Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. W powiecie dąbrowskim trwa pobór do wojska

W powiecie dąbrowskim trwa pobór do wojska

W powiecie dąbrowskim trwa pobór do wojska

Pobór do wojska zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r. odbędzie się na terenie Województwa Małopolskiego w dniach 5.02.2007 do 30.04.2007 r.

Wojewoda Małopolski zarządzeniem powołał Wojewódzką i Powiatowe Komisje Lekarskie. Ustalony został termin działania poszczególnych Komisji Lekarskich.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Dąbrowskiego będzie działać w okresie od 05 lutego do 02 marca 2007 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5 (sala narad).
Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają mężczyźni urodzeni w 1988 r. , a także urodzeni w latach 1983-1987, którzy:

 • dotychczas nie stawili się do poboru,
 • zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,
 • złożyli wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do poboru wzywa się również kobiety:
urodzone w latach 1979-1989 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku 2006/2007 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.
Poborowi wzywani są za pomocą wezwań imiennych oraz na podstawie obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 19.01.2007 r. o przeprowadzeniu poboru.

Poborowy zgłaszający się po raz pierwszy do poboru obowiązany jest zabrać ze sobą niżej wymienione dokumenty:

 • dowód osobisty
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia (świadectwa szkolne) lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Jeżeli poborowy uczy się w szkole średniej lub jest studentem, powinien przynieść zaświadczenie z informacją, kiedy planowany jest termin zakończenia nauki. Takie zaświadczenie musi być podpisane przez dyrektora szkoły lub dziekana właściwego wydziału uczelni. Wzór zaświadczenia można znaleźć w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania odroczenia od zasadniczej służby wojskowej, opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 2004 r. nr 115, poz. 1539.

 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
 • dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, które przedkładają Powiatowej Komisji Lekarskiej
 • Poborowy zgłaszający się do poboru kolejny raz przedstawia :
 • dowód osobisty
 • wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową)

 

Powiatowej Komisji Lekarskiej – posiadane dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru.

Poborowy, który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązany jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, najpóźniej w dniu w którym był obowiązany stawić się do poboru dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa poborowy powinien niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza lub bezpośrednio do Powiatowej Komisji Lekarskiej, który wyznaczy termin stawienia się do poboru.

Niestawienie się do poboru przed właściwą Komisją Lekarską lub Wojskowym Komendantem Uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub nie poddanie się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej – Dz.U. z 2004 r. nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami).

Pobór do wojska zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r. odbędzie się na terenie Województwa Małopolskiego w dniach 5.02.2007 do 30.04.2007 r. Wojewoda Małopolski zarządzeniem powołał Wojewódzką i Powiatowe Komisje Lekarskie. Ustalony został termin działania poszczególnych Komisji Lekarskich. Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Dąbrowskiego będzie działać w okresie od 05 lutego do 02 marca 2007 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5 (sala narad).Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają mężczyźni urodzeni w 1988 r. , a także urodzeni w latach 1983-1987, którzy: dotychczas nie stawili się do poboru, zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru, złożyli wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Do poboru wzywa się również kobiety:urodzone w latach 1979-1989 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku 2006/2007 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.Poborowi wzywani są za pomocą wezwań imiennych oraz na podstawie obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 19.01.2007 r. o przeprowadzeniu poboru. Poborowy zgłaszający się po raz pierwszy do poboru obowiązany jest zabrać ze sobą niżej wymienione dokumenty: dowód osobisty aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia (świadectwa szkolne) lub zaświadczenie o pobieraniu nauki. Jeżeli poborowy uczy się w szkole średniej lub jest studentem, powinien przynieść zaświadczenie z informacją, kiedy planowany jest termin zakończenia nauki. Takie zaświadczenie musi być podpisane przez dyrektora szkoły lub dziekana właściwego wydziału uczelni. Wzór zaświadczenia można znaleźć w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania odroczenia od zasadniczej służby wojskowej, opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 2004 r. nr 115, poz. 1539. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, które przedkładają Powiatowej Komisji Lekarskiej Poborowy zgłaszający się do poboru kolejny raz przedstawia : dowód osobisty wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową)   Powiatowej Komisji Lekarskiej – posiadane dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru. Poborowy, który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązany jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, najpóźniej w dniu w którym był obowiązany stawić się do poboru dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa poborowy powinien niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza lub bezpośrednio do Powiatowej Komisji Lekarskiej, który wyznaczy termin stawienia się do poboru. Niestawienie się do poboru przed właściwą Komisją Lekarską lub Wojskowym Komendantem Uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub nie poddanie się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej – Dz.U. z 2004 r. nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami).