Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony

Strategia rozwoju Powiatu

WIZJA POWIATU DĄBROWSKIEGO:

W roku 2020 Powiat Dąbrowski będzie:
- obszarem z dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki, w tym usług, handlu, rolnictwa i przemysłu;
- wyróżniał się ekologicznym rolnictwem oraz przetwórstwem rolno - spożywczym stwarzającym przewagę konkurencyjną, przy zachowaniu naturalnego środowiska;
- miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla mieszkańców i przyjezdnych, w którym nowoczesność idzie w parze z zachowaniem tradycji i zwyczajów występujących lokalnie;
- współpracował z samorządami, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem gospodarczym i mieszkańcami dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju, wzrostu jakości życia i włączenia społecznego.

MISJA POWIATU DĄBROWSKIEGO:

Powiat Dąbrowski skutecznie i nowocześnie zarządza rozwojem, efektywnie wykorzystuje wewnętrzne zasoby, potencjały oraz szanse rozwojowe, pobudza kapitał społeczny w celu zwiększenia konkurencyjności, poprawy spójności społecznej i terytorialnej.

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE W STRATEGII ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

OBSZAR I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ

Cel strategiczny 1.1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej
powiatu.
Cele operacyjne:
1.1.1. Rozwój stref aktywności gospodarczej i infrastruktury sprzyjającej inwestowaniu.
1.1.2. Promocja powiązań kooperacyjnych wzmacniających konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
1.1.3. Wspólny system promocji gospodarczej i inwestycyjnej w tym organizacja targów gospodarczych.
1.1.4. Podniesienie poziomu przedsiębiorczości w tym prowadzenie doradztwa inwestycyjno - biznesowego.
1.1.5. Wsparcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, poprzez aktywizację zawodową osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo; podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzez zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
1.1.6. Stwarzanie warunków do rozwoju e-gospodarki.
1.1.7. Wykorzystanie możliwości rozwoju ekonomii społecznej w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Cel strategiczny 1.2. Podniesienie ekonomicznej opłacalności rolnictwa.

Cele operacyjne:
1.2.1. Promocja tworzenia grup producenckich, wspieranie partnerstwa szczególnie w zakresie producentów rolnych.
1.2.2. Promocja rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego.
1.2.3. Tworzenie warunków dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej.
1.2.4. Skuteczniejsze wykorzystanie doradztwa rolniczego.
1.2.5. Poprawa struktury agrarnej.

Cel strategiczny 1.3. Rozwój przemysłu czasu wolnego.

Cele operacyjne:
1.3.1. Zintegrowanie oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej na terenie powiatu.
1.3.2. Wzbogacenie oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej placówek powiatowych w tym Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Biblioteki Powiatowej, szkół ponadgimnazjalnych.
1.3.3. Wykorzystanie programu subregionalnego, szczególnie w obszarze rozwoju przemysł czasu wolnego
1.3.4. Rozwój „srebrnej gospodarki" przy udziale Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie powiatu.

OBSZAR II: INFRASTRUKTURA I DOSTĘPNOŚĆ

Cel strategiczny 2.1. Rozbudowa i modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych zwiększających
dostępność powiatu.

Cele operacyjne:
2.1.1. Lobbowanie na rzecz modernizacji drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczucin – Tarnów oraz budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.
2.1.2. Wspieranie działań zmierzających do budowy mostu na rzece Wisła w miejscowości Borusowa.
2.1.3. Wspieranie działań na rzecz modernizacji dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu.
2.1.4. Wspieranie działań zawartych w Krajowym Planie Zagospodarowania Kraju 2030 w zakresie planowanej „Rewitalizacji linii kolejowej Tarnów – Szczucin, wraz z przedłużeniem trasy do Kielc.

Cel strategiczny 2.2. Rozwój powiatowego i lokalnego układu drogowego.

Cele operacyjne:
2.2.1. Modernizacja i poprawa jakości dróg powiatowych.
2.2.2 Rozbudowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych towarzysząca remontom dróg.
2.2.3. Doskonalenie dostępności i jakości komunikacji zbiorowej powiatu.

Cel strategiczny 2.3. Poprawa dostępności sieciowej.

Cele operacyjne:
2.3.1. Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.
2.3.2 Wykorzystanie działań krajowych i regionalnych z obszaru informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozwoju cyfrowego.

OBSZAR III: USŁUGI PUBLICZNE

Cel strategiczny 3.1. Zapewnienie odpowiedniej jakości usług zdrowotnych.

Cele operacyjne:
3.1.1. Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych w szczególności w zakresie leczenia szpitalnego i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.
3.1.2 Zapewnienie odpowiednich usług rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych
i opiekuńczych.
Cel strategiczny 3.2. Doskonalenie jakości usług edukacyjnych.

Cele operacyjne:
3.2.1. Dalsze podnoszenie poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego poprzez unowocześnianie bazy dydaktycznej szkół oaz doskonalenie umiejętności nauczycieli.
3.2.2. Ciągłe dostosowywanie profili kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy, zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a placówkami edukacyjnymi.
3.2.3. Promocja szkolnictwa zawodowego, rozwój poradnictwa i doradztwa zawodowego.
3.2.4. Rozwój postaw uczenia się przez całe życie, poszerzenie oferty kształcenia dorosłych w tym utworzonego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.
3.2.5. Rozwijanie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców, intensyfikacja doradztwa rolniczego.

Cel strategiczny 3.3. Dbałość o spójność, atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

Cele operacyjne:
3.3.1. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego.
3.3.2. Realizacja zintegrowanej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej na terenie powiatu.
3.3.3. Wykorzystanie potencjału powiatu w tym jego walorów środowiskowych w obszarze rozwoju przemysłu czasu wolnego.

Cel strategiczny 3.4. Zapewnienie sprawności w realizacji zadań publicznych.

Cele operacyjne:
3.4.1. Dalsze podnoszenie jakości wykonywanych zadań publicznych przez jednostki samorządu powiatowego przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców.
3.4.2. Podnoszenie efektywności i skuteczności realizowanych zadań publicznych przy wykorzystaniu zasad nowoczesnego zarządzania powiatowymi jednostkami samorządowymi.

OBSZAR IV: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

Cel strategiczny 4.1. Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.

Cele operacyjne:
4.1.1. Zmniejszenie poziomu zagrożenia przestępczością.
4.1.2 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
4.1.3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.
4.1.4. Rozwijanie systemów zarządzania kryzysowego oraz infrastruktury zabezpieczającej teren powiatu przed skutkami powodzi i innych klęsk żywiołowych.

Cel strategiczny 4.2. Podnoszenie świadomości mieszkańców i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Cele operacyjne:
4.2.1. Dążenie do rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na terenie powiatu poprzez dalszą rozbudowę sieci oraz lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
4.2.2. Prowadzenie gospodarki odpadami w układzie ponadlokalnym zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
4.2.3. Wspieranie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.
4.2.4. Promowanie wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a prywatnymi przedsiębiorcami w tym zakresie, między innymi: baterii słonecznych, wód geotermalnych, biomasy itp.
4.2.5. Racjonalne gospodarowanie zasobami wód i złożami kopalin.
4.2.6. Wspieranie działań zmierzających do rekultywacji terenów zdegradowanych i gruntów nieprzydatnych rolniczo oraz zwiększających lesistość terenów.
4.2.7. Prowadzenie i wspieranie kampanii informacyjnych i innych form działań w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych.

Cel strategiczny 4.3. Wspieranie działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.

Cele operacyjne:
4.3.1. Realizacja programów profilaktycznych i edukacji zdrowotnej promującej zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
4.3.2. Wykorzystanie promocji i bazy diagnostycznej dla realizacji programów mających na celu wykrywanie chorób cywilizacyjnych i ich wczesne leczenie.
4.3.3. Podnoszenie jakości i dostępności opieki nad osobami starszymi.
4.3.4. Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych promujących zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz działania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cel strategiczny 4.4. Prowadzenie działań zmierzających do włączenia i bezpieczeństwa społecznego.

Cele operacyjne:
4.4.1. Doskonalenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem.
4.4.2. Wzrost efektywności działań pomocy społecznej.
4.4.3. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4.4.4. Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.
4.4.5. Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej.

OBSZAR V: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM POWIATU

Cel strategiczny 5.1. Rozwój współpracy z samorządami, środowiskiem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi.

Cele operacyjne:
5.1.1. Efektywne wykorzystanie współpracy w ramach Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.
5.1.2. Rozwijanie współpracy z partnerami gospodarczymi i społecznymi.
5.1.3. Wzmacnianie i rozwijanie kapitału społecznego w celu efektywnego zarządzania powiatem.

Cel strategiczny 5.2. Wymiana i wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi.

Cele operacyjne:
5.2.1. Wspólna realizacja projektów międzynarodowych w ramach programów europejskich.
5.2.2. Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć partnerów zagranicznych oraz promocja gospodarcza i kulturalna powiatu za granicą.

Cel strategiczny 5.3. Doskonalenie zarządzania powiatem.

Cele operacyjne:
5.3.1. Większe wykorzystanie partycypacji społecznej w zarządzaniu.
5.3.2. Efektywne i skuteczne zarządzanie jednostką samorządową.

 

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego w latach 2007 - 2013

Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007 – 2013 została przyjęta uchwałą Nr VIII/76/07 Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 3 lipca 2007 roku. Podstawą opracowania tego dokumentu jest Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 nr 84 poz. 712 z późn. zm.).
Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007 – 2013 określa cele i priorytety rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu oraz warunki, które ten rozwój powinny zapewnić. Dokument ten określił działania, jakie winny być podejmowane w latach 2007 – 2013 w celu realizacji misji powiatu.
Przygotowany bilans działań w latach 2007 – 2013 opisuje najważniejsze cele strategiczne, operacyjne i zadania jakie były realizowane przez władze samorządowe samodzielnie oraz we współpracy z instytucjami i organizacjami, ze środków własnych jak również zewnętrznych źródeł finansowania tj. funduszy unijnych, programów państwowych i innych.
Opis realizacji działań poprzedza diagnoza i ocena sytuacji społeczno – ekonomicznej Powiatu Dąbrowskiego opracowana na zlecenie Zarządu Powiatu przez Główny Urząd Statystyczny Oddział w Krakowie w celu identyfikacji i omówienia najistotniejszych tendencji społeczno – gospodarczych zachodzących w powiecie w latach 2005 – 2013. Raport ten uwzględnia analizę uwarunkowań wewnętrznych rozwoju powiatu dokonaną w dwunastu kategoriach obejmujących takie zagadnienia jak: ogólna charakterystyka powiatu, potencjał demograficzny, rynek pracy, dochody ludności, przedsiębiorczość, rolnictwo, dostępność i zakres usług społecznych, infrastruktura komunalna, infrastruktura mieszkaniowa, ochrona środowiska, funkcjonowanie jst.
Dokument ten jest jednym z etapów planowania strategicznego na lata 2014 - 2020, które realizuje samorząd powiatowy. Efektem podjętych już działań będzie opracowanie nowej strategii rozwoju powiatu do roku 2020.

 

„Diagnoza i sytuacja społeczno – ekonomiczna Powiatu Dąbrowskiego"

Dokument pn. „Diagnoza i sytuacja społeczno – ekonomiczna Powiatu Dąbrowskiego" został opracowany w celu identyfikacji i omówienia najistotniejszych tendencji społeczno – gospodarczych zachodzących w powiecie w latach 2005 – 2013. Jest jednym z etapów planowania strategicznego na lata 2014 - 2020, do którego przymierza się ponownie samorząd powiatowy. Efektem tych podjętych już działań będzie opracowanie nowej strategii rozwoju powiatu do roku 2020.
Niniejsze opracowanie jest przeglądem najważniejszych zagadnień dotyczących powiatu i ukazuje stan faktyczny, na podstawie którego wskażemy największe potrzeby w wybranych dziedzinach życia społecznego, wyciągniemy wnioski i sprecyzujemy działania, które będą mogły być realizowane w najbliższej przyszłości.
Raport ten uwzględnia analizę uwarunkowań wewnętrznych rozwoju powiatu dokonaną w dwunastu kategoriach obejmujących takie zagadnienia jak: ogólna charakterystyka powiatu, potencjał demograficzny, rynek pracy, dochody ludności, przedsiębiorczość, rolnictwo, dostępność i zakres usług społecznych, infrastruktura komunalna, infrastruktura mieszkaniowa, ochrona środowiska, funkcjonowanie jst.
Do sporządzenia dokumentu wykorzystano przede wszystkim dane Banku danych Regionalnych GUS oraz dane przekazane przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej i podlegle mu jednostki. Wykorzystane zostały również publikacje Urzędu Statystycznego w Krakowie.

DIAGNOZA I SYTUACJA SPOŁECZNO - EKONOMICZNA POWIATU DĄBROWSKIEGO

Pliki do pobrania