Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów Powiatu Dąbrowskiego

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów Powiatu Dąbrowskiego

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów Powiatu Dąbrowskiego

Powiat Dąbrowski przystąpi do realizacji projektu stypendialnego pod nazwą "Stypendia dla najzdolniejszych" w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Taką uchwałę podjęli dziś Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

W ramach projektu Powiat Dąbrowski przyzna 67 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (uczniów klas II), którzy pochodzą z obszarów wiejskich i pomimo trudnej sytuacji materialnej uzyskują wysokie wyniki w nauce. Stypendium obejmuje rok kalendarzowy 2008, będzie przyznane w wysokości 250 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy i wypłacone jednorazowo w kwocie 2 500 zł brutto w terminie do 9 grudnia 2008 roku.

O stypendium będą mogli się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. Posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, w miastach do 5.000 mieszkańców oraz

w miastach od 5 000 do 20.000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się egzaminem maturalnym.

2. Pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonych na podstawie art. 5 ust. 1-7, ust. 8a-9 oraz ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. O świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. Z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) tj. 504 zł netto lub 583 zł netto, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszony na dzień 30 października każdego roku przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym tj. Roczny dochód będzie wynosił 2.220 zł. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt. 1-3, 5-8, 10-15, 17-24 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Do dochodu nie wlicza się stypendiów przyznanych w ramach działania 2.2 ZPORR.

3. Są obecnie uczniami klasy drugiej w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), dla których organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski.

4. Nie powtarzają roku szkolnego z przyczyn innych niż zdrowotne.

5. Nie uzyskują innych świadczeń stypendialnych finansowanych z Unii Europejskiej.

6. Złożyli w trakcie trwania naboru prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin naboru wniosków oraz miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium będzie określone w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wstępnie termin naboru wniosków został wyznaczony na 12 listopada – 24 listopada 2008 r.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 014/642-24-31 wew. 243).

Powiat Dąbrowski przystąpi do realizacji projektu stypendialnego pod nazwą "Stypendia dla najzdolniejszych" w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Taką uchwałę podjęli dziś Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego. Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. W ramach projektu Powiat Dąbrowski przyzna 67 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (uczniów klas II), którzy pochodzą z obszarów wiejskich i pomimo trudnej sytuacji materialnej uzyskują wysokie wyniki w nauce. Stypendium obejmuje rok kalendarzowy 2008, będzie przyznane w wysokości 250 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy i wypłacone jednorazowo w kwocie 2 500 zł brutto w terminie do 9 grudnia 2008 roku. O stypendium będą mogli się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:1. Posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, w miastach do 5.000 mieszkańców oraz w miastach od 5 000 do 20.000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się egzaminem maturalnym. 2. Pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonych na podstawie art. 5 ust. 1-7, ust. 8a-9 oraz ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. O świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. Z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) tj. 504 zł netto lub 583 zł netto, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszony na dzień 30 października każdego roku przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym tj. Roczny dochód będzie wynosił 2.220 zł. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt. 1-3, 5-8, 10-15, 17-24 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Do dochodu nie wlicza się stypendiów przyznanych w ramach działania 2.2 ZPORR. 3. Są obecnie uczniami klasy drugiej w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), dla których organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski. 4. Nie powtarzają roku szkolnego z przyczyn innych niż zdrowotne. 5. Nie uzyskują innych świadczeń stypendialnych finansowanych z Unii Europejskiej. 6. Złożyli w trakcie trwania naboru prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Termin naboru wniosków oraz miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium będzie określone w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wstępnie termin naboru wniosków został wyznaczony na 12 listopada – 24 listopada 2008 r.Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 014/642-24-31 wew. 243).