze względu na brak upoważnienia do odbioru z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wyników maturalnych, co mogło skutkować nie dostarczeniem przez absolwentów dokumentów na uczelnie wyższe. W trosce o zapewnienie bieżącego funkcjonowania szkoły, szczególnie w okresie zakończenia roku szkolnego i związaną z tym koniecznością podejmowania decyzji oraz kierując się dobrem ucznia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, Zarząd Powiatu wyznaczył nauczyciela do zastępowania pani dyrektor w czasie nieobecności związanej ze zwolnieniem lekarskim. Postawmy sobie zatem pytanie czy to zachowanie Pani Dyrektor było adekwatne do oczekiwań uczniów i w stosunku do prawidłowego funkcjonowania szkoły? Zamieszanie wokół szkoły nie służy dobremu imieniu i zasługom tej placówki w kształceniu młodego pokolenia Powiśla Dąbrowskiego. Pragniemy zaznaczyć, że Pani Marta Chrabąszcz otrzymała od obecnej Pani Dyrektor już dwie propozycje pracy w szkole na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Propozycje te zostały jednak odrzucone przez Panią Martę Chrabąszcz, gdyż nie była nimi zainteresowana. Ograniczenia etatu bądź zwolnienia są podyktowane niżem demograficznym. Nadmienić należy, że podstawą zatrudnienia lub zwalniania nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, jest arkusz organizacyjny szkoły, w którym są przydzielone czynności nauczyciela. Dokument ten jest zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną oraz opiniowany przez związki zawodowe a następnie przekazywany do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Nieprawdą jest więc stwierdzenie, że decyzję podejmuje jednoosobowo dyrekcja szkoły.