Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Stypendia unijne dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Stypendia unijne dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Stypendia unijne dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Już wkrótce uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą się mogli ubiegać o tzw. “stypendium unijne”. Zasady przyznawania tego stypendium różnią się jednak od tych zasad, które obowiązywały dotychczas.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr XVII/218/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów w ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stypendium współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i budżetu Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” został przewidziany do realizacji w latach 2008-2015 i jest przeznaczony dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, celem umożliwienia im pogłębiania wiedzy i zwiększania ich motywacji do kontynuacji nauki na poziomie wyższym.

O stypendium może ubiegać się uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:
- uczęszcza do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
- uzyskał średnią z ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane jest stypendium;
- dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych czyli 1 008 zł netto na osobę lub 1 166 zł netto na osobę w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
- wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi: wyniki olimpiad, konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie laureata i finalisty w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium;
- przedłożył w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony wniosek oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających dochód.

Wniosek przygotowuje uczeń wraz z rodzicem/prawnym opiekunem z pomocą opiekuna dydaktycznego(nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole ucznia). Opiekun dydaktyczny stypendysty pomaga mu w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitoruje jego osiągnięcia naukowe oraz przygotowuje razem ze stypendystą sprawozdania. Za związane z tą funkcją obowiązki opiekun będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 30% wysokości stypendium.

Wniosek pobrany ze strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (www.mcp.malopolska.pl) należy wypełnić komputerowo i złożyć w wersji papierowej (wydrukowanej z własnoręcznym podpisem) oraz w wersji elektronicznej (na dyskietce bądź płycie CD). Wersja papierowa musi być zgodna z wersją elektroniczną. Wniosek wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających dochód należy złożyć osobiście lub przesłać kurierem lub pocztą w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. K. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków


Terminy naboru wniosków każdorazowo będą określane w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wstępnie planuje się przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie stypendium na wrzesień 2008 r.

Po zakończeniu naboru wniosków i rozpatrzeniu ich przez Komisję Stypendialną zostaną utworzone dwie listy rankingowe (osobno dla uczniów szkół gimnazjalnych i osobno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). O przyznaniu stypendium będzie decydować miejsce Wniosku na liście rankingowej oraz dostępność środków przewidzianych na dany rok.

Uczniowie, którym zostanie przyznane stypendium zostaną o tym poinformowani pisemnie.

Stypendium będzie przyznawane na okres 12 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 500 zł brutto (stypendium podlega opodatkowaniu). Stypendium przekazywane będzie na rachunek bankowy stypendysty.

Regulamin udzielania stypendiów w ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest na stronach internetowych Województwa Małopolskiego: www.wrotamalopolski.pl oraz na stronach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości: www.mcp.malopolska.pl

Szczegółowych informacji na temat stypendium udziela Pan Łukasz Gawron – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, tel. 012 376-91-04.

Już wkrótce uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą się mogli ubiegać o tzw. “stypendium unijne”. Zasady przyznawania tego stypendium różnią się jednak od tych zasad, które obowiązywały dotychczas. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr XVII/218/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów w ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stypendium współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i budżetu Województwa Małopolskiego. Projekt „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” został przewidziany do realizacji w latach 2008-2015 i jest przeznaczony dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, celem umożliwienia im pogłębiania wiedzy i zwiększania ich motywacji do kontynuacji nauki na poziomie wyższym. O stypendium może ubiegać się uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki: - uczęszcza do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego; - uzyskał średnią z ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane jest stypendium; - dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych czyli 1 008 zł netto na osobę lub 1 166 zł netto na osobę w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne; - wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi: wyniki olimpiad, konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie laureata i finalisty w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium; - przedłożył w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony wniosek oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających dochód. Wniosek przygotowuje uczeń wraz z rodzicem/prawnym opiekunem z pomocą opiekuna dydaktycznego(nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole ucznia). Opiekun dydaktyczny stypendysty pomaga mu w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitoruje jego osiągnięcia naukowe oraz przygotowuje razem ze stypendystą sprawozdania. Za związane z tą funkcją obowiązki opiekun będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 30% wysokości stypendium. Wniosek pobrany ze strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (www.mcp.malopolska.pl) należy wypełnić komputerowo i złożyć w wersji papierowej (wydrukowanej z własnoręcznym podpisem) oraz w wersji elektronicznej (na dyskietce bądź płycie CD). Wersja papierowa musi być zgodna z wersją elektroniczną. Wniosek wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających dochód należy złożyć osobiście lub przesłać kurierem lub pocztą w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków na adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. K. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków Terminy naboru wniosków każdorazowo będą określane w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wstępnie planuje się przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie stypendium na wrzesień 2008 r. Po zakończeniu naboru wniosków i rozpatrzeniu ich przez Komisję Stypendialną zostaną utworzone dwie listy rankingowe (osobno dla uczniów szkół gimnazjalnych i osobno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). O przyznaniu stypendium będzie decydować miejsce Wniosku na liście rankingowej oraz dostępność środków przewidzianych na dany rok. Uczniowie, którym zostanie przyznane stypendium zostaną o tym poinformowani pisemnie. Stypendium będzie przyznawane na okres 12 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 500 zł brutto (stypendium podlega opodatkowaniu). Stypendium przekazywane będzie na rachunek bankowy stypendysty. Regulamin udzielania stypendiów w ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest na stronach internetowych Województwa Małopolskiego: www.wrotamalopolski.pl oraz na stronach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości: www.mcp.malopolska.pl Szczegółowych informacji na temat stypendium udziela Pan Łukasz Gawron – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, tel. 012 376-91-04.