Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Projekty krajowe

2016

======================================================================================

Zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

 

Zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obrębu Luszowice w jednostce ewidencyjnej Radgoszcz”.

Zadanie z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii, finansowane w całości ze środków budżetu państwa
Celem prac w zakresie EGiB jest opracowanie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków składającego się z bazy danych ewidencyjnych zgodnej z modelem pojęciowym określonym w rozp. EGiB oraz raportów podanych w §22 rozp. EGiB. Prace dotyczące modernizacji EGiB będą prowadzone równocześnie z utworzeniem bazy BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT, tak, aby powstała na podstawie tych baz numeryczna mapa zasadnicza, posiadała dane zharmonizowane, dostarczające jej użytkownikom wiarygodnych i kompletnych informacji.

Koszt całkowity zadania: 374 999,94 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego poprzez zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup ambulansu sanitarnego marki fiat ducato wraz z wyposażeniem obejmującym m.in. następujący sprzęt medyczny: defibrylator, respirator reanimacyjno – transportowy, przenośne urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorosłych, przenośny ssak OB, pompę strzykawkową, krzesełko kardiologiczne, deskę ortopedyczną, kamizelkę unieruchamiającą KED i system unieruchamiający przeznaczony do bezpiecznego transportu dzieci na noszach KIDDY. Celem dotacji była wymiana taboru samochodowego o najdłuższym okresie użytkowania, wykorzystywanego przez Zespoły ratownictwa medycznego funkcjonujące na terenie województwa małopolskiego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dofinansowanie: 400 000,00 zł

Całkowita wartość: 508 425,00 zł

2017

======================================================================================

Zadanie pn. „Współfinansowanie ze środków dotacji realizacji projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz

-dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa – dotacja celowa Wojewody Małopolskiego


Zadaniem projektu jest zapewnienie:
- większej dostępności i jakości e-usług publicznych oraz otwartego dostępu do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej,
-poprawy jakości danych i zdolności rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym do wzajemnej wymiany danych,
- interoperacyjności danych przestrzennych w ramach krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, poprzez uruchomienie usług INSPIRE (udostępnienie także dla organów administracji publicznej innych niż służba geodezyjna i kartograficzna),
- preferencji dla obszarów, które mają istotne znaczenie ze względu na potencjał inwestycyjny regionu.


Koszty całkowite zadania: 6 030 892,69 zł
Dofinansowanie zadania z budżetu państwa
(dotacja celowa Wojewody Małopolskiego): 313 478,00 zł

Projekt kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Zadanie pn. „Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu dąbrowskiego”

dofinansowane jest ze środków budżetu państwa na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1667 z dnia 23 listopada 2017 r. zmienionego Aneksem nr 1/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.

Zadanie dotyczy organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach ustawy – Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:

  1. w 2017 r. – 96 godzin,
  2. w 2018 r. – 780 godzin,
  3. w 2019 r. – 780 godzin,
  4. w 2020 r. – 1040 godzin,
  5. w 2021 r. – 1040 godzin,

oraz wyposażenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań.

Wartość projektu: 253 020,00 zł

Dofinansowanie: 253 020,00 zł

Budżet Państwa

Zadanie pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa

Zadanie dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Koszty całkowite zadania: 125 208,00 zł

Dofinansowanie zadania: 125 208,00 zł

Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Zadanie dotyczy dofinansowania zadania własnego powiatu polegającego na remoncie części podłóg wraz z położeniem wykładziny gumolitowej, remoncie instalacji wodnokanalizacyjnej i instalacji przeciwpożarowej w Domu Radosnej Starości w Kupieninie.

Dofinansowanie: 90.800,00 zł.

Wartość całkowita: 114.697,38 zł.

2018

======================================================================================

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Izby przyjęć Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na doposażenie Izby Przyjęć ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej w nowy specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną (dwa urządzenia do kompresji klatki piersiowej, iluminator naczyniowy - skaner żył, defibrylator, ultrasonograf typu FAST oraz pompę płucząco-ssącą) w celu podniesienia jakości i konkurencyjności świadczonych usług zdrowotnych w miejscu, które jest wizytówką szpitala oraz zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców powiatu.

Dofinansowanie: 196 374,15 zł

Całkowita wartość: 245 867,22 zł

Dofinansowanie zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Zadanie dotyczy dofinansowania zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej, celem dotacji jest podniesienie i utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej.

Dofinansowanie: 51.200,00 zł.

Wartość całkowita: 64.000,00zł.

Budżet Państwa

Zadanie pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa

Zadanie dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Koszty całkowite zadania: 125 208,00 zł

Dofinansowanie zadania: 125 208,00 zł

2019

======================================================================================

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej i dostosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dostosowanie pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej do uruchomienia tomografu. Zakupiony tomograf komputerowy posiada detektor 32 rzędowy i w zastosowanej w tym aparacie technologii można w trakcie jednego obrotu lampy uzyskać 64 warstwy. Technika ta umożliwia skrócenie czasu skanowania, a tym samym zmniejszenie liczby artefaktów ruchowych, jak również skrócenie czasu wstrzymywania oddechu przez pacjenta.

Dofinansowanie: 1 500 000,00 zł

Całkowita wartość: 1 952 258,57 zł

Realizacja zadań własnych powiatu związanych z remontami, zakupem wyposażenia, inwestycjami budowlanymi i zakupami inwestycyjnymi dla domów pomocy społecznej.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Zadanie dotyczy wykonania prac remontowych i inwestycyjnych (wykonanie klimatyzacji) w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz prac remontowych w Domu Radosnej Starości w Kupieninie.

Dofinansowanie: 158.414,00 zł.

Wartość całkowita: 198.234,88 zł

Budżet Państwa

Zadanie pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa

Zadanie dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Koszty całkowite zadania: 132 000,00 zł

Dofinansowanie zadania: 132 000,00 zł

2020

======================================================================================

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

 

Projekt obejmował zakup laptopów i monitorów dotykowych  dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Dąbrowskiego:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego 44 – laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 6 szt.;

- Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,  ul. Kościuszki 5 -  interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - 3 szt.;

- Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, 33-210 Olesno, Breń 3 - laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 5 szt.;

-  Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, 33-230 Szczucin, ul. Witosa 2- laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 5 szt.

Wartość projektu: 70 000,00 zł

Dofinansowanie: 56 000,00 zł, tj. 80% wartości zadania

Wkład własny: 14 000,00 zł

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie: Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Dąbrowa Tarnowska Szpital – Szczucin Szkoła.

dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnej Dąbrowa Tarnowska Szpital – Szczucin Szkoła. Długość linii komunikacyjnej wynosi 58 km.

Dofinansowanie: 89 051,88 zł.

Całkowita wartość: 102 378,47 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym na zakup: środków do intensywnej terapii (respiratora stacjonarnego, respiratora transportowego, komory laminarnej, 2 kardiomonitorów  do monitorowania parametrów życiowych, defibrylatora, aparatu do nieinwazyjnej wentylacji zastępczej CPAP, komory laminarnej z filtrem HEPA), środków do dezynfekcji (2 maceratorów, myjki dezynfektor, myjki do obuwia, urządzenia do zamgławiania), środków do intensywnej terapii (6 pomp dwutorowych, 2 pulsoksymetrów stacjonarnych, 5 termometrów bezdotykowych, aparatu EKG, 4 łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem), środków do transportu chorego (6 wózków zabiegowych), środków do ochrony osobistej i do dezynfekcji.

Dofinansowanie: 748 791,12 zł

Całkowita wartość: 748 791,12 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310K w miejscowości Olesno ul. Leśna w km 9+348,00-10+312,00, powiat dąbrowski”

dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1310K w miejscowości Olesno ul. Leśna w km 9+348,00-10+312,00. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 964 mb.

Koszty całkowite zadania: 2 233 987,32 zł

Dofinansowanie zadania: 1 543 539,84 zł

Wkład własny: 690 447,48 zł

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki w km 10+062 – 10+389,02 w miejscowości Radgoszcz”.

dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Zadanie dotyczy budowy ronda na drodze powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki w km 10+062 – 10+389,02 w miejscowości Radgoszcz. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi: 391,02 mb.

 Koszty całkowite zadania: 1 539 104,23 zł

Dofinansowanie zadania: 656 910,65 zł

Wkład własny: 882 193,58 zł

Budżet Państwa

Zadanie pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa

Zadanie dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Koszty całkowite zadania: 132 000,00 zł

Dofinansowanie zadania: 132 000,00 zł

2021

======================================================================================

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301K w km 5+543,52 – 5+677,66 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1302K w km 0+000 – 0+073,32) w miejscowości Ujście Jezuickie, Powiat Dąbrowski”

dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie dotyczy przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów z drogą powiatową nr 1302K Ujście Jezuickie – Borusowa w km 0+000 – 0+073,32 w miejscowości Ujście Jezuickie w postaci ronda. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi: 73,32 mb.

Koszty kwalifikowane zadania: 1 176 409,81 zł

Dofinansowanie zadania: 704 255,00 zł

Wkład własny: 472 154,81 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1324K w km 0+000 – 0+920 w miejscowości Nieczajna Górna, powiat dąbrowski”

dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1324K Nieczajna Górna – Smyków – Nowa Jastrząbka w km 0+000 – 0+920. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi: 920 mb.

Koszty kwalifikowane zadania: 4 867 660,34 zł

Dofinansowanie zadania: 3 346 438,00 zł

Wkład własny: 1 521 222,34 zł

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie: Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Dąbrowa Tarnowska Szpital – Szczucin Szkoła.

dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnej Dąbrowa Tarnowska Szpital – Szczucin Szkoła. Długość linii komunikacyjnej wynosi 58 km.

Dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na modernizację Izby przyjęć w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej[

Termin realizacji inwestycji: 2021-2022

Dofinansowanie: 1 000 000 zł

Całkowita wartość: 2 000 000 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303K w miejscowości Bolesław w km 10+910 – 11+885, powiat dąbrowski”

dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Zadanie dotyczy przebudowy centrum wsi Bolesław w ciągu drogi powiatowej nr 1303K w km 10+910 – 11+885. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 975 mb.

Koszty całkowite zadania: 2 355 004,50 zł

Dofinansowanie zadania: 1 105 436,00 zł

Wkład własny: 1 249 568,50 zł

Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Dofinansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Zadanie dotyczy zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Dofinansowanie: 96.379,00 zł.

Wartość całkowita: 96.379,00 zł.

Budżet Państwa

Zadanie pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa

Zadanie dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Koszty całkowite zadania: 132 000,00 zł

Dofinansowanie zadania: 132 000,00 zł

Zadanie pn. „Uzupełnienie prowadzonej przez Starostę w bazach danych systemu teleinformatycznego EWID2007 cyfrowej mapy ewidencji gruntów i budynków"

 

Zadanie pn. „Uzupełnienie prowadzonej przez Starostę w bazach danych systemu teleinformatycznego EWID2007 cyfrowej mapy ewidencji gruntów i budynków, celem zaprzestania prowadzenia jako obowiązującej mapy ewidencyjnej w postaci analogowej dla 35 obrębów położonych w trzech jednostkach ewidencyjnych: Mędrzechów, Olesno, Szczucin – obszar wiejski”

Zadanie z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii, dofinansowane z budżetu państwa

Zadanie polega na uzupełnieniu prowadzonej przez Starostę bazy danych o dane graficzne z zakresu ewidencji gruntów i budynków, które umożliwią zmianę nośnika obowiązującej mapy ewidencyjnej z analogowej na obiektową mapę ewidencyjną generowaną na podstawie baz danych.

Koszt całkowity zadania: 337 000,00 zł
Dofinansowanie zadania: 168 000,00 zł
Wkład własny: 169 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zadanie pn. „Wykonanie nasadzeń przy drogach powiatowych w powiecie dąbrowskim”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Koszt kwalifikowany: 64 644,00 zł

Kwota dotacji: 19 393,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zadanie pn. „Młodzi Eko- Świadomi”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Koszt kwalifikowany: 22 200,00 zł

Kwota dotacji: 15 000,00 zł